سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو …

واژه پلیمر از دو کلمه یونانی پلی به معنی بسیار و مر به معنی بخش تشکیل شده است که این اصطلاح برای اولین بار توسط شیمیدان سوئدی جانز جاکوب برزیلیوس[۱] در سال۱۸۳۳ اختراع شد.
پلیمرها مولکولهای بزرگی(ماکرو مولکول) هستند که از اتصال واحدهای ساختمانی کوچکتر بنام مونومر است ساخته شده اند. مونومر ها بوسیله پیوند های کووالانت به یکدیگر اتصال یافته و واکنش شیمیایی که سبب به هم پیوستن مونومرها می شود واکنش پلیمریزاسیون نام دارد.
پلیمرها به دو صورت پلیمرهای طبیعی مانند چربی ها پروتئین ها … و پلیمرهای سنتزی مانند پلی اتیلن پلی استایرن و… وجود دارند.
پلیمرهایی که از یک نوع مونومر تشکیل شده اند هموپلیمر[۲] نام دارند و آنهایی که از دونوع مونومر تشکیل شوند کوپلیمر[۳] می گویند و بهمین ترتیب پلیمرهای حاصله از سه نوع مونومر تر پلیمر[۴] نام دارند و در مورد پلیمرهای با بیش از سه نوع مونومر عبارت هترو پلیمر[۵] بکار می رود.
بطور کلی پلیمرها از لحاظ ساختار به سه گروه اساسی تقسیم می شوند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  1. خطی ۲- شاخه ای ۳- شبکه ای یا سه بعدی

و پلیمرهای شاخه ای خود به چهار شکل شانه ای، درختی، ستاره ای و نردبانی هستند.
۱-۶-۱ سنتز پلیمرها
روشهای سنتز پلیمرها به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. پلیمریزاسیون رشد مرحله ای
  2. پلیمریزاسیون رشد زنجیره ای

