تکنیک­های تدوین و تنظیم استراتژی:پایان نامه شناسایی

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 

تکنیک­های تدوین و تنظیم استراتژی

۱-۵-۳-۲ مدل BCG

ابتدایی‏ترین و ساده‏ترین شکل از تجزیه و تحلیل سبد تولیدات، آرایه سهم رشد گروه مشاوران بوستن معروف به B.C.Gاست‏.(هندرسون[۱]، ۱۹۹۷) برای تجزیه و تحلیل سازمان براساس این روش، مدیران تجارت و کسب و کار خود را مورد بررسی قرار می‏دهند و آن را به بخش­ها­یا تولیدات و­یا بازارها و­یا واحدهای تجاری مختلف تقسیم می‏کنند. سپس سهم بازار خود در­یک طبقه قرار می‏دهند. آنچه به دست می­آیددر واقع سهم نسبی بازار آن محصول،­یا بخش و­یا واحد تجاری است که در طول محور افقی شکل نسبی بازار آن محصول،­یا بخش و­یا واحد تجاری است که در طول محور افقی شکل نشان داده شده است. اگر سهم نسبی بزرگتر از عدد­یک باشد، نشاندهنده آن است که‏ سازمان بر بازار موردنظر احاطه دارد. اگر سهم کمتر از عدد­یک باشدبدین معناست که سازمان از نظر توان رقابتی در بازاربسیار ضعیف است. سهم نسبی بازار­یک معیار اندازه‏گیری برای محاسبه توان رقابتی مؤسسه در ارتباط با آن تولید، بخش­یا واحد تجاری است‏، زیرا سهم نسبی بالا گویای آن است که مؤسسه در مقایسه با رقیب اصلی(نزدیک)خود در قسمت پایین منحنی تجربه قرار دارد.

مدیران باید نرخ رشد در تقاضای محصول­یا بخش­یا بازار را که در محور عمودی شکل نشان داده شده است محاسبه کنند. نرخ رشد، معیار مناسبی برای اندازه‏گیری میزان جذابیت بازار است،­یعنی مرحله‏ای از رشد که مؤسسه به آن دست­یافته است. نرخهای رشد سریع‏ بیان‏کننده­یکارآفرینی و­یا به سخنی دیگر، مراحل رشد و تکامل است. بنابراین برای هر محصول، بازار­یا تجارت، سهم بازار و رشد بازار از راه نقطه بر روی آرایه­یاد شدهمشخص می‏شود که در نمایشگر ۱-۲ نشان داده شده است.

  • علامت سؤال-محصولات، بخش­های بازار­یا واحدهای تجاری است که به سرعت در حال رشد است و شرکت در زمینه آن­هاسهم نسبی‏ پایینی دارد. چرخه حیات محصول و تجزیه و تحلیل منحنی تجربه به ما می‏گوید که علامت سؤال نیاز به سرمایه‏گذاری سنگینی دارد و احتمال اینکه تا مدتی سودی به دست نیاید، وجود دارد. همچنین ممکن است با رقیبان قوی روبه‏رو شود. این خانهعلامت سؤال نامیده‏ شده است، بدین سبب که مؤسسه باید برای تصمیم‏گیری درباره اینکه آیا چنین سرمایه‏گذاری را انجام دهد­یا نه، باید ترغیب شود.
  • ستاره-محصولات، بازارها و­یا تجارت­هایی است که به سرعت در حال رشد است و مؤسسه سهم نسبی بالایی در آن دارد. چرخه حیات‏ محصول و تجزیه و تحلیل منحنی تجربه به ما می‏گوید که این محصولات به سرمایه‏گذاری سنگینی نیاز دارد(جریان نقدینگی منفی)، اما می­تواند سود زیادی به دست آورد. این استراتژی بیان‏کننده آن است که تلاش­ها و سرمایه‏گذاری باید روی ستاره‏ها متمرکز شود.
  • گاو شیرده-محصولاتی است که بازار آن­هادر مرحله نبوغ است و رشد آرامی­دارد، به گونه‏ای در این بازار، مؤسسه سهم نسبی بالایی‏ دارد. در اینجا توصیه آن است که سرمایه‏گذاری جدید در مورد این محصولات قطع و به جای نقدینگی برداشت شود. جریان نقدینگی برای‏ گاوها بسیار قوی و مثبت و میزان سود نسبتاً پایین است.
  • سگ-محصولاتی است که رشد بازار آن­هاآرام است و در آن مؤسسه سهم نسبی پایینی دارد. هم جریان نقدینگی و هم سود می­تواند منفی باشد. محصول در موقعیت ضعیفی قرار دارد و بنابراین باید حذف شود.

هنگامی­کهمدیرانتماممحصولات، بازارها ­یاتجارت­هاوراهکارهایاستراتژیکیراکهدرنظردارند درچنیننمایشگریقراردهندومرتب‏کنند، آنگاهمی‏توانندببینندکهعملیبودنوامکانپذیربودنهریکازراهکارهایاستراتژیکیازنظرمالی، بهچهمیزاناست.راهکارهیعملی(راهکارهاییکهشرطامکانپذیریرادارند). راهکارهاییخواهدبودکهتاحدمناسبیبینخانه‏هایمربعیشکلمختلف‏، توازنایجادکند. اگر مؤسسه‏ایدارایگاوهایشیردهباشدخواهدتوانستازپولشیراین‏گونهمحصولات­یاکسبوکارها برایحمایتازستاره‏هاوشایدتلاشبرایتوسعهوگسترشدربعضیازعلامت سؤال­ها بهرهگیرد. می­تواند سگ­هارابفروشدوپولحاصلرابرایهمانمقاصدبهکارگیرد.­یکسبد­یامجموعهنامتوازن برایمثالدارایستاره‏هایخیلیزیادوگاوشیردهکموناکافیاستوبدین‏معناخواهدبودکه­یا مؤسسه بایداستقراضسنگینینمایدو­یامازادنقدینگیزیادیبهوجودآورد؛ بدونآنکهبدانددرچهمواردیبایدآن‏راسرمایه‏گذاریکند. (استیسی، ۱۳۸۱)

 

[۱] Handerson, 1970