تقسیم بندی سیستم های اطلاعات

تقسیم بندی سیستم های اطلاعات

از دیدگاه لاودن سیستم های اطلاعاتی بر حسب سطح سازمانی به شش دسته زیر تقسیم میشود:(اکبری، ۱۳۹۲:ص۷)

جدول(۲-۱):تقسیم سیستم های اطلاعاتی بر حسب سطح سازمان به شش دسته

(همان منبع:ص۷)

انواع سیستم های اطلاعاتی سطح سازمان
سیستم های فرآیند کار(TPS)

سیستم های خودکار کردن فعّالیت ها(OAS)

سیستم های دانش بر(KWS)

سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS)

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری(DSS)

سیستم های مدیران ارشد(ESS)

سطح عملیاتی سازمان

سطح عملیاتی سازمان

سطح متخصصان اطلاعات

سطح مدیریت میانی

سطح مدیریت میانی

سطح مدیریت عالی

 

دکتر هوشنگ مؤمنی در کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته خود،انواع شش گانه نظام های اطلاعاتی را مطرح نموده اند که چکیده آن به صورت زیر می باشد:

هر سازمانی دارای نظام های اطلاعاتی مدیریت عالی ESS در سطح استراتژیک است،نظام های اطلاعاتی مدیریت یا MIS و نظام های تصمیم یارDSS برای سطوح مدیریت است.نظام های اطلاعاتی دانش بر KWS و خودکار سازی اداریOAS برای دانش بران و نظام های تراکنشی و عملیاتیTPS برای سطوح کارشناسی است .هر یک از نظام ها، اجرای قسمتی از وظایف سازمان را به عهده دارند.جدول زیر ویژگی های نظام های پردازش داده ها و چکیده کاربرد شش گونه از نظام های اطلاعاتی است.هر  نظام دارای زیر نظام های مربوط به خود است و از اجزاء ترکیبی تشکیل یافته که در سطوح ساختار سازمانی به کاربرده می شود(. مؤمنی،۱۳۸۵،ص۴۸)

جدول(۲-۲)،گونه ها و ویژگی های نظام های پردازش داده ها(همان منبع:ص۴۹)

گونه های نظام های اطلاعاتی درون داده ها پردازش ها برون داده ها کاربران
نظام های اطلاعاتی مدیران عالیESS یکپارچه سازی داده های درون و میان  و برون سازمانی نمودارهای گرافیکی و شبیه سازی تعاملی پیش بینی ها و پاسخ به پرسش های مدیران مدیران عالی
نظام های تصمیم یارDSS برقراری ارتباط با پایگاه های دادگان متعدد برای تجزیه و تحلیل و تهیه مدل های تحلیلی و سایر ابزارتحلیل داده ها تجزیه و تحلیل و شبیه سازی های تحلیلی و تعاملی گزارش های ویژه تصمیم گیری و پاسخ به پرسش ها مدیران و کارشناسان
نظام های اطلاعاتی مدیریتMIS انبوه داده های ورودی ،چکیده نظام های عملیاتی،الگوها و نمایه های ستاده گزارش های یکنواخت تجزیه و تحلیل اطلاعات سطوح پایین سازمان گزارش های مدیریتی مدیران عملیاتی و سطوح مدیران میانی
نظام های اطلاعاتی دانش بران KWS طراحی مشخصات پایگاه دادگان و دانش الگوهای شبیه سازی نمایه های گرافیکی و نموداری کارشناسان فنی
نظام های اداری خودکارOAS اسناد اداری،تهیه برنامه های زمانی مدیریت اسناد اداری،برنامه های زمانی و ارتباطات برنامه های زمانی و ارتباطات پستی کارشناسان و کارکنان اداری
نظام های تراکنشی و عملیاتیTPS اطلاعات تراکنشی و عملیاتی جداسازی و تهیه فهرست یکپارچه سازی و به روز رسانی گزارش های تخصصی، تهیه چکیده از گزارش ها سرپرستان و کارکنان عملیاتی