۱-۶-۱-۱ پلیمریزاسیون رشد مرحله ای[۶]
این روش به پلیمریزاسیون تراکمی نیز معروف است و معمولا از طریق واکنش های تراکمی بین مولکول های چند ظرفیتی انجام می گیرد. زنجیره های پلیمری در این نوع پلیمریزاسیون بتدریج از طریق واکنش های مزدوج شدن مونومرها با یکدیگر و تشکیل دیمر ها که خود نیز می توانند با دیگر دیمرها یا مولکول های مونومر ترکیب شوند ساخته می شوند. قبل از اتصال نهایی و ایجاد زنجیره پلیمر واکنشهایی انجام می گیرد که طی آن همزمان یک یا چند مولکول کوچک مانند آب و… حذف می شود.
۱-۶-۱-۲ پلیمریزاسیون رشد زنجیره ای[۷]
این نوع پلیمریزاسیون که به پلیمریزاسیون افزایشی معروف است مولکول های مونومر با گذشت زمان به زنجیر در حال رشد اضافه می شوند. مونومرها برای پلیمریزه شدن افزایشی معمولا دارای پیوند های دوگانه هستند. پیوند های دوگانه در معرض حمله بوسیله رادیکال آزاد یا آغازگرهای یونی قرار می گیرند و یک مرکز فعال جدید را ایجاد می کند. این مرکز فعال یک زنجیر در حال رشد را بوجود می آورد و مرکز فعال نهایتا بوسیله یک واکنش پایان خنثی می شود. در این نوع پلیمریزاسیون هیچ محصول اضافه دیگری تولید نمی شود. پلیمریزاسیون افزایشی در تولید بسیاری از پلیمرها مانند پلی اتیلن(PE)، پلی پروپیلن(PP)، پلی وینیل کلراید(PVC) و… نقش دارد.
۱-۷ انواع پلیمریزاسیون رشد زنجیره ای
واکنش پلیمریزاسیون افزایشی از طریق مکانیسم های یونی و رادیکالی انجام می شود. و هر مکانیسم شامل سه مرحله آغاز انتشار و پایان می باشد.
۱-۷-۱ پلیمریزاسیون یونی:
پلیمریزاسیون یونی را بر حسب نوع بار الکتریکی یونهای پلیمری ایجاد شده تقسیم بندی می کنند. اگر یونها دارای بار الکتریکی مثبت باشند پلیمریزاسیون را کاتیونی و در صورتی که بار الکتریکی منفی داشته باشند آن را پلیمریزاسیون آنیونی می گویند.
۱-۷-۱-۱ پلیمریزاسیون آنیونی
پلیمریزاسیون آنیونی که برای مونومرهای وینیل (شکل۱-۳) با گروههای الکترونگاتیوی قوی که قابلیت جانشینی در پیوند دوگانه دارند بکار می رود(هسیه و کوئیرک[۸]،۱۹۹۶ ؛کوئیرک،۲۰۰۳) و این پیوند دوگانه باعث پایداری بار منفی از طریق رزونانس می شود. این پلیمریزاسیون از طریق گونه فعال کربانیون (ذرات با بار منفی)انجام می گیرد(بلاکلی و توایتس[۹]،۱۹۶۸). مزیت بسیار مهم این نوع پلیمریزاسیون این است که در آن امکان کنترل ساختار و ترکیب وجود دارد(هسیه و کوئیرک،۱۹۹۶ ؛ کوئیرک،۲۰۰۳).
شکل ۱- ۳ نمونه ای از مونومر وینیل
۱-۷-۱-۲ پلیمریزاسیون کاتیونی
در این نوع پلیمریزاسیون در اثر افزایش مولکول های مونومر به زنجیرهای در حال رشد دارای بار اکتریکی مثبت انجام می گیرد این نوع یونها را یون کربانیوم می گویند. این نوع واکنش معمولا از طریق انتقال یک پروتون به یک مولکول مونومر آغاز می شود و در ادامه این مونومر با دیگر مونومر های واکنش مشابهی انجام می دهد تا در نهایت پلیمر تشکیل شود(مارک و همکاران[۱۰]،۱۹۹۰).
مونومرهایی که این نوع پلیمریزاسیون را انجام می دهند شامل اولفین ها(شکل۱-۴) و هتروسیکلهای با گروههای الکترون دهنده (شکل۱-۵) می باشند.
شکل ۱- ۴ چند نمونه از مونومرهای اولفین
شکل ۱- ۵ چند نمونه از مونومرهای هتروسیکل
۱-۷-۲ پلیمریزاسیون رادیکالی
در این پلیمریزاسیون پلیمر بوسیله افزایش مداوم واحدهای ساختمانی رادیکال آزاد تشکیل می شود. رادیکال های آزاد ذراتی هستند که دارای الکترون منفرد می باشند. این رادیکالهای آزاد می توانند از طریق مکانیسم های متعدد که معمولاً شامل مولکولهای آغازگر است بطور جداگانه تولید شوند. برای این که یک مولکول آغازگر موثر باشد، باید توانایی تبدیل به رادیکال را داشته باشد و به قدر کافی پایدار بوده تا با یک مولکول مونومر واکنش داده و یک مرکز فعال را تشکیل نماید. این ذرات فوق العاده فعال می باشند که با مونومرها دارای پیوند دوگانه واکنش داده و یک مرکز فعال را تشکیل می دهد که این مرکز فعال قادر است با دیگر مولکول های مونومر واکنش داده و یک زنجیره درشت مولکولی را تشکیل می دهد. پلیمریزاسیون رادیکال آزاد یک روش برای سنتز طیف وسیعی از پلیمرها می باشد.
در این پروژه پلیمریزاسیون از طریق مکانیسم رادیکالی انجام شده از این رو به بررسی و توضیح بیشتر این مکانیسم آن می پردازیم.
۱-۷-۲-۱ مرحله آغاز
در اولین مرحله یک مرکز فعال به شکل رادیکال آزاد تولید می شود که این آغازگرهای رادیکالی روی پیوند دوگانه کربن- کربن در مونومرهای وینیل و همچنین پیوند دوگانه کربن- اکسیژن در آلدئید و کتن ها بهتر عمل می کنند.