عدالت سازمانی:پایان نامه عدالت سازمانی

پایان نامه عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان

عدالت سازمانی

متخصصان علوم اجتماعی اوکان[۱] و مور[۲] مدتها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی کنشها و کارکردهای سازمانها پی برده اند. چنین توجهی در مورد عدالت در سازمانها امر غیرمنتظره ای نیست، چون ادعا می شود راولس[۳] که عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی محسوب می شود(نعامی و دیگران، ۱۳۸۵، ص۸۰).

سازمان و سازمان یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادی توسط سازمانهایی مراقبت می شویم. در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمانهای متعدد آموزش می بینیم و به موقع در یک سازمان مشغول کار می شویم و همزمان با سازمانهای متعدد رابطه و سرکار داریم و نهایتا در یک سازمان یا مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می کنیم. بنابراین افراد بیشتر عمرشان را در سازمانها یا در رابطه با سازمانها سپری می کنند و این موضوع نشاندهنده اهمیت جایگاه سازمانها در دنیای کنونی است. اما در مورد عدالت در سازمانها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ عدالت سازمانی به طور گسترده ای در رشته های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چطور برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است. همانطور که گفته شد باوجود اینکه مطالعات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه ۱۹۶۰ و کارهای جی استیسی آدامز[۴] بر می گردد، با این حال اکثر مطالعات در مورد عدالت در سازمانها از سال ۱۹۹۰ شروع شدند(ناصری و دیگران، ۱۳۸۶، ص۱۹).

الکساندر و راندرمن[۵] تاکید می نماید که احساس عدالت در سازمان به صورت مستقیم بر تمایل به جابجایی و ترک خدمت تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این، احساس رضایت شغلی، تعهد، اعتماد به مدیران، میزان تعارض سازمانی، میزان تنش/استرس، و ارزیابی ها از سرپرستان تاثیرگذار بوده است(سیدجوادین، ۱۳۸۶،ص۵۸).

فصل دوم :بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق۶۹

در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرین برگ[۶] (۱۹۸۷) به کار گرفته شده است (سیدجوادین، ۱۳۸۶،ص۵۶). عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد به کار می رود. علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنها برخورد شده است(نعامی و دیگران، ۱۳۸۵، ص۸۰).

جیمز[۷] عدالت سازمانی را این گونه تعریف کرده است: ادراک یک فرد یا گروهی از انصاف در رفتارهایی که در یک سازمان با آنها شده است و واکنش رفتاری نسبت به اینگونه ادراکات (nadiri,2010,p34). گرینبرگدر عدالت سازمانی نقش انصاف و مخصوصا ادراک از انصاف در محیط کار را بررسی می کند(Greenberg,2010,p91).

کلکوئیت[۸] در ۲۰۰۱: عدالت سازمانی بر تصمیم گیری مدیر، برابر درک شده، اثرات عدالت، و روابط بین فردی و محیطی و توصیف ادراک افراد از انصاف در سازمان تاکید دارد.

برومند و همکاران در ۱۳۸۹: عدالت سازمانی بیانگر ادراک کارکنان از رفتار منصفانه در سازمان است.

یعقوبی و همکاران در ۱۳۸۹: به طور کلی عدالت سازمانی تحت عنوان احساس کارکنان و افراد سازمانی از منصفانه بودن حقوق و مزایا تعریف شده است.

اشجع و همکاران در ۱۳۸۸: عدالت سازمانی به برخورد منصفانه و اخلاقی افراد در درون یک سازمان اشاره دارد.

کروپانزو و آمبروس[۹](۲۰۰۱) : عدالت سازمانی یعنی مطالعه ی برابری در کار.

عدالت سازمانی درک شده از سوی سازمان منجر به تعهد بالا نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش، رضایت شغلی، جابجایی کم، اعتماد، رضایت مشتری، عملکرد بالا کاهش دزدی کارکنان و مبادلات رهبر- عضو می شود. و ادراک رفتار نامنصفانه ممکن است موجب آسیب زدن به دارایی­های شرکت یا پخش شایعه و دزدی و رفتارهای ضد تولیدی شود(Colquit, 2001،bakhshi etal,2009).

پژوهشهای گوناگون بیانگر آن است که افزایش احساس عدالت بر جنبه های متفاوت رفتار سازمانی تاثیر گذار است(سیدجوادین، ۱۳۸۶، ص۵۶).

درک عدالت تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد: (ناصری و دیگران، ۱۳۸۶، ص ۴۱)

۱- پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند.

۲- رویه های سازمانی

۳- خصوصیات ادراک کننده

 

[۱].okan

[۲].moore

[۳].ravles

[۴].stacyadams

[۵].alexander &randerman

[۶].greenberg

[۷].james

[۸].colquitt

[۹].cropanzo&ambrose