شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۳۰

حمل و نقل

اهمیت

۱۱

۹۱۵/۰

۹۶/۰

رضایت

۱۱

۸۳۶/۰

کل پرسشنامه

۴۲ سوال

۳-۹٫ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از نرم افزار اس.پی.اس.اس و در دونوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل دادهها استفاده شده است. در سطح توصیفی استفاده از مشخصههای آماری مانند فراوانی و درصد به رسم نمودار و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. در سطح استنباطی از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد. از آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرها در دو بعد “اهمیت”و”رضایت” و از مدل اولویک[۵۱] برای رتبهبندی نهایی استفاده شد.
۳-۹-۱٫آزمون فریدمن[۵۲]
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویتبندی تعدادی از متغیرها استفاده میشود. اگر سیگموند آزمون کمتر از ۵درصد(۰۵/۰)باشد، فرضیه صفر رد شده و فرض یکسان بودن اولویتها پذیرفته نمیشود.
۳-۹-۲: مدل شناسایی فرصت اولویک
این تحقیق مدل شناسایی فرصت اولویک را به عنوان بنیان پژوهش قرار می‌دهد. مطابق این الگو فرایند شناسایی فرصت شامل گام‌های زیر است:
گام نخست، برنامه‌ریزی مصاحبه‌های مبتنی بر نتیجه: در این مرحله با دست‌اندرکاران و سپس خود مصرف‌کنندگان مصاحبه صورت گرفت تا ویژگیهای مهم مؤلفههای گردشگری که می‌توان از آنها استفاده کارآفرینانه کرد، شناخته شوند. سپس از یافته‌های این مصاحبه‌ها سئوالهای پرسشنامه طراحی شد.
گام دوم، استخراج نتایج مورد نظر: در این مرحله از یافته‌های مصاحبه‌های صورت گرفته در گام پیش، پرسشنامه‌ای طراحی شد که از طریق آن نظر مصرف کنندگان از دو بعد اهمیت و رضایت نسبت به ویژگی مطرح شده سنجیده شد. به این ترتیب که برای هر یک از ویژگیهای به دست آمده نمره‌ای بین ۱ تا ۱۰ از جهت اهمیت و بین ۱ تا ۱۰ از جهت رضایت از برآورده شدن بازار در بازار جاری از دید مصرف کنندگان به دست آمد.
گام سوم، سازماندهی نتایج: نمرات به دست آمده برای هر یک از عوامل اهمیت و رضایت برای هر ویژگی فهرست شدند و از طریق فرمول زیرنمره نهایی به هر ویژگی داده شده است.

فرمول ۳-۲: ارزش یک فرصت= ](اهمیت + (اهمیت- رضایت)[

گام چهارم، رتبه‌بندی نتایج بر اساس اهمیت و رضایت: سپس نمره به دست آمده برای هر ویژگی را با نمره سایر ویژگیها مقایسه نموده و رتبه بندی فرصتها بر اساس این نمرات انجام شد.
گام پنجم، به کارگیری نتایج: با استفاده از فرصتهای شناسایی شده و با استفاده از دانشی که پژوهشگر در طول انجام پژوهش به دست آورد از نتایج تحقیق پیشنهاداتی برای استفاده کارآفرینان ارائه گردید.
۳-۱۰٫ جمع‌بندی
بر اساس مطالب بیان شده روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از لحاظ متغیر کیفی است و از لحاظ ابزار جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی است. برای جمع‌آوری اطلاعات ابتدا با کمک مطالعات کتابخانه‌ای و سپس به صورت میدانی و با ابزار پرسشنامه استفاده گردید. در این پژوش ابتدا فرصتها و ویژگیها در دو عامل گردشگری حمل و نقل و جاذبههای گردشگری شناسایی و پس از آن با توزیع پرسشنامه در جامعه هدف که گردشگران بوده اند، رتبه بندی انجام شد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.