تحقیق دانشگاهی – شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۲۰

براساس تعریف بارینگر و آیرلند(۲۰۰۶) شناسایی فرصت عبارت است از فرایند کشف، یافتن و ایجاد فرصت که از طریق آن نیازی در بازار کشف میشود که ویژگی های به هنگام بودن، مدتدار بودن، خلاقیت و خلق ارزش برای مشتری را در خود دارد . و در تعریف ساده تشخیص فرصت عبارت است از فرآیند یافتن مطابقتی میان یک نیاز بر آورده نشده دربازار و یک راه حل برای ارضای آن.
۲-۵٫ عوامل تأثیرگذار در شناسایی فرصت
براساس الگوی آردیچویلی و دیگران، عوامل اثرگذار در فرایند تشخیص فرصت که فرایند تشخیص و توسعه فرصت را تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از:
۲-۵-۱٫ هوشیاری کارآفرینانه
هوشیاری درکانون توجه مفهوم گسترش اخیر فرصت در تحقیقات کارآفرینی قرار دارد. برخی از تحقیقات بیان میکنند که فرصتها هم کشف می شوند و هم خلق می شوند.(شرت،۲۰۰۰)
دیدگاه دیگری آن را در سه حیطه شناسایی فرصت، کشف فرصت و خلق فرصت تقسیم میکند (ساراسواتی،۲۰۰۳). تحقیق در مورد هوشیاری کارآفرینانه ابتدا توسط کرزنر[۲۳] (۱۹۷۳،۱۹۷۹) شروع شد. او افرادی را مشخص کرد که با هوشیاری خود کمترین شکاف فرصت را تشخیص میدادند. از نظر او این افراد هشیار دارای یک “آمادگی منحصر به فرد” هستند که به طور مداوم در حال بررسی محیط و آماده برای کشف فرصت هستند. بعدها کرزنر استدلال کرد که هوشیاری شامل عملی خلاق و قوه تصور زیاد است و ممکن است با نوع معاملاتی که در بازار آینده وارد شود، به هم پیچیده شوند (۱۹۹۹). ری[۲۴] و کاردوزو[۲۵] (۱۹۹۶) بر این اعتقادند که هر نوع تشخیص فرصت توسط یک کارآفرین بر پایه نوعی هوشیاری است که توسط اطلاعات تقویت شده است. آنها این حالت را آگاهی کارآفرینانه خواندند و آن را به این شکل تعریف کردند: « توجه و حساس بودن به اطلاعات درباره اهداف، رویدادها و الگوهای رفتاری در محیط و توجه خاص به مشکلات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، نیازهای برآورده نشده و ترکیبهای تازه از منابع موجود». به این نکته نیز تأکید شد که هوشیاری افزایش یافته، احتمال تشخیص فرصت را افزایش می‌دهد. (کرزنر،۱۹۷۳؛گاگلیو[۲۶] و کتز[۲۷]،۲۰۰۱)
 
 
دسترسی اطلاعاتی و دانش پیشین
نقش دانش پیشین کارآفرین در میان سایر عوامل، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در اکثر تحقیقات از آن حمایت شده است. مطالعات اخیر انجام شده در زمینه تشخیص فرصت به طور قابل ملاحظهای به نقش دیدگاههای شناختی در تشخیص فرصت پرداخته اند(کوربت،۲۰۰۴،شین،۲۰۰۳، بارون[۲۸]،۲۰۰۳؛) مهمترن اصل در دیدگاه شناختی این است که اطلاعات به تنهایی نمیتواند موجب تشخیص فرصت شود، بلکه این اطلاعات باید در ذهن فرد پردازش شوند(شین،۲۰۰۳). بر اساس این دیدگاه، دانش سابق فرد ظرفیت جذب و الگوی ذهنی برای او ایجاد میکند که موجب میشود تا آنها اطلاعات جدید را جذب کنند ( کوهن[۲۹] و لوینثال[۳۰]،۱۹۹۰).
