جستجوی مقالات فارسی – طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و …

 • اطلاعات مخازن
 • شبیه‎سازی فرآیندهای تولیدی
 • گزینه۳
  گزینه۲

  • برنامه‎ریزی تولید و توزیع
  • محاسبات فرآیندی
  • برنامه ریزی تعمیرات
  • استانداردهای صنعت پتروشیمی
  • برنامه ریزی و مدیریت طرح‎ها و پروژه های در دست اقدام
  • حسابداری قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی
  • بهینه‎سازی خط تولید

  گزینه۱
  شکل۴-۴ شمای کلی روش AHP
  ۱-۳-۴ابزار مورد استفاده
  ابزار های گوناگونی برای پیاده سازی روش AHPارائه شده اند.که یکی از معروف ترین این ابزارها ،نرم افزار ExpertChoiceاست.ازآن جایی که در این پیچیدگی خاصی مشاهده نشد و این نرم افزار نیازمندی یک مقایسه ساده را برآورده می کرد،در ارزیابی به آن اکتفا شده است.
  ۲-۳-۴تعیین هدف و معیارها
  در این ارزیابی هدف اصلی”ویژگی های کیفی کارایی و امنیت در صنعت نفت و گاز” است و معیارهای مورد ارزیابی عبارتند از:

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  • امنیت فنی و سیستمی
  • امنیت داده ها و اطلاعات
  • امنیت فیزیکی و محیطی
  • کارایی فرآیندی در صنعت نفت و گاز
  • کارایی سرویس ها و سیستم های موجود در صنعت نفت و گاز
  • کارایی محیطی

  جداول مقایسه ای مرحله اول
  پس از تعیین اهداف و معیارها و وزن دهی معیارها،در اولین مرحله مقایسه در روش AHP،همان طور که در قسمت های قبل گفته شد،به ازای هر معیار ،گزینه های موجود دوبه دو مقایسه می شوند.برای این مقایسه ،یک فرد خبره،در گستره اعداد۱ تا ۹ نسبت ارجحیت یک گزینه به گزینه دیگری را مشخص می کند. چگونگی انتخاب این اعداددر جدول ۱-۴نشان داده شده است.

  کاملا برتر ۹