دسته بندی علمی – پژوهشی : سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ …

۳-۱ مقدمه
در این فصل، فرآیند واکنش پلیمریمریزاسون قالب مولکولی و آزمایشات انجام شده برای مولکول هدف ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین (به عنوان ناخالصی داروی اسید فولیک) شرح داده می شود.
۳-۲ مواد مصرفی و دستگاهها
۳-۲-۱ مواد مصرفی
متاکریلیک اسید (MAA)، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (EGDMA)، ˊ۲و۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل((AIBN، تولوئن، استونیتریل، استون، اتانول، متانول، اسید استیک، هیدروکسید سدیم، پتاسیم دی هیدروژن فسفات و دی پتاسیم هیدروژن فسفات و نانو ذرات سیلیکا(SiO2) و سیلانA (MPTS)[106] و ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین و اسید فولیک ) شرکت مرک[۱۰۷] آلمان( تهیه شدند.
۳-۲-۲ دستگاه ها
از pH متر Jenway مدل ۳۵۱۰ برای تنظیمpH استفاده شد. طیف های FT-IR از پلیمر قالب مولکولی و پلیمر قالب گیری نشده با استفاده از دستگاه اسپکترومتر FT-IR مدل Thermo Nicolet به روش قرص KBr تهیه گردیدند. از دستگاه استخراج سوکسله برای حذف مولکول هدف استفاده شد. میزان غلظت ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین در محلولها پس از تماس با پلیمر با استفاده از دستگاه UV Jenway مدل ۳۶۰۵ مورد بررسی قرار گرفتند و دستگاه HPLCمدلKanuer مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۳ انتخاب عوامل برای تهیه پلیمر قالب مولکولی
۳-۳-۱ مونومر عاملی
انتخاب یک مونومر عاملی مناسب برای رسیدن به یک پلیمر قالب مولکولی خوب بسیار حیاتی است. در این پروژه از رایج ترین مونومر عاملی متاکریلیک اسید استفاده شده است. متاکریلیک اسید با دارا بودن یک گروه کربوکسیل یک دهنده و پذیرنده بسیار مناسب پیوند هیدروژنی است(شکل۳-۱).
شکل ۳- ۱ ساختار مونومر عاملی؛ متاکریلیک اسید
۳-۳-۲ مولکول هدف
مولکول هدف در این پروژه ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین می باشد شکل(۳-۲(. با توجه به ساختار مولکول هدف، می تواند با متاکریلیک اسید برهمکنش مناسبی را داشته باشند.
شکل ۳- ۲ مولکول هدف؛۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین
۳-۳-۳ عامل اتصال دهنده عرضی
محیط شیمیایی و مورفولوژی MIP به میزان زیادی تحت تأثیر برقرار کننده اتصالات عرضی است. بنابراین در انتخاب آن باید توجه زیادی شود. عامل اتصال دهنده عرضی در این پروژه اتیلن گلیکول دی متاکریلات می باشد.
اتصال دهنده عرضی اتیلن گلیکول دی متااکریلات دو گروه آکریلات دارد که آن را قادر میسازد تا پلیمرهای سختتری را شکل دهد علاوه بر استحکام کافی، انعطاف پذیری خوبی هم دارد و همین امر باعث شده که خروج مولکول هدف به آسانی انجام شود و اتصال مجدد آن سریع باشد. شکل(۳-۳).
شکل ۳- ۳ ساختار اتصال دهنده عرضی؛ اتیلن گلیکول دی متاکریلات
۳-۳-۴ حلال
در سنتز پلیمر های قالب مولکولی باید حلالی انتخاب شود که همه اجزای مخلوط پلیمریزاسیون در آن محلول باشد و بهترین بر هم کنش مونومر-مولکول هدف را موجب شود و به ویژگیهای تخلخلی و نفوذپذیری پلیمر قالب مولکولی پایانی کمک کند. مهمترین نکته در موفقیت قالب مولکولی غیر کووالانسی افزایش تعداد کمپلکس های غیر کووالانسی تشکیل شده (پیوند هیدروژنی) در مخلوط واکنش است. چرا که استحکام پلیمر و اندازه حفر‌ها وابسته به این مرحله می‌باشد.
برای بر هم کنشهای مؤثر منومر-مولکول هدف، حلالهای آلی آپروتیک غیر قطبی یا با قطبیت متوسط کمترین برهمکنش را با نیروهای موجود دارد. این حلال ها همه اجزای واکنش را در خود حل کرده و اثری روی پیوند های هیدروژنی تشکیل شده ندارند. تولوئن و استونیتریل(نسبت ۱ به ۳) بعنوان حلال مورد استفاده در این سنتز بکار برده شد شکل(۳-۴).
(۱)  (۲)
شکل ۳- ۴ ساختار حلال ها: ۱-تولوئن ۲-استونیتریل
۳-۳-۵ آغازگر
واکنش پلیمریزاسیون با تخریب حرارتی و یا فتوشیمیایی آغاز میشود. در این پروژه از ˊ۲و۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل((AIBN با تخریب حرارتی برای آغاز واکنش استفاده شد شکل(۳-۵).
شکل ۳- ۵ ساختار آغاز گر: ˊ۲و۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل
۳-۴ طراحی آزمایش و پلیمریزاسیون
یک پلیمر قالب مولکولی (MIP) و یک پلیمر قالب گیری نشده (NIP) می بایست مشابه و با ترکیب یکسان آماده گردند. به غیر از مولکول هدف که از پلیمر NIP برداشته می شود.
۳-۴-۱ سنتز نانوذرات سیلیکا-سیلانA
به یک بالن ته گرد سه دهانه مقادیر ۱۶۰ میلی لیتر تولوئن بعنوان حلال و ۸۱۲/۰ گرم نانوذرات سیلیکا و ۱۶ میلی لیتر سیلانA (MPTS) انتقال داده شد. این واکنش به مدت ۱۲ ساعت تحت حضور گاز نیتروژن به طول انجامید. در پایان پس از فیلتر و شستشوی رسوب با ۱۵ میلی لیتر تولوئن ترکیب نانوذرات سیلیکا-سیلانA بدست آمد که برای سنتز پلیمر مورد استفاده قرار گرفت شکل(۳-۷).
شکل ۳- ۶ ساختار سیلانA با نام شیمیایی ٣-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.