۲-۵-۳٫ تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند
کوپر و همکاران[۳۱](۱۹۹۴) دونوع سرمایهی انسانی را در بقا، شکست و رشد کسب و کار مخاطره آمیز جدید مطرح کردند: سرمایه عمومی انسانی(شامل مهارتهای عمومی و پایه ای)و سرمایه خاص انسانی(شامل دانش فنی و صنعتی در صنعتی خاص). بخش بزرگی از ادبیات تحقیق پیشین در کارآفرینی تلویحأ فرض می‌کند که شناسایی فرصت یک جستجوی منظم برای فرصتهای در دسترس را در پشت سر خود دارد. در سالهای اخیر، بسیاری از محققین این رویکرد را تغییر داده‌اند و این باور را مطرح می‌کنند که افراد فرصتها را جستجو نمی‌کنند، بلکه در عوض ارزش اطلاعات جدیدی که به دست می‌آورند را تشخیص می‌دهند. کرزنر (۱۹۹۷) بیان می‌کند که آنچه کشف را (مرتبط با فرصتهای سودآور تاکنون ناشناخته) از جستجوی موفق (مرتبط با اطلاعات یا اطلاعاتی که شخص می‌داند و شخص دیگری ندارد) متمایز می‌کند این است که اولی شامل غافلگیری از روبه رو شدن با واقعیتی است که شخص، آنها را نمی‌دید ولی وجود داشت. کولر[۳۲] (۱۹۹۸) گزارش داد که بیشتر کارآفرینان بیشتر از اینکه در جستجوی فرصت برای کسب و کار خود باشند، آن را به طور تصادفی تشخیص می‌دهند. تیچ و همکاران[۳۳] (۱۹۸۹) دریافتند که شرکتهایی که بر پایه ایده‌های مبتنی بر اکتشاف «تصادفی» بنا شده‌اند و از شیوه‌های رسمی شناسایی فرصت استفاده نکردند سریعتر به نقطه سر به سر رسیدند تا آنهایی که از جستجوهای رسمی استفاده کردند.
۲-۵-۴٫ شبکه‌های اجتماعی
هیلز و همکاران[۳۴] (۱۹۹۷) نشان دادند که شبکه‌های کارآفرینان در تشخیص فرصت مهم هستند. آنها بحث خود را بر مبنای مقاله کلاسیک گرانووتر[۳۵] (۱۹۷۳) بر گره‌های قوی و ضعیف قرار دادند که باور دارد گره‌های ضعیف (از جمله آشنایی‌های اتفاقی) «پُلهایی» هستند به منابع اطلاعاتی که ممکن است در شبکه ارتباطات گره‌های قوی فرد وجود نداشته باشد (از جمله دوستان و بستگان). گرانووتر (۱۹۷۳) بر این باور بود که آشنایی‌های اتفاقی در مقایسه با دوستان به احتمال بیشتر، اطلاعات منحصر به فردی ارائه می‌کنند زیرا بیشتر افراد، گرههای ضعیف بیشتری نسبت به گرههای قوی دارند. یک آزمون این فرضیه، مطالعه‌ای است که به هیلز و همکاران اجازه داد تا ادعا کنند که کارآفرینانی که شبکه‌های گسترده‌تری دارند نسبت به کارآفرینهای منزوی فرصتهای با اهمیت بیشتری را شناسایی می‌کنند. هیلز و همکاران این فرضیه را در نظر گرفتند که کیفیت شبکه تماسها می‌تواند سایر ویژگیها، از قبیل هوشیاری و خلاقیت را تحت تأثیر قرار دهد.
دکونینگ[۳۶] (۱۹۹۹) یک چهارچوب ادراک اجتماعی از تشخیص فرصت را ارائه کرد. چهارچوب او نشان داد که کارآفرینان فرصتها را با سه فعالیت ادراکی (جمع آوری اطلاعات، تفکر از طریق گفتگو، و سنجش منابع) از طریق تعامل با یک شبکه گسترده از افراد متحول می‌کنند. این شبکه چرخه درونی کارآفرینان (مجموعه افرادی که کارآفرین با آنها روابط بلند مدت و پایدار دارد و شریک او هم نیستند)، گروه عمل (افرادی که توسط کارآفرین استخدام شده‌اند تا منابع ضروری برای فرصت را فراهم کنند)، شرکاء (اعضای تیم مؤسس) و یک شبکه از گره های ضعیف (شبکه استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات عمومی که می‌تواند منجر به شناسایی یک فرصت یا پاسخگویی به یک سئوال عمومی شود) را شامل می‌شود.
۲-۵-۵٫ ویژگی های شخصیتی، شامل مخاطره‌پذیری و خلاقیت
برخی از تحقیقات شناختی بر روی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان و سهم آن بر موفقیت کارآفرینان تمرکز میکند. برطبق ادبیات نشان داده شده است دو صفت شخصیتی بر موفقیت در شناسایی فرصت نقش دارند.
اولین ویژگی مخاطرهپذیری است.
دومین ویژگی شخصیتی خلاقیت است. شومپتر(۱۹۳۴) اولین بار مفهوم خلاقیت را در شناسایی فرصت بیان کرد. از نظر او کارآفرینان موفق فرصتهایی را کشف میکنند که افراد عادی نمیبینند. وینسلون[۳۷] و سولومون[۳۸](۱۹۹۳) معتقد بودند کارآفرینی و خلاقیت اگر یک مفهوم نباشند، بسیار مشابه هستند. کی(۱۹۸۶) عامل خلاقیت را به عنوان عامل مهم در تصمیمگیری کارآفرینانه میدانست. با این حال هیلز و همکاران[۳۹](۱۹۹۷) معتقدند کارآفرینان مستقل که با منابع فرصت در ارتباطند نسبت به کسانی که ارتباطی با منابع فرصت ندارند، کمتر به خلاقیت نیازمندند.
