طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز- قسمت ۴۰

برتری خیلی قوی

۷

برتری قوی

۵

کمی برتر

۳

برتری یکسان

۱

برتری بین فواصل

۶،۴،۲و۸

جدول۱-۴معیار ارجحیت
به منظور اجتناب از جزئیات انجام مقایسه ،تنها نتایج نهایی این مقایسه ها از دیدگاه هر معیار در شکل ۵-۴تا۱۱-۴آمده است.
شکل ۵-۴ نتایج مقایسه از منظرامنیت فنی و سیستمی
شکل ۶-۴ نتایج مقایسه از منظر امنیت داده ها و اطلاعات
شکل ۷-۴ نتایج مقایسه از منظر امنیت فیزیکی و محیطی
شکل ۸-۴ نتایج مقایسه از منظر کارایی فرآیندی در صنعت نفت و گاز
شکل ۹-۴ نتایج مقایسه از منظر کارایی سرویس ها و سیستم های موجود در صنعت نفت و گاز
شکل ۱۰-۴ نتایج مقایسه از منظر کارایی محیطی
شکل ۱۱-۴ نتایج مقایسه تمام گزینه ها
۳-۳-۴تحلیل نتایج
همان گونه که انتظار می رفت ،چارچوب ها و مدل امنیتی مورد مطالعه در ارزیابی با سه معیار” کارایی فرآیندی در صنعت نفت و گاز”،”کارایی سرویس ها و سیستم های موجود در صنعت نفت و گاز”و”کارایی محیطی” نتوانستند رتبه های خوبی بدست آورند. بنابر این رتبه روش پیشنهادی برای بکارگیری امن اینترنت اشیا در این صنعت دور از انتظار نبود.
در ارزیابی امنیت مدل پیشنهادی در سه معیار باقی مانده ” امنیت فنی و سیستمی” ،”امنیت داده ها و اطلاعات”و”امنیت فیزیکی و محیطی” در مقایسه با مدل های امنیت توانست از سایر مدل های امنیت اینترنت اشیا پیش بگیرد دلیل این امر ساختار این مدل در قسمت پیاده سازی و اجرا امنیت بود با تنوع و گستردگی اقدامات سبب می شد تا از سایر مدل ها بهتر عمل کند.
۴-۴ارزیابی به وسیله پرسش نامه
پس از انجام مطالعه موردی و ارزیابی مقایسه در پایان به ارزیابی با استفاده از پرسش نامه و نظرخواهی از خبرگان می پردازیم.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.