مقالات و پایان نامه ها

تقسیم بندی سیستم های اطلاعات

تقسیم بندی سیستم های اطلاعات

از دیدگاه لاودن سیستم های اطلاعاتی بر حسب سطح سازمانی به شش دسته زیر تقسیم میشود:(اکبری، ۱۳۹۲:ص۷)

جدول(۲-۱):تقسیم سیستم های اطلاعاتی بر حسب سطح سازمان به شش دسته

(همان منبع:ص۷)

انواع سیستم های اطلاعاتیسطح سازمان
سیستم های فرآیند کار(TPS)

سیستم های خودکار کردن فعّالیت ها(OAS)

سیستم های دانش بر(KWS)

سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS)

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری(DSS)

سیستم های مدیران ارشد(ESS)

سطح عملیاتی سازمان

سطح عملیاتی سازمان

سطح متخصصان اطلاعات

سطح مدیریت میانی

سطح مدیریت میانی

سطح مدیریت عالی

 

دکتر هوشنگ مؤمنی در کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته خود،انواع شش گانه نظام های اطلاعاتی را مطرح نموده اند که چکیده آن به صورت زیر می باشد:

هر سازمانی دارای نظام های اطلاعاتی مدیریت عالی ESS در سطح استراتژیک است،نظام های اطلاعاتی مدیریت یا MIS و نظام های تصمیم یارDSS برای سطوح مدیریت است.نظام های اطلاعاتی دانش بر KWS و خودکار سازی اداریOAS برای دانش بران و نظام های تراکنشی و عملیاتیTPS برای سطوح کارشناسی است .هر یک از نظام ها، اجرای قسمتی از وظایف سازمان را به عهده دارند.جدول زیر ویژگی های نظام های پردازش داده ها و چکیده کاربرد شش گونه از نظام های اطلاعاتی است.هر  نظام دارای زیر نظام های مربوط به خود است و از اجزاء ترکیبی تشکیل یافته که در سطوح ساختار سازمانی به کاربرده می شود(. مؤمنی،۱۳۸۵،ص۴۸)

جدول(۲-۲)،گونه ها و ویژگی های نظام های پردازش داده ها(همان منبع:ص۴۹)

گونه های نظام های اطلاعاتیدرون داده هاپردازش هابرون داده هاکاربران
نظام های اطلاعاتی مدیران عالیESSیکپارچه سازی داده های درون و میان  و برون سازمانینمودارهای گرافیکی و شبیه سازی تعاملیپیش بینی ها و پاسخ به پرسش های مدیرانمدیران عالی
نظام های تصمیم یارDSSبرقراری ارتباط با پایگاه های دادگان متعدد برای تجزیه و تحلیل و تهیه مدل های تحلیلی و سایر ابزارتحلیل داده هاتجزیه و تحلیل و شبیه سازی های تحلیلی و تعاملیگزارش های ویژه تصمیم گیری و پاسخ به پرسش هامدیران و کارشناسان
نظام های اطلاعاتی مدیریتMISانبوه داده های ورودی ،چکیده نظام های عملیاتی،الگوها و نمایه های ستادهگزارش های یکنواخت تجزیه و تحلیل اطلاعات سطوح پایین سازمانگزارش های مدیریتیمدیران عملیاتی و سطوح مدیران میانی
نظام های اطلاعاتی دانش بران KWSطراحی مشخصات پایگاه دادگان و دانشالگوهای شبیه سازینمایه های گرافیکی و نموداریکارشناسان فنی
نظام های اداری خودکارOASاسناد اداری،تهیه برنامه های زمانیمدیریت اسناد اداری،برنامه های زمانی و ارتباطاتبرنامه های زمانی و ارتباطات پستیکارشناسان و کارکنان اداری
نظام های تراکنشی و عملیاتیTPSاطلاعات تراکنشی و عملیاتیجداسازی و تهیه فهرست یکپارچه سازی و به روز رسانیگزارش های تخصصی، تهیه چکیده از گزارش هاسرپرستان و کارکنان عملیاتی