تعریف اعتماد:پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان

پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

تعریف اعتماد :

اعتماد در قلب تمام روابط است (مورگان[۱] وهانت[۲] ،۱۹۹۴) تعاریف زیادی از اعتماد در رشته های علمی گوناگون ارائه گردیده است به طوری که روانشناسان اعتماد رابه عنوان یک صفت شخصی ،جامعه شناسان به عنوان یک ساخت اجتماعی واقتصاد دانان اعتماد را به عنوان یک مکا نیزم انتخاب های اقتصادی تعریف می کنند(مک نایت[۳] ،۲۰۰۲)

در قلمرو روانشناسی اجتماعی ،روسو وهمکاران (۱۹۹۸ ،ص۳۹۴) اعتمادرا به عنوان “ادراکاتی در مورد ویژگی های دیگران و یک تمایل مربوط شده به آسیب پذیری دیگران “را بیان می کنند.

دراین مفهوم ،مصرف کنندگان ممکن است از تجارت الکترونیک استفاده نکنندچراکه آنها فاقد اعتماد در کسب وکار اینترنتی هستند (گرووال وهمکاران ،۲۰۰۴)

بااعتماد بیشتر ،مردم می توانند عدم قطعیت خودرا در مورد انگیزه ها ،نیات و اقدامات آینده نگر که به دیگران بستگی دارد را حل نمایند (کرامر ،۱۹۹۹) وهمچنین می توانند در پول ومیزان تلاش صرفه جویی نمایند زیرا که اعتماد باعث می شود سطح نظارت و به تبع آن هزینه ها وتلاش های نظارت کم شود (فورتین[۴] وهمکاران ،۲۰۰۲) به این ترتیب عدم اعتماد در معاملات اینترنتی وب سایت فروشندگان نشان دهنده یک مانع مهم برای نفوذ در بازار از این کانال می باشد.

تحقیقات دیگری نشان می دهد که اعتماد تاثیری مهم و حساس بر تمایل کاربران به شرکت در مبادلات اینترنتی از پول و اطلاعات حساس شخصی دارد. (فریدمن[۵] وهمکاران ،۲۰۰۰).

درمطالعاتمتعددیسازهاعتمادبهمدلهایپذیرشفناوریاضافهشدهو رابطهیآنباقصداستفادهموردبررسیقرارگرفتهاست. مییرودیگران ( ۱۹۹۵ ) درمطالعهپذیرشبانکداریاینترنتیبااستفاده ازمدلهایپذیرشدریافتندکهاعتمادباقصداستفادهازسیستمبانکداریاینترنتی رابطهیمعنادارداردواضافهشدنسازهاعتمادبهسازه هایموجوددرمدلهای پذیرشفناوری،موجبافزایشتبیینقصدرفتاریشدهاست. افزایشتبیینقصد رفتاریدرنتیجهیواردکردنسازهیاعتمادبهمدلهایپذیرشفناوریدرتحقیقات مربوطبهتجارتالکترونیکنیزتأییدشدهاست .

۲-۱-۴ شیوه های اعتمادسازی

۱-اعتمادمبتنی بر خصیصه های شخصی

۲-اعتمادمبتنی بر فرایند

۳-اعتماد نهادی

اعتمادمبتنی بر خصیصه ها ی شخصی از راه ویژگیهای شخصی مانند نژاد وجنسیت و پیشینه خانوادگی ایجاد می شود.

اعتمادمبتنیبرفرایندبهجایخصیصه هایاسنادی ازطریقمبادله هایمکررایجادمیشودو،بدین ترتیب،درگذرزمانظهورمیکند.

اعتمادنهادیازراهنهادهاییایجادمی شود که به عنوان واقعیتهایاجتماعیپذیرفتهشده اند،وبنابراین بندرتزیرسؤالمیروند (الوانی ،۱۳۸۰ :۱۰)

۸-morgan

۹-Hant

۱۰-McNaught

۱-fortin

۲-fridman

Share this post

Post navigation

You might be interested in...