پژوهش – شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم …

۲-۱-۶-۵ اصول روابط عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱-۶-۶ ارتباط کاربردی روابط عمومی با وسایل ارتباط جمعی………………………………………………………………………………………..۳۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱-۷ پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱-۷-۱ تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱-۸ فروش شخصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۱-۹ تبلیغات و آگهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
بخش دوم :مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۲-۱ تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۲-۲ تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
بخش سوم : معرفی شرکت مورد مطالعه (اسنوا)………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
فصل سوم: روش شناسی یا متدولوژی تحقیق
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۲ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۳ جامعه و نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۴ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۵ روائی و پایائی پرسشنامه خبره………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۶-۱ الگوریتم استفاده از ANP…………………………………………………………………………………………………………………………………..62
۳-۶-۲ تکنیک دیماتل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۲ طراحی مدل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)…………………………………………………………………………………………………………….71
۴-۳ تعیین اولویت بر اساس هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۴ مقایسه زوجی زیر معیار ها………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۴-۱ تعیین اولویت زیر معیار های تبلیغات و آگهی………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۴-۲ تعیین اولویت زیر معیارهای پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۴-۴-۳ تعیین اولویت زیر معیار های روابط عمومی……………………………………………………………………………………………………………۷۷
۴-۴-۴ تعیین اولویت زیر معیار های فروش شخصی………………………………………………………………………………………………………….۷۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۵ الگوی روابط بین متغیر ها با تکنیک DEMATEL………………………………………………………………………………………………………..80
۴-۶ اولویت نهائی شاخص های مدل با تگنیک ANP…………………………………………………………………………………………………………….85
فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۵-۲ خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۵-۳ نتایج پژوهش و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۵-۴ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