مدل ها و چارچوب های تئوریکی بحث اعتماد سازمانی

مدل ها و چارچوب های تئوریکی بحث اعتماد

۲-۱-۱۱-۱ مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز (۲۰۰۲)

در تحقیقی که مارتینز انجام داد بر اعتماد در یک موقعیت سازمانی با تأکید بر ارتباط کارمندان و کسانی که به طور مستقیم به این کارمندان گزارش می دهند تمرکز داشت. در تحقیق مارتینز فقط بر اعتماد بین دو گروه تکیه نشده، بلکه ابعادی که بر این روابط اثر می گذارند نیز بررسی شدند (مارتینز، ۲۰۰۲: ۷۵۶).

 ³جنبه های شخصی اعتماد

مارتینز پنج ویژگی بزرگ جنبه های شخصی را به صورت زیر بیان می کند:

  1. وظیفه شناسی[۱]: شامل رفتارهایی مانند کار سازماندهی شده و سخت که قابل اطمینان، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد. نقطه ی مقابل آن بی دقتی و عدم مسئولیت پذیری است.
  2. خوشایندی[۲]: شامل رفتارهایی مانند دوست داشتن، با نزاکت و مؤدب بودن و ماهیت خوب، مشارکتی، بخشیدن و عفو کردن و عاطفه و احساس خوب داشتن از نقطه ی مقابل آن سرد و خشن و غیر منصفانه بودن است.
  3. ثبات احساسی[۳]: شامل فقدان هیجان، افسردگی، عصبانیت، نگرانی، و عدم اطمینان است. نقطه ی مقابل آن اعمال عصبی خواهد بود.
  4. گشودگی تجربیات[۴]: شامل خلاقیت، نوآوری، مصمم بودن و هوشیاری است.
  5. برونگرایی[۵]: شامل خوش مشربی، شور و اشتیاق، پرحرف و فعال بودن است. نقطه مقابل آن درونگرایی، ساکت و کمرو و خجالتی است (مارتینز، ۲۰۰۲: ۷۵۹).

² جنبه های مدیریتی اعتماد

جنبه های مدیریتی با ابعاد زیر ارزیابی می شوند:

  • مدیریت تیمی[۶]: این بعد به مدیریت اثربخش تیم و موفقیت در انجام اهداف فردی و اداره کردن تعارض درون گروه ها اشاره دارد.
  • تقسیم اطلاعات[۷]: این بعد بر تمایل به بازخورد عملکرد فردی و آشکار کردن اطلاعات مربوط به سازمان در یک جو منصفانه اشاره دارد.
  • حمایت کاری[۸]: این بعد به تمایل به حمایت کارکنان موقعی که ضرورت وجود دارد و فراهم کردن اطلاعات مربوط به شغل برای توفیق فعالیت ها اشاره دارد.
  • قابلیت اطمینان[۹]: که شامل تمایل به گوش دادن، توجه به پیشنهادها، اجازه دادن به دیگران که در بیان احساسات خود آزاد باشند است و به قبول اشتباهات و اطمینان یافتن از اینکه کارکنان از مقام و موقعیت خود لذت می برند و قابل اطمینان هستند اشاره دارد (مارتینز، ۲۰۰۲: ۷۶۰).

³ ترکیب جنبه های شخصی و مدیریتی در اعتماد

نتایج تحقیق مارتینز نشان می دهد که بین روابط اعتماد در یک سازمان و شیوه های مدیریتی ارتباط وجود دارد. این یافته ها از تحقیق تایلر و دگوی[۱۰] حمایت می کند. بنابر نظر آنها اعتماد از تصمیم کارکنان و اختیار آنها در سازمان تأثیر می پذیرد. این مدل نشان می دهد که شخصیت مدیران ممکن است، غیر مستقیم، از زیردستان تأثیر پذیرد (مارتینز، ۲۰۰۲: ۷۶۵).

[۱]مدل ها و چارچوب های تئوریکی بحث اعتماد سازمانیConscientiousness

[۲]– Agreeableness

[۳]– Emotional Stability

[۴]– Resourcefulness

[۵]– Extraversion

[۶]-Team Management

[۷]– Information Sharing

[۸]– Work Support

[۹]–  Credibility

[۱۰]–  Tyler & Dgvy