۲-۶٫ الگوهای شناسایی فرصت
مدلهای بیشماری از شناسایی فرصت ویا توسعه آن در سالهای اخیر ارائه شده است با این حال علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته، هیچیک از مدلهایی که توسط پژوهشگران گوناگون ارائه شده، نتوانسته‌ است درک جامعی از فرایند شناسایی فرصت ارائه دهد (آردیچویلی و همکاران،۲۰۰۳). یکی از دلایل آن این است که هرکدام فقط به یک جنبه پرداخته‌اند و از سایر جنبه‌ها باز مانده‌اند. این تمرکز بر یک جنبه سبب عمق مطالعه بر آن جنبه گشته است که در ازای آن غفلت از سایر عواملی صورت گرفته است که به همان اندازه مهم هستند. ولی این عمق به دست آمده به ما کمک می‌کند که با گسترده‌تر ساختن مرور خود از ادبیات شناسایی فرصت، پی به جنبه‌های بیشتری از آن ببریم.
۲-۶-۱٫ جایگاه فرصت در الگو ی کارآفرینی شین
شین معتقد است که فرصت های کارآفرینی به صورت مستقل از کارآفرینان وجود دارند. از منظر او هر قیمتی، هر اختراعی، هرگونه اطلاعاتی، فرصتهایی را برای خلق خروجی های با ارزش در خود دارند.
فرایند کارآفرینی شامل تشخیص فرصت، ارزیابی فرصت، تصمیم برای بهره برداری از آن، تلاش برای کسب منابع به منظور ایجاد ترکیبات جدید و توسعه ی راهبرد برای کسب وکار جدید است . این فعالیت های متفاوت بر عوامل سطح فردی، صنعتی و نهادی تأثیر می گذارند.
ترتیب در فعالیت کارآفرینانه به این صورت است که قبل از آنکه فرصت ها شناسایی شوند، منابع فرصت باید منجر به ظهور آنها شوند. برای ارزیابی و تصمیم در مورد بهرهبرداری از فرصتها ابتدا باید این فرصتها شناسایی شوند.(شین و ونکاتارامن[۴۰]،۲۰۰۳)
آن چه به الگوی شین مشهور است به مفهوم شناسایی فرصت پرداخته است و روش اجرایی مناسب و گام به گام به منظور پژوهش کاربردی معرفی نمی کند.
۲-۶-۲٫ الگو ی تشخیص فرصت آردیچویلی و دیگران
از دیگر الگوهایی که سعی کرده است با دیدگاهی جامع به مقولهی کارآفرینی نگاه کند، الگوی آردیچویلی و دیگران میباشد که توضیح داده شد براساس این الگو عوامل اثرگذار در فرایند تشخیص فرصت عبارتند از :۱) هوشیاری کارآفرینانه، ۲)دانش سابق، ۳) کشف در مقابل جست وجوی هدفمند، ۴) شبکه های اجتماعی، ۵)خصوصیات شخصیتی شامل خطرپذیری، خوشبینی، خودکارآمدی و خلاقیت.
آن ها تشخیص فرصت را هستهی پردازش می دانند و هوشیاری کارآفرینانه را محرک کارآفرینی تلقی می کنند .ویژگیهای شخصیتی و دانش سابق کارآفرین در رابطه با شبکه های اجتماعی، هوشیاری کارآفرینانه را تلقی میکند که منجر به تشخیص فرصت می شود.
خروجی این الگو، شکوفا شدن کسب وکارهای خلق شده توسط کارآفرین است. خلق یک کسب وکار موفق در نتیجه ی فرایند موفقیت آمیز توسعهی فرصت است که شامل تشخیص یک فرصت، ارزیابی و توسعهی آن میشود. فرایند توسعه، به صورت چرخهای و تکراری است .کارآفرین در مراحل مختلف توسعه، چندین بار عمل ارزیابی را انجام می دهد .این ارزیابیها میتوانند به تشخیص فرصتهای بیشتر یا دستیابی به چشم انداز اولیه منجر شوند (آردیچولی، کاردوزوب و ری،۲۰۰۳).
این الگو برای پژوه های نظریهپردازی و گسترش مبانی نظری مناسب و جامع میباشد اما روش عملیاتی گام به گام معرفی نکرده است.
