منابع مقالات علمی : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم- قسمت ۴

جدول۴-۴: توزیع نمونه برحسب سابقه خدمت ۷۰
جدول۴-۵: توصیف متغیر عملکرد سازمانی و شهروند سازمانی ۷۱
جدول۴-۶ : توصیفمؤلفههای عملکرد سازمانی ۷۱
جدول۴-۷ : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن دادهها ۷۲
جدول۴-۸: همبستگی بین متغیرهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان ۷۳
جدول۴-۹: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین عملکرد کارکنان از روی شهروندی سازمانی ۷۴
جدول۴-۱۰ : همبستگی بین شهروندی سازمانی و توانایی کارکنان ۷۴
جدول۴-۱۱: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین توانایی کارکنان از روی شهروندی سازمانی ۷۵
جدول۴-۱۲ :همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و ارزیابی ۷۶
جدول۴-۱۳ : نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین ارزیابی از روی رفتار شهروندی سازمانی ۷۷
جدول۴-۱۴ : همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و محیط ۷۷
جدول ۴-۱۵: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین محیط از روی رفتار شهروندی سازمانی ۷۸
جدول۴-۱۶ : همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و اعتبار ۷۹
جدول ۴-۱۷: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین رفتار شهروندی سازمانی از روی اعتبار ۷۹
جدول۴-۱۸ : همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و وضوح ۸۰
جدول ۴-۱۹: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین شهروندی سازمانی از روی وضوح ۸۱
جدول۴-۲۰ : همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و کمک ۸۱
جدول ۴-۲۱: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین شهروندی سازمانی از روی کمک ۸۲
جدول۴-۲۲ : همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و انگیزه ۸۳
جدول ۴-۲۳: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین شهروندی سازمانی از روی انگیزه ۸۴
فهرست نمودارها
شکل۲-۱: مدل ماهواره‌ای عملکرد سازمانی ۳۳
نمودار۴-۱: افراد نمونه بر حسب جنسیت. ۶۷
نمودار۴-۲: توزیع افراد نمونه بر حسب سن ۶۸
نمودار ۴-۳: توزیع افراد نمونه بر حسب مدرک تحصیلی. ۶۹
نمودار۴-۴: توزیع افراد نمونه بر حسب سابقه خدمت. ۷۰
نمودار۴-۵: خط پراکنش مربوط به شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان ۷۳
نمودار۴-۶: خط پراکنش مربوط به شهروندی سازمانی و توانایی کارکنان. ۷۵
نمودار۴-۷: خط پراکنش مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و ارزیابی. ۷۶
نمودار۴-۸: خط پراکنش مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و محیط. ۷۸
نمودار۴-۹: خط پراکنش مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و اعتبار ۷۹
نمودار۴-۱۰: خط پراکنش مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و وضوح. ۸۰
نمودار۴-۱۱: خط پراکنش مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و کمک ۸۲
نمودار۴-۱۲: خط پراکنش مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و انگیزه. ۸۳
نمودار۴-۱۳: مدل تحلیل مسیر جهت بررسی و تبیین رابطه بین متغیرها. ۸۵
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم میپردازد. لذا پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء پیمایشی- زمینه یابی است. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان مراکز بهداشت استان قم می باشد که حجم کامل آنها برابر ۷۴۰N=(380 مرد و ۳۶۰ زن) نفر میباشد. از این تعداد، به منظور برآورد حجم نمونه انتخاب شده از فرمول کوکران استفاده شد. لذا در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی، که طبقات را جنسیت تشکیل میدهد نمونه ای به حجم ۳۱۰ نفر (۱۵۷ نفر مرد و ۱۵۳ نفر زن) انتخاب گردید. برای جمعآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت استفاده شد. در تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی چون میانگین، میانه، انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از آزمون آمار پارامتریک همچون ضریب همبستگی پیرسون R و رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که: رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر مولفههای عملکرد سازمانی شامل کمک، توانایی، ارزیابی، محیط، اعتبار، وضوح و انگیزه موثر است.
کلیدواژه: رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمانی، کمک، توانایی، ارزیابی، محیط، اعتبار، وضوح و انگیزه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.