حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۳۱

سایت ها

 

 

  1. http://humanrights-greenlaw.blogfa.com /viewed on 23.Apr.2012.

 

  1. http://www.isu.ac.ir/publication/research-quarteriy-24/viewed on 27.feb.2011.

 

  1. http://ghadianloo.persianblog.ir/viewed on 1. Mar.2011.

 

  1. http://www.humanrights-ir.org/viewed on 3. May.2012.

 

  1. http://lawforlaw.blogfa.com/viewed on 3. May.2012.

 

  1. http://www.pajoohe.com/viewed on 20 Nov.2011.

 

  1. http://www.womenrc.ir/viewed on 20 Nov.2011.

 

  1. http://hesam-law.blogfa.com/viewed on 5.Feb.2011.

 

  1. http://www.humanitiesportal.com/viewed on 7.Jun.2012.

 

  1. http://www.hawzeh.net/viewed on 30.Des.2011.

 

  1. http://www.marifat.nashriyat.ir/viewed on 30. Des.2011.

 

  1. http://beheshtnet.blogfa.com/viewed on 9.Jan.2011.

 

  1. http://www.noormags.com/viewed on 1.Jan.2011.

 

  1. http://wikipedia.org/viewed on 8.Apr.2012.

 

  1. http://www.eshsankazemi.com/viewed on 9.Apr.2012.

 

  1. http://www.azadiye-ghalam.com/viewed on 15.Jun.2011.

 

  1. http://www.irbar.com/viewed on18.Jun.2012.

 

  1. http://www.andisheqom.com/viewed on 5.Aug.2012.

 

  1. http://www.un.org/viewed on 19.Jul.2012

 

  1. http://www.OHCHR.org/viewed on 5.Aug.2012

 

 1. http://www.iranrights.org

 

 

  1. – Silvio, Marcuz Helmons,” Historical Development of Human Rights”. Strasburg collection of lecture, IIHR, 1998, p 12. ↑

 

  1. – Jake Donnery, “Human Right in the New word order”, word policy journal, spring , 1992. P 25. ↑

 

  1. – Briggs, Herbert H. “International law commission”. New. York: cornell university Press, 1965. p336. ↑

 

  1. – تی یا، وانک. جهان سوم و حقوق بینالملل، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوق بینالملل، ج۱ شماره۸، ۱۳۶۶، ص ۲۱۸٫ ↑

 

  1. – Rodolf. Bindschdler. “Treaties Reservations”. Inencyclo pedia of public internation law. Vol.7.p469. ↑

 

  1. – موسیزاده،رضا. حقوق معاهدات بینالملل ، نشر میزان، چاپ دوم،زمستان ۸۳، ، ص ۱۰۱٫ ↑

 

  1. – Uninmitry Rule. ↑

 

  1. – The imtegrity of treaty. ↑

 

  1. – حبیب زاده، توکل. «جمهوری اسلامی ایران و حق شرط در معاهدات بینالمللی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۳ ،ص ۲۷ . ↑

 

  1. – Briggs, Herbert H.ibid,p341. ↑

 

  1. – طاهری شمیرانی، صفت الله .«حق شرط در معاهدات»، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره یک، بهار ۱۳۸۷، ص ۱۳۳٫ ↑

 

  1. – اسماعیل تبار، احمد «،حق شرط در معاهدات بین المللی»،نامه مفید،ش ۱۸، ۱۳۷۸، صص۶۰-۶۱٫ ↑

 

  1. – صف الله طاهری شمیرانی، پیشین، ص ۱۳۵٫ ↑

 

  1. – پیشین، صص ۱۳۳-۱۳۲٫ ↑

 

  1. – “Vienna convention on the law of the ties between statacs and international organization or between international organization”. Un. Doc. A/Conf. 129,15,20 march 1986. ↑

 

  1. – ضیائی بیگدلی،محمد رضا.حقوق معاهدات بینالملل، ، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۵، ص ۹۱٫ ↑

 

  1. – موسیزاده،رضا.حقوق بینالملل عمومی ۱و۲، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ص ۱۵۴٫ ↑

 

 1. – عمادزاده، محمد کاظم .« حق شرط در معاهدات بینالمللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بینالملل، شماره۸، سال ۱۳۶۹،ص۲۰۲ ↑

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *