سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ …

شکل ۲- ۲ تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی ۲۶
شکل ۲- ۳ تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی کوالانسی و غیر کووالانسی ۲۹
شکل ۲- ۴ ساختار شیمیایی تعدادی از مونومرهای عاملی رایج ۳۲
شکل ۲- ۵ شمایی از پلیمر حاصل شده از کوپلیمریزاسیون استیرن (بعنوان مونومر تک عاملی) با دی وینیل بنزن (بعنوان اتصال دهنده عرضی)که پلی (استیرن – کو- دی وینیل بنزن) نامیده می شود. ۳۳
شکل ۲- ۶ ساختار شیمیایی تعدادی از عوامل اتصالات عرضی رایج ۳۵
شکل ۲- ۷ مکانیسم شروع کننده های رادیکالی ۳۷
شکل ۲- ۸ ساختار شیمیایی تعدادی از آغازگرهای رایج ۳۹
شکل ۲- ۹ دستگاه استخراج سوکسله ۴۱
شکل ۳- ۱ ساختار مونومر عاملی؛ متاکریلیک اسید ۵۴
شکل ۳- ۲ مولکول هدف؛۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین ۵۴
شکل ۳- ۳ ساختار اتصال دهنده عرضی؛ اتیلن گلیکول دی متاکریلات ۵۵
شکل ۳- ۴ ساختار حلال ها: ۱-تولوئن ۲-استونیتریل ۵۶
شکل ۳- ۵ ساختار آغاز گر: ˊ۲و۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل ۵۶
شکل ۳- ۶ ساختار سیلانA با نام شیمیایی ٣-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان ۵۷
شکل ۴- ۱ طیف FT-IR از NIP (الف)، MIP (ب)، در محدوده cm-1 4000-400 66
شکل ۴- ۲ طیف XRD نانو ذره سیلیکا ۶۷
شکل ۴- ۳ میکروگراف SEM نانوکامپوزیت ۶۸
شکل ۴- ۴ کروماتوگرام بدست آمده از اسید فولیک ۷۲
شکل ۴- ۵ کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک ۷۲
شکل ۴- ۶ کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک در مجاوت پلیمر ۷۳
فهرست جداول
جدول ۳- ۱ بررسی اثر زمان جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده ۵۹
جدول ۳- ۲ بررسی اثر pH روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده ۵۹
جدول ۳- ۳ بررسی اثر غلظت روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده ۶۰
جدول ۳- ۴ مقایسه اثر جذب MIP با NIP 61
جدول ۳- ۵ بررسی بازیابی مولکول هدف در حلال های مختلف ۶۱
جدول ۳- ۶ تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص ۶۲
جدول ۴- ۱ درصد استخراج در غلظتهای مختلف از نمونه ۷۰
جدول ۴- ۲ مقایسه درصد استخراج MIP با NIP 70
جدول ۴- ۳ تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص ۷۱
نمودار ۴- ۱ اثر زمان بر جذب ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین ۶۹
نمودار ۴- ۲ میزان استخراج پلیمر در گستره (۹-۴) pH 69
نمودار ۴- ۳ درصد بازیابی در حلال های مختلف ۷۱
چکیده
جداسازی ناخالصی ها و افزایش کیفیت و خلوص مواد اولیه دارویی دارای اهمیت فراوانی می باشد. فن آوری پلیمرهای قالب مولکولی به دلیل مزیت های ذاتی آن از قبیل گزینش پذیری و ثبات شیمیایی بالا و هزینه پایین میتواند به عنوان روشی، باکارایی بالا به منظور این جداسازی ها در صنعت داروسازی استفاده شود.
دراین پروژه ، یک پلیمر قالب مولکولی سنتز گردید که قادر می باشد بصورت کاملاً گزینش پذیر ناخالصی ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین را از ماده مؤثره دارویی اسید فولیک جداسازی نماید. این فرآیند به روش پلیمریزاسیون رادیکالی حرارتی، توده ای و غیرکووالانسی انجام شد. این پلیمر با استفاده از متاکریلیک اسید (مونومرعاملی) ، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی) ، ۲وˊ۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر) ، ۶ _هیدروکسی _۲، ۴، ۵_ تری آمینو پریمیدین (مولکول هدف) و تولوئن _ استونیتریل (حلال) و نانو ذرات سیلیسکا سنتز شد.