تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم- قسمت …

رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.
۱-۵-۲: فرضیههای فرعی
۱- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر انگیزه کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.
۲- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر توانایی کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.
۳- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر ارزیابی کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.
۴ رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر محیط کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.
۵- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر اعتبار کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.
۶- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر وضوح کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.
۷- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر کمک کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.
۱-۶: قلمروهای تحقیق
۱-۶-۱: قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی تحقیق شامل اثر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان می باشد.
۱-۶-۲: قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق شامل شبکه بهداشت و درمان استان قم می باشد.
۱-۶-۳: قلمرو زمانی: محدوده زمانی این تحقیق در سال ۱۳۹۳ انجام گرفته است و در آذز ماه ۱۳۹۳ اطلاعات از جامعه آماری اخذ شده است.
۱-۷: مدل مفهومی تحقیق
متغیر مستقل و مولفه های آن متغیر وابسته و مولفه های آن
رفتار شهروندی سازمانی
توانایی
عملکرد کارکنان
وضوح
کمک
انگیزه
ارزیابی
اعتبار
محیط
در این پژوهش متغیر مستقل رفتار شهروند سازمانی است که بر اساس مدل اورگان و همکاران (۱۹۸۳ ) تدوین شده است و شامل مولفه های:
نوع دوستی
وظیفه شناسی
جوانمردی
احترام
فضیلت شهروندی(آداب اجتماعی)
میباشد و متغیر وابسته عملکرد سازمانی است که براساس مدل اچیو به وسیله هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰)، به منظور کمک به مدیران در تعین علت وجود مشکلات عملکرد و به وجود آوردن استراتژی‌های تغییر به منظور حل این مشکلات طرح‌ریزی گردید. هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثر بخش را از میان بقیه برگزیده‌اند و با ترکیب حروف اول هریک از متغیر‌های عملکردی واژه هفت حرفی ACHIEVE را جهت بخاطر سپردن مطرح نمودند. مدل عملکردی ACHIEVE شامل:
۱- توانایی معادل A : Ability
۲- وضوح معادل C : Clarity
۳- کمک معادل H : Help
۴- انگیزه معادل I : Incentive
۵- ارزیابی معادل E:Evalvation
۶- اعتبار معادل V:Validity
۷- محیط معادل E : Environment