پژوهش – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- …

قزاق: ر.ک ص۶/ س۴٫
عساکر طُراً …: لشکریان جمعاً وسایل و اسباب حمله به قزاق را فراهم کرده و از راه‌های مختلف، رو به ترکستان کردند.
متوجه شدن: صفت مرکب، روی آوردن. (لغ)
ترکستان: ر.ک ص۳/ س۱۵٫
موضِع: اسم عربی، جا، محل، مکان. (معین)
عالم مُطیع: کسیکه عالمیان مطیع اویند.
اصدار: مصدر عربی، صادر کردن و دادن. (لغ)
عزّ اصدار یافت: شرف و عزت صادر کردن و دادن یافت.
عبیدالله سلطان: ر.ک ص۴/ س۸٫
قطع: ر.ک ص۵۰/ س۱۰٫
چول: اسم ترکی، بیابان. (لغ)
بخارا: ر.ک ص۱/ س۲٫
عَدّ: مصدر عربی، شمردن.(غیاث)
اِحصا: مصدر عربی، شمردن، شماره کردن. (لغ)
قَراوُل: اسم ترکی، پیشرو لشکر، دیده‌بان. (لغ)
مُوازی: صفت عربی، برابر، مساوی، همسنگ، هم پایه، هم رتبه. (لغ)
هُژَبر: اسم، ژیان و دمان، زورمند. (لغ)
مَصاف: اسم عربی، جنگ. (لغ)
رِکاب: اسم عربی، در رکاب کسی یا چیزی بودن: مطیع بودن، پیرو او بودن، همراه و ملازم او بودن، در خدمت او بودن. (لغ)
فی‌الواقع: قید مرکب، در واقع.
مُکَرَّم: صفت عربی، گرامی داشته. گرامی. معظم. (لغ)
نامتناهی: ر.ک ص۴۳/ س۱٫
رأی: اسم، فکر، اندیشه. (لغ) جمع رأی: کسیکه افکاری جمع دارد، نه پریشان و آشفته.
تَفَرُّد: مصدر عربی، در امری یگانه و بی‌مانند شدن. (لغ)
صِلِه ی رَحِم: ترکیب اضافی، با خویشان پیوستگی کردن. (لغ)
قَرابَت: اسم مصدر عربی، خویشی و خویشاوندی. (لغ)
قَریب: صفت عربی، خویش نزدیکتر به نسبت از جانب آباء. (لغ)
نَسَبی: صفت نسبی، منسوب به نسب، قرابت نسبی؛ خویشاوندی از طرف پدران، چون برادری و عموزادگی. (لغ)
سَبَبی: صفت نسبی، آنچه به اسباب پدید آید، قرابت سببی؛ مقابل قرابت نسبی، قرابتی که از ولاء حاصل شود. (لغ)
مُتَلاحِق: صفت عربی، پیوسته، افزون گشته یکی پس از دیگری. (لغ)
قزل برک: ر.ک ص۴۴/ س۲۱٫
تَعَرُّض: مصدر عربی، مزاحمت. (لغ)
مُحاربَه: مصدر عربی، کارزار، جنگ. (لغ)
به محاربه قزاق که مستولی …: به جنگ قزاق رفتن، با وجود اینکه بر سرزمین ما چیره نیستند و ضرر کفرشان به سرزمین‌های اسلامی چندان نمی‌رسد، چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسد.
لایؤمن احدکم : هیچ یک از شما ایمان نمی‌آورد تا من برایش محبوب‌تر باشم از پدرش، فرزندش و همه‌ی مردم. (خلاصه عبقات الانوار، جلد۹)
وَقایَه: مصدر عربی، نگاه داشتن. (لغ)
عِرض: اسم عربی، ناموس و آبرو. (لغ)
وقایه عرض: حفظ آبرو و ناموس.
اِذهاب: مصدر عربی، زر اندود کردن. (لغ)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.