تحقیق – شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۲۴

سلبی[۴۸] و همکارانش (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان ” تحقق فرصت های کسب و کار گردشگری در مجاورت سه پارک ملی در جنوب فنلاند: کارآفرینان و تصمیم گیرندگان محلی” به بررسی تصمیمات کارآفرینان و سرمایهگذاران محلی و تفاوت دیدگاههای آنها نسبت به نوع کسب و کار در زمینهی گردشگری می پردازد.
در پژوهشی که توسط سودابی[۴۹]و همکاران(۲۰۱۴) با عنوان ” کارآفرینی از ورای یک عدسی کیفی: بینش درساخت و ساز و یا کشف فرصت های کارآفرینی ” صورت گرفت، به بررسی آنکه چه چیز در کارآفرینان آنها را به کارآفرینان”کاشف” فرصتهای کارآفرینانه و یا کارآفرینان”خالق” فرصتها تبدیل می کند، می پردازد. از نظر آنها شرایط اجتماعی ، فرهنگی و… نقش عمیقی بر تبدیل کارآفرینان به کاشف و خالق دارد.
تانگ[۵۰](۲۰۱۲) تأثیر هوشیاری کارآفرینانه بر دستیابی به فرصتهای جدید را مورد مطالعه قرار داده است و نشان داده است که هوشیاری کارآفرینانه که پیش از این در متون علمی بیان شده بود، از موارد بسیار مهم در کارآفرینانی است که فرصتهای جدید را کشف میکنند.
۲-۱۲٫ جنبه نوآوری و مدل مفهومی
آنچه محقق در این پژوهش قصد دارد تا به آن برسد، شناسایی فرصتهای کارآفرینی در دو عامل مهم گردشگری در شهرستان مشهد، شامل عامل جاذبههای گردشگری و حمل و نقل است. مزیت این تحقیق نسبت به سایر تحقیقها، این است که در این تحقیق با رویکرد تاثیرگذاری گردشگری بر کارآفرینی و کارآفرینی بر گردشگری، به بررسی دقیقتر پرداخته و تصمیم دارد تا به صورت جزئیتر راههای استفادهی کارآفرینان از گردشگری برای رشد اقتصادی و همچنین بهبود کیفیت با توجه به رقابتی شدن را بیان کند.
کارآفرینی فرآیند شناسایی سرچشمهها، تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهاست. از این رو کارآفرینی با شناسایی فرصت و از طریق بررسی امکان بکارگیری مجدد منابع برای ارزشافزایی بیشتر آغاز میگردد .اما بهترین روش شناسایی فرصت، میبایست بهطور ویژه در رابطه با موضوع پژوهش توسعه یابد(لیائو، ویتسل،۲۰۰۸،ص ۲). اولویک(۲۰۰۲و۲۰۰۵) با بحث در مورد اهمیت تجربه مشتری، توجه به ادراک مشتریان از اهمیت و رضایت از وضعیت فعلی خدمات و محصولات را اقدام مؤثری برای شناسایی فرصت معرفی می کند. به همین دلیل در این پژوهش، با بررسی متون علمی، مصاحبه با خبرگان و گردشگران مذهبی در مشهد، عوامل گردشگری به عنوان بستر پژوهش انتخاب، و پس از آن ویژگیهای حائز اهمیت عوامل و یا فرصتهای خرد و کلان انتخاب شد. لذا مدل مفهومی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در گردشگری مشهد به شرح شکل۲-۱قابل نمایش است.
شکل۲-۱- مدل مفهومی شناسایی پژوهش
عوامل گردشگری در مشهد
باورهای مذهبی
توان محیطی
محیط احتماعی، فرهنگی و…
جاذیههای گردشگری
حمل و نقل
واحدهای اقامتی
دفاتر خدمات مسافرتی
سازمانها و اتحادیهها
فرصتهای کارآفرینی
۲-۱۳٫ جمع‌بندی
در این فصل، به طور کلی، فرصت کارآفرینانه و صنعت گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در انتهای فصل نیز پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ذکر شد. مدل مفهومی پژوهش نیز خاتمه دهنده این فصل است.
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
۳-۱٫ مقدمه
هدف تمام علوم شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی روشهای علمی تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد. اکنون تحقیق در علوم انسانی روش علمی است که به بسیاری از مسائل و رویدادها به دیده تردید می‌نگرد و آنها را با روشهای مخصوص و از ابعاد و جنبه‌های گوناگون بررسی می‌کند تا به علت آنها پی ببرد و راهکار یا الگویی جدید جهت بهبود شرایط ارائه نماید. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد(سخدری،۱۳۸۵).
این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:
مقدمه
موضوع پژوهش
نوع پژوهش
جامعه‌ی آماری، روش نمونه‌گیری و نمونه‌ی آماری
روش و ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات
روایی( اعتبار) و پایایی ابزارهای مورد استفاده
روش تجزیه و تحلیل دادهها
جمع‌بندی
۳-۲٫ موضوع پژوهش
موضوع پژوهش، شناسایی و اولویتبندی فرصتهای کارآفرینانه در صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است
۳-۳٫ نوع پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده، و از لحاظ متغیر کیفی است و از لحاظ ابزار جمع‌آوری داده‌ها کیفی-کمیاست؛ ابتدا ویژگیهای پدیده شناسای و سپس براساس آنها میتوان در مورد پدیده تحلیل کمی انجام داد. در این حالت مرحله نخست پژوهش کیفی است و مرحلهی دوم کمی است که در دهههای اخیر عنوان پژوه ترکیبی به خود گرفتهاست(داناییفرد، الوانی و آذر،۱۳۹۱)
۳-۴٫ جامعه‌ی آماری
۳-۴-۱٫ جامعه آماری در بخش کیفی
در این پژوهش برای جاذبههای گردشگری جامعه در مرحله کیفی خبرگان گردشگری شامل کارآفرینان حوزه گردشگری، بخش سرمایهگذاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری، مدیر اداره راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی، کارشناس گردشگری شهرداری مشهد، مدیران اجرایی اتحادیه هتلداران و هتلآپارتمانداران مشهد می باشند. در بخش حملونقل جامعه مستقیماً گردشگران هستند.
۳-۴-۲٫جامعه آماری دربخش کمی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.