محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی وارزش بازار شرکت-پایان نامه درباره جریان وجوه نقد

محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی وارزش بازار شرکت

صورتهای مالی ارائه شده توسط مدیران شرکتها، اطلاعاتی را از شرکت افشا می نماید که بر قیمت سهام انها تاثیر گذار است.محققان روشهای بسیاری را به منظور تعیین چگونگی واقعی بودن صورتهای مالی به کار گرفته اندتلاش یک گروه از این مطالعه ها در جهت ایجاد مدلهایی برای پیش بینی های تقلب ومدیریتی ممکن بوده است.دسته دیگر از محققان نیز تلاش کرده اند تا برخی شاخصهای صورتهای مالی غیر واقعی را از طریق بکارگیری تجزیه وتحلیلهای نسبتهای مالی ، توسط داده های مالی منتشر شده تعیین کنند. دیچو ودیچو(۲۰۰۲)نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند.نتیجه تحقیق آنها نشان داد که به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات وپیش بینی جریانهای نقدی اتی است، کیفیت اقلام تعهدی وسود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. فرانسیس ومیچل(۲۰۰۵)با بررسی کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هرچه کیفیت اقلام تعهدی (که انحراف معیار خطا، تغییرات اقلام تعهدی جاری وجریانهای نقدی تعریف می شود)ضعیفتر باشد، هزینه بدهی وسرمایه آن شرکتها زیادتر می شود.این موضوع به نوعی نشان دهنده تاثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.

بسیاری از مطالعات در گذشته حاکی از وجود حسابداری ساختگی[۱]  ناشی از تلاش مدیران برای دستکاری درصورتهای مالی وارقام سود هستند.این دستکاریها می تواند باعث تفاوت در بازدهی سهام با مقدار واقعی آن گردد وبه تصویر گمراه کننده ای از بازار ورابطه سود وبازده منجر شود.از این رو در نظر گرفتن معبارهای موثر برای مربوط بودن سود می تواند در ارزیابی حرکت آینده قیمت سهام ورابطه کلی سود وبازدهی مفید واقع گردد.اقلام تعهدی به عنوان یکی از این معیارها توجه بسیاری از این محققان را به خود جلب کرده است.(بهزاد فر،۸۹). لذا دراین پژوهش ، اقلام تعهدی نیز به عنوان یکی از متغیرهایی که انتظار می رود با قیمت سهام رابطه داشته باشد در نظر گرفته می شود

۲-۶-۱ طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری وغیرجاری

در همه علوم طبیعی واجتماعی طبقه بندی یک امر الزامی وضروری است تا بتوان رشته علمی مربوط را مطالعه کرد واطلاعات مهم واثرگذار را به دیگران ارائه نمود .حسابداری هم از این امر مستثنی نیست .بایداقلام تعهدی را درگروههای مربوطه قرارداد وبدین وسیله خلاصه ای از اطلاعات حسابداری قابل تفسیر ارائه کرد تا سرمایه گذاران وسایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی در فرایند تصمیم گیری خود آنها را درک وتجزیه وتحلیل نمایند(محمدزادگان ،۸۵)

نظریه پردازان حسابداری هدف از طبقه بندی اقلام را به شرح زیر بیان کرده اند:

-ارائه اطلاعات در مورد توان بازپرداخت بدهی های شرکت

  • روشن نمودن فرایند حسابداری
  • نشان دادن روشهای تعیین ارزش اقلام
  • روشن نمودن هدفهای مدیریت
  • پیش بینی جریانهای نقدی(هندریکسن و ون بردا،۸۴)

ترتیب نوشتن اقلام در ترازنامه ، بر حسب قدرت نقدینگی آنها باعث شد که اقلام تعهدی ترازنامه به دو گروه جاری وغیر جاری طبفه بندی شوند.دربسیاری از تحقیقات نیز اقلام تعهدی را به دو دسته جاری وغیر جاری طبقه بندی کردند(فیرفیلد۱۹۹۶و وینسنت وهمکاران۲۰۰۳)

در رابطه با طبقه بندی جامع  اقلام تعهدی می توان به تحقیق ریچاردسون وهمکاران(۲۰۰۵)اشاره کرد ، طبقه بندی آنها از اقلام تعهدی ، بر مبنای فعالیت واحد تجاری قرار دارد.تعریف آنها از فعالیت واحد تجاری بر ۳قسم است:

  1. فعالیتهای عملیاتی جاری
  2. فعالیتهای عملیاتی غیرجاری
  3. فعالیتهای مالی

حال بسیاری از تحلیلگران مالی معتقدند که جریانهای نقدی عملیاتی نسبت به سود معبار بهتری برای سنجش عملکرد مالی واحدهای تجاری می باشد.به این دلیل که در جریانهای نقدی عملیاتی کمتر تحریف از رویه های حسابداری صورت می گیرد.بنابراین سوال اساسی که پیش می آید این است که آیا اثر خالص اقلام تعهدی در نهایت توانایی سود برای اندازه گیری عملکرد شرکت را افزایش یا کاهش می دهد؟اقلام تعهدی پیش بینی می شوند تا توانایی سود برای اندازه گیری عملکرد شرکت که در بازده سهام منعکس می شود را افزایش دهند.اهمیت اقلام تعهدی در شرایط زیر افزایش می یابد:۱-دوره های اندازه گیری کوتاهتر شود و۲-قدر مطلق اقلام تعهدی در یک شرکت بزرگتر باشد.تحت هریک از این شرایط ، جریانات نقدی به شدت دچار خطاهایی ناشی از تطابق وزمان بندی می شوندوبنابراین توانایی آن برای انعکاس عملکرد شرکت کاهش می یابد.(مشایخی وهمکاران ،۸۴)درنتیجه دوره اندازه گیری اقلام تعهدی نیز بر عملکرد ودرنتیجه بر ارزش شرکت اثر می گذارد، یرهمین اساس اقلام تعهدی جاری وغیرجاری نیز می توانند اثرات متفاوتی بر ارزش وعملکرد شرکت داشته باشند که دراین قسمت هرکدام تعریف می شوند.

۲-۶-۱-۱ اقلام تعهدی جاری

به آن دسته از اقلام تعهدی (به جزوجه نقد،سرمایه گذاری کوتاه مدت وحصه جاری بدهی بلند مدت)که در نتیجه فعالیتهای جاری وطی چرخه عادی عملیات واحد تجاری شناسایی وگزارش شوند،سرمایه درگردش غیرنقدی اطلاق می شود.این طبقه از اقلام تعهدی شامل دارایی وبدهی عملیاتی جاری است.

۲-۶-۱-۲ اقلام تعهدی غیر جاری

آن دسته از اقلام تعهدی که از فعالیتهای عملیاتی غیر جاری واحد تجاری بدست می آیند، خالص داراییهای عملیاتی غیر جاری گفته می شود، که از تفاوت داراییها وبدهی های عملیاتی غیر جاری بدست می آیند.

درنتیجه اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه مدت وگردش بیشتر دارندوبر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر می گذارند.اما اقلام غیرجاری بر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارند.ازاین رو به نظر می رسدنقش متفاوتی در بهبود ارتباط سود با بازده وقیمت سهام ایفا نمایند.(دستگیر،۸۹)

[۱] creative accounting