سایت مقالات فارسی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

صُُفِه: اسم عربی، ایوان. (لغ)
سلطان حسین میرزا: اسم خاص، حسین ابن منصور ابن بایقرا، مکنی به ابوالغازی، از سلاطین تیموری. وی از حامیان علم و فضل و از طرفداران جدی ادبیات و صنایع و دربارش در هرات مجمع اهل دانش و کمال بود. (معین)
سُنَن: اسم عربی، ج سنت، مستحب، مقابل فریضه. (لغ)
مَعبَد: اسم عربی، عبادت جای نمازخانه. (لغ)
حُفاظ: اسم عربی، ج حافظ. کسی که قرآن از برداشته باشد. (لغ)
یَسار: اسم عربی، دست چپ. (لغ)
فَریضه: اسم عربی، نماز. (لغ)
اِلتفات: ر. ک ص ۷ / س ۳٫
حالی: ر. ک ص ۲۵ / س ۲۰٫
قریب بصورته: نزدیک به صورت آن جمله ها و آن موعظه.
باسنادنا المشهور…: به اسناد مشهور از مولی امام شیخ بزرگ ابی عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری به اسناد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که همانا فرمود…
کََنَف: اسم عربی، پناه. (لغ)
نَفس: اسم عربی، جان. (لغ)
غَرقابِ بلا: اضافه تشبیهی
مَقدَرَت: مصدر عربی، قدرت و توانایی. (غیاث)
یوم یفر المرء  : اصل آیات (یوم المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه) آیات ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ سوره عبس. روزی که آدمی از برادرش، و از مادرش و از پدرش، و از همسرش و پسرانش می گریزد.
حامی: صفت عربی، نعت فاعلی از حمایت. حمایت کننده به عنایت و کرم. (لغ)
فَرَس: اسم عربی، اسب تازی. (لغ)
فرس تحیّر و دریای عرق: اضافه ی تشبیهی.
فرس تحیّر در دریای عرق رانده: از شدت حیرت گویی اسبی حیران که از شدت گرما عرق کرده، می باشد.
ایذا: اسم عربی، رنج و آزار و عذاب. (لغ)
صفه ی فراغ: اضافه تشبیهی.
سایه ی حمایت: اضافه ی تشبیهی .
فَرش: اسم عربی، زمین، دنیا، مقابل عرش. (لغ)
امروزت: امروز تو را. (ویژگی سبکی)
مُستَقَّر: اسم عربی، آرامگاه، موضع قرار. (لغ)
عرش پایه: صفت مرکب، عرش پایگاه که مقامی بلند دارد. (لغ)
گلِ راحت: اضافه تشبیهی.
اِفضال: مصدر عربی، نیکویی کردن. (آنندراج)
جَناح: اسم عربی، بال. (لغ)
خُلق: اسم عربی، ملاطفت. (لغ)
جناحِ خلق:” اضافه تشبیهی.
رِضا: مصدر عربی، خشنودی. (لغ)
گلِ رضا: اضافه ی تشبیهی.
قاصِد: صفت عربی، قصد کننده. (لغ)
لسان نبوت قرین: زبانی که همراه با رسالت و پیامبریست و خبر دهنده است.
موعود: صفت عربی، وعده کرده شده و وعده داده و از پیش خبر داده شده. (لغ)
چون لسان نبوت  : بعد از آن که پیامبر به صورت کلی از صفات این هفت گروه سخن گفت، سپس به طور مفصل از آن ها سخن می گوید.
مَقََرّ: اسم عربی، آرامگاه موضع استقرار. (لغ)