تداوم کسب و کار و مدیریت بحران.پایان نامه نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار

تداوم کسب و کار و مدیریت بحران

در شرایط کسب و کارکنونی و با پیشرفت ها و تحولات جهانی، فرآیند تداوم کسب و کار به عنوان یک موضوع مهم در تمامی سازمان ها مطرح شده و مدیریت این فرآیند، به عنوان یک بخش ضروری در تمام قسمت های کسب و کار شناخته می شود. توانایی یک سازمان برای حفظ و استمرار فعالیت های بحرانی خود، پس از بروز یک حادثه و ایجاد وقفه و همچنین سرعت بازیابی سازمان و بازگشت به حالت نرمال، می توانند عوامل اصلی موفقیت و یا شکست یک سازمان را تعیین نمایند. در راهکارها مبتنی بر مدیریت بحران و تداوم کسب و کار، تمرکز بر شیوه هایی است که ریسک آسیب پذیری سازمان ها را در مقابل هر گونه بحران اعم از خرابی سرورها و سرویس دهنده ها، خرابی سیستم عامل و نرم افزارها، از بین رفنتن اطلاعات به صورت سهوی یا عمدی، آتش سوزی، سرقت، جنگ، زلزله و … به حداقل رسانده و مجموعه ها بتوانند تداوم خدمات خود را در مقابل ریسک های تعیین شده تضمین کنند. مدیریت تداوم کسب و کار فرآیندی مستمر است که سازمانها را با توجه به میزان تاثیر اختلال بر منابع و اینکه بر چه جنبه هایی از کسب و کار آنها اثرگذر بوده است، برای پیش بینی کردن، مهیا ساختن، پیشگیری، پاسخ و بازگرداندن از اختلال کمک می نماید. مدیریت تداوم کسب و کار شامل مدیریت بازیابی و تداوم فعالیت ها و خدمات مورد نیاز کسب و کار در هنگام وقوع حوادث و شرایط بحرانی کسب و کار می باشد. امروزه با توجه به حساسیت های ناشی از فضای رقابت و تعهدات سازمان ها، تحمل سازمانی در خصوص از کار افتادن برخی از این سرویس ها نزدیک به صفر شده است. به عبارتی دیگر برای سازمان ها عدم عملکرد مناسب این سرویس ها پذیرفتنی نخواهد بود چرا که مزیت رقابتی و درآمد زایی بر بهره برداری مناسب و کارایی سازمان استوار می باشد(کریچتون[۱]، ۲۰۰۸).

۲ـ۱۸ـ۱ـ آنالیز وابستگی کسب و کار

آنالیز BIA در جهت شناسایی و مستندکردن وابستگی های کسب و کار در راستای مشخص کردن سرویس ها، محصولات، فرآیند ها و فعالیت های حیاتی به کار می رود. بر این اساس این آنالیز با هدف های زیر انجام می گیرد:

 • تعیین دامنه دقیق سیستم مدیریت تداوم کسب و کار و مرزهای آن
 • مشخص کردن سرویس ها، محصولات، فرآیند ها و فعالیت های حیاتی و وابستگی های متقابل بین آن ها

در این فعالیت شناسایی فرآیندهای سازمانی، وابستگی متقابل فرآیندها به یکدیگر و به سرویس های سازمانی از طریق انجام مصاحبه با صاحبان فرآیند ها و بررسی های فرآیندی و فنی صورت می گیرد. به این ترتیب در سطح سازمان و هر یک از فعالیت های پایه ای دو پارامتر زیر استخراج می گردد:

 • میزان قابل تحمل توقف فعالیت ها و سرویس ها
 • میزان قابل تحمل از دست رفتن داده های کسب و کار در هر فعالیت و سرویس

همچنین با مطالعه و آنالیز نیازمندی های شرایط بحرانی حداقل سطح قابل پذیرش کسب و کار در مورد ارایه سرویس ها، انجام فعالیت ها و منابع مورد نیاز هریک تعیین می گردد.

۲ـ۱۸ـ۲ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار

ارزیابی مخاطرات به سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در شناسایی تهدیداتی که می تواند موجب بروز خلل جدی در عملکرد سازمان شده و بقای آن را به خطر اندازد، کمک می کند. در این مرحله تهدیدات ممکن به همراه احتمال و شدت وقوع هر یک ارزیابی شده و بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل تهدید ها نسبت به شناسایی و رفع نقاط ضعف اقدام می گردد. شرکت اینفوامن با دارا بودن دانش عمیق و پیش زمینه ای گسترده در مدیریت ریسک و تجربه عملی قابل تأمل در این حوزه، بهترین روش های ارزیابی مخاطرات را متناسب با نوع کسب و کار سازمان، عوامل مربوط به اتمسفر کسب و کار و حوزه تمرکز فعالیت های حیاتی سازمان به شما ارایه می نماید. به این ترتیب در عین سهولت در آنالیز و درک فرآیند ارزیابی مخاطرات توسط بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان، در مورد دقت نتایج و قابلیت کاربست پذیری آن نیز اطمینان کافی وجود خواهد داشت.

