طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز- …

۸- ارزیابی ایمنی اینترنت اشیا ۹- ارزیابی ریسک خطرات و حوادث
۱۰-ارزیابی امنیت زیرساخت های شبکه
۱۱- ارزیابی مدیریت سیاست امنیتی شبکه
۱۲-شناسایی دارایی های امنیتی حساس در اینترنت اشیا و میزان امنیت آنها ۱۳- کشف خطرات و ریسک هها امنیتی ۱۴-تجزیه و تحلیل آسیب پذیری پس از اعمال راهکارها
۱-۲-۴جمع بندی مطاله موردی
در مطالعه موردی انجام شده در این فصل،سعی شد در مرحل اول ماهیت چارچوب پیشنهادی را عینیت بخشی نمود و خروجی های ملموس آن را نشان داد.
۳-۴ارزیابی مقایسه ای
در این قسمت سعی شده است که سنجه های مظلوبی که از توسعه این چارچوب انتظار می رفته در قیاس با سایر چارچوب ها و مدل های موجود ارزیابی شوند.
اولین مشکل در ارزیابی مقایسه ای پیش آمد این بود که چار چوب پیشنهادی ،یک چار چوب ترکیبی است و جنبه نوآوری آن در ترکیب دو ویژگی امنیت و بکار گیری در صنعت خاص بود بنابر این نمی توان چارچوبی را پیدا کرد که این دو جنبه را با هم پوشش دهد از این رو انتخاب چارچوب ها و مدل های مشابه برای مقایسه و همچنین تعیین معیار های ارزیابی در چنین شرایطی کار سادهای نیست.
برای حل این مشکل از آنجا که مرجع اصلی چارچوب پیشنهادی،یک چارچوب امنیت در اینترنت اشیا بوده است و برای به کار گیری در صنعت خاص(نفت و گاز)باز تعریف و بهبود داده شده است ،لذامی توان حوزه مقایسه را چارچوب های کل نگر امنیت در اینترنت اشیا که در فصل دوم اشاره شدند ،قرار داد.
مشکل دومی که در فرآیند ارزیابی پیش آمد،گستره وسیع این دو ویژگی و انتخاب معیارهای ارزیابی است.برای مقایسه همزمان لازم است معیارهایی که معرفی می شوند که بتوانند امنیت ،کارایی در حوزه صنعت نفت و گاز و یا هردو را ارزیابی کنند. در چنین شرایطی که لازم است چندین گزینه یا چندین معیار مقایسه شوند[۷۵]،یک روش خوب می توانذ روش AHP [۷۶]باشد که اولین بار توسط آقای ساعتی ارائه شد.منطق ساده ای که در پشت این روش قرار دارد این است که می توان با وزن دهی معیارها و مقایسه دو به دو گزینه ها به ازای هر معیار ،بهترین گزینه برای ارضای هدف اصلی را پیدا کرد.
هدف اصلی
معیار ۴
معیار ۳
معیار۲
معیار۱
گزینه۷
گزینه۶

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

 • عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه ها
 • مطالعات سطح الارضی
 • مطالعات ساختمانی
 • مطالعات ژئوشیمیایی
 • ثقل و مغناطیس سنجی
 • لرزه نگاری
 • مطالعات زمین شناسی تحت الارضی
 • عملیات حفاری
 • بانک اطلاعاتی سامانه‎های بالادستی حوزه اکتشاف

گزینه۵
گزینه۴

 • برنامه‎ریزی تولید
 • برنامه‎ریزی تعمیرات
 • حسابداری صنعتی
 • سیستم اطلاعات و آمار تولید