۲-۶-۳٫ چارچوب فکری جیمز ال. موریسن[۴۱] در تحلیل محیط
یکی از روش های تشخیص رسمی فرصت های کارآفرینانه، استفاده از روش جیمز ال .موریسن است. چارچوب فکری موریسن در باب تشخیص فرصت ، به منظور تحلیل و آنالیز محیط صنعت و شرکت فعال در آن صنعت راهکارهای کاربردی ارایه می دهد .محقق به کمک روش موریسن به سمت کشف فرصت های کارآفرینانه رهنمون می شود زیرا وی ابزارهای تحلیل و آنالیز محیطی را پویش محیط، دیدهبانی، پیشبینی و ارزیابی میداند که موجب گسترش چشم انداز، تنظیم جهت و برنامههای راهبردی و ارزیابی محیط پیرامون می شود و ما را در شکل دادن آیندهی سازمان و مواجهه با چالش تغییر جهانی توانمند می کند.
در جمع آوری اطلاعات پویش محیطی، آگیولار[۴۲] (۱۹۶۷ ) چهار روش شناسایی کرده است: ۱) دیدگاه غیرمستقیم ، شامل خواندن نشریات مختلف بدون هدف مشخص یعنی صرفاً جهت اطلاع ؛ ۲) دیدگاه مشروط ، متشکل از واکنش نشان دادن به این اطلاعات درباره ی ارزیابی ارتباط آن با سازمان ؛ ۳) جست وجوی غیررسمی مشتمل بر جست وجوی فعالانه ی اطلاعات معین، اما عمل به آن با یک روش نسبتاً غیرساختار یافته ؛ ۴) لازمه ی روش پویشگرایانه، داشتن روش تحلیل برای کسب اطلاعات درجهت هدف مشخص.(موریسون و ویلسون[۴۳]،۱۹۹۶)
اولین رویکرد در شناسایی فرصتها، مشاهدهی روندها و مطالعه ی چگونگی ایجاد فرصتها توسط این روندها است. عوامل اجتماعی و اقتصادی، پیشرفتهای فناوری و فعالیتهای سیاسی و تغییرات قانونی مهمترین روندهای قابل پیگیری هستند(برینگ،ترجمه جعفری مقدم و دیگران، ۱۳۸۸).
۲-۶-۴٫ الگوی شناسایی فرصت خلاقیت محور
یکی از جامعترین الگوهای ارائه شده در خصوص فرایند تشخیص فرصت کارآفرینانه، الگوی خلاقیت محور است. لامپکین[۴۴] و همکارانش(۲۰۰۱) براساس نظریه کلاسیک روانشناختیِ خلاقیت(جیکسنت میهایی،۱۹۹۶)الگوی فرایندی از تشخیص فرصت ارائه دادهاند که شامل دو مرحله است: مرحله کشف(شامل آمادگی، نهفتگی و بینش) و مرحله شکلگیری(شامل ارزیابی و بسط).
آمادگی. اشاره به دانش و تجربهای دارد که پیشنیاز فرایند کشف فرصت است(کاوو،۱۹۸۹). این چنین آمادگی اساساً تلاش آگاهانه برای توسعه تخصیص در یک حوزه و بهبود حساسیت نسبت به موضوعات و مشکلات در حوزه مورد علاقه است. اما آمادگی شامل دانش و تجربهای که بهصورت ناآگاهانه و ناخودآگاه ایجاد می شود نیز می شود، بدون آنکه هدف آن کشف فرصت باشد(لامپکین و برگمن[۴۵]،۲۰۰۵، ص ۴۵۹). ارنشر لامپکین، هلز و شرادر(۲۰۰۱)، تجربه کاری و صنعتی، دانش بازار و فناوری، شبکههای اجتماعی، جستجوی آگاهانه و…، همه به عنوان وروردیهای مرحله آمادگی هستند.
مرحله نهفتگی:اشاره به بخشی از فرآیند فرصت داست که کارآفرینان یا تیم کارآفرینی در مورد یک ایده اندیشه می کنند. این مرحله به معنای حل آگاهانه مسئله یا تجزیه و تحلیل نظاممند نیست، بلکه براساس نظر جیکسنت میهایی(۱۹۶۶)، در طول این مرحله، ایدهها در پایین حد آستانه هوشیاری میباشند. گاگلیو و تاب، مرحله نهفتگی را مرحلهای می دانند که طی آن، شناخت قبلی پخته میشود(آیبید،۲۰۰۵)
مرحله بصیرت: در حالی که مرحله نهفتگی یک مرحلهی ممتد است، اما مرحله بصیرت یک مرحله آنی یا لحظهای از شناخت است(جیکسنت میهایی،۱۹۹۶). در این مرحله یک پاسخ کلی یا راه حل اساسی بهصورت ناگهانی و غیرمنتظره به ذهن خطور میکند. این همگرایی ناگهانی، نتیجه جابهجایی و تغییر شناخت است که روابط بین ابزار- هدف موجود را میشکند.(گاگلیو و کتز،۲۰۰۱). مرحله بینش نقطه واقعی حل مسأله و نتیجه مرحله آمادگی و نهفتگی است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.