۲ـ۱۸ـ۳ـ طراحی و تدوین استراتژی های تداوم

بر مبنای تجارب موفق، استراتژی تداوم کسب و کار لازم است حوزه های زیر را در بر بگیرد:

 • ملاحظات مربوط به افراد (شامل دانش و مهارت های لازم)
 • ملاحظات مربوط به فضای کار، ابنیه و تسهیلات مربوطه شامل زیرساخت هایی مانند تأمین انرژی و…
 • منابع و سرویس ها شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات (غیر دیجیتال)، تجهیزات مورد نیاز جهت انجام فرآیند های کاری و مواد و قطعات مصرفی
 • الزامات و ملاحظات مربوط به تأمین کنندگان

بر این اساس متخصصین شرکت اینفوامن به شما کمک می کنند تا با در نظر گرفتن کامل شرایط و پس زمینه شناسایی شده در فازهای قبلی، نسبت به بررسی دقیق و کارشناسی گزینه های ممکن برای استراتژی تداوم کسب و کار خود اقدام نمایید. تجربه و دانش اینفوامن در این مرحله تضمین کننده این امر است که استراتژی های تدوین شده دارای همبستگی درونی و قابلیت اجرا می باشند و نیازمندی های تداوم کسب و کار سازمان شما را پوشش خواهند داد.

۲ـ۱۸ـ۴ـ پیاده سازی طرح های تداوم

در این مرحله استراتژی های تداوم کسب و کار تبدیل به طرح های پاسخ در سه سطح:

 • مدیریت حوادث و وقایع (سطح استراتژیک)
 • طرح تداوم کسب و کار (سطح تاکتیکی)
 • طرح های بازیابی فعالیت ها (سطح عملیاتی)

می گردند که در کنار هم جهت واکنش مناسب به وقایع و حوادث به کار گرفته خواهند شد. متد شرکت اینفوامن در این مورد مطابق و همراستا با تجارب موفق جهانی، توانمندی یک پاسخ همه جانبه و مؤثر در شرایط بحرانی را برای سازمان شما ایجاد می نماید.

۲ـ۱۸ـ۵ـ آزمایش، آموزش و نگهداری

یکی از مهمترین مراحل و گام ها در مدیریت تداوم کسب وکار آزمایش طرح های تدوین شده و حصول اطمینان از اثربخش مناسب آنها، میزان حصول نتایج مورد انتظار و اعتبارسنجی فرضیات و ملاحظات در نظر گرفته شده جهت تدوین طرح های پاسخ می باشد. بی شک بدون انجام آزمایش های دقیق و چند وجهی هرگز نمی توان نسبت به قابل اتکا بودن طرح های تداوم کسب و کار اطمینان حاصل نمود. شرکت اینفوامن جهت نیل به این هدف نسبت به طراحی و برنامه ریزی آزمایش های طرح های تداوم کسب و کار متناسب با میزان بلوغ سیستم و با در نظرگرفتن شرایط آمادگی موجود اقدام می نماید؛ سطوح متفاوتی از آزمایش ها توسط اینفوامن پیشنهاد شده و به کار برده می گردد:

 • مرور طرح ها توسط خبرگان موضوعی به صورت بازرسی اسناد
 • شبیه سازی وضعیت بحرانی
 • راه اندازی موازی طرح های پاسخ در کنار فعالیت جاری سازمان
 • ایجاد وقفه در فعالیت جاری

عامل دیگری که در موفقیت سیستم تداوم کسب و کار بسیار حیاتی است، ایجاد دانش، آگاهی و توانمندی در منابع انسانی سازمان در واکنش به حوادث است. شرکت اینفوامن علاوه بر ارایه دوره های آموزشی و مهارت افزایی عمومی، با توجه به ساختار و ملاحظات خاص طرح های پاسخ هرسازمان، آمادگی طراحی و برگزاری دوره های آموزشی و آگاهی رسانی خاص شما را دارا می باشد(دویست[۲]، ۲۰۰۹).

[۱] . Crichton

[۲] . Dost