جایگاه تئوری وجوه مستقل.پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی

جایگاه تئوری وجوه مستقل

در حال حاضر، در گزارشهای مالی دولتها و حکومتهای محلی و نهادهای بزرگ بخش عمومی، تئوری وجوه نقش برجسته ای در ایجاد شفافیت مالی و کنترل هدایت منابع مالی به سوی اهداف مصوب ایفا می‌نماید. سازمانهای بزرگ بخش عمومی از راه گزارشگری در سطح حساب های مستقل، اطلاعات لازم را در خصوص هر یک از منابع مالی در اختیار  ارائه می دهند، تا از یک سو مسئولیت پاسخگویی مالی خود را در مورد مصرف و یا حفظ و حراست از هر یک از منابع مالی احراز و از سوی دیگر شرایط را برای ارزیابی این مسئولیت فراهم نمایند. نقش انکار ناپذیر تئوری وجوه در گزارشگری مالی فعالیتهای  از نوع حاکمیتی دولت و  گمرکات، در آخرین تحولات حسابداری و دولتهای ایالتی و محلی آمریکا که در انتشار و اجرای بیانیه معروف۳۴ مصوب سال ۱۹۹۵ GASB1 متبلور شده است، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در فرایند تصویب بیانیه مذکور، GASB به این نتیجه رسید که ارائه اطلاعات مربوط به مسئولیت پاسخگویی مالی، کماکان از راه گزارشگری مالی فعالیتهای از نوع دولتی و به دلایل زیر ادامه یابد.

الف- گزارشگری مالی برای ایفای مسئولیت پاسخگویی فعالیتهای از نوع دولتی در پاسخ به تقاضای  مستمر، در مورد کنترل تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی توسعه یافته است. هیات اعتقاد  دارد که این هدف اساسی کماکان برای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی، اهمیت دارد.

ب- هیات در بیانیه مفهومی شماره یک، بر اهمیت بودجه عمومی به عنوان ابزاری برای بیان سیاستهای عمومی، مقاصد مالی، کنترل و همچنین مبنایی برای ارزیابی عملکرد تاکید نموده است. هیات همچنین بر مفید بودن ساختار حساب های مستقل و استفاده از نظام حسابداری حسابهای مستقل، بعنوان ابزار کنترل و وسیله ای برای هدایت وکنترل مصرف منابع مالی‌برای انطباق با قوانین ومقررات ومحدودیت های قانونی تعیین شده، تاکید کرده است.

ج- براساس مطالعات انجام شده در خصوص گزارشهای مالی که در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰، توسط جونز و دیگران و ویلسون صورت گرفت، GASB به این نتیجه رسید که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی، علاقه شدیدی به  اطلاعاتی در مورد جریان منابع مالی، تطبیق عملکرد با مصوب و گزارشگری بر مبنای تئوری وجوه و حساب های مستقل دارند و به همین دلیل هیات مقررنمودکه این نوع گزارشگری مالی کماکان ادامه یابد. ( باباجانی ، ۱۳۸۹، ۸)

۱ – Government Accounting standards Board