برون سپاری بیرونی، تدارک خدمات کاربردی و برون سپاری فرایندهای کسب و کار

۱- ۱-  منبع یابی های مختلف: برون سپاری بیرونی، تدارک خدمات کاربردی و برون  سپاری فرایندهای کسب و کار

درخواست ارائه خدمات و برون سپاری فرایندهای کسب و کار، کدام یک مناسب تر است؟ سوال مشترک برای تمام این شیوه های متفاوت اکتساب تکنولوژی سوال زیر است :

ویژگی های مختلف انواع برون سپاری فناوری اطلاعات چیست؟ چواب این سوال در ادامه می آید.

۱- ۱- ۱-  برون سپاری بیرونی

به تازگی، دانشگاهیان بینش های مهمی در حوزه برون سپاری بیرونی فناوری اطلاعات را مشخص نموده اند. ما ۶۹ یافته از ۲۰ مقاله مهم در این زمینه را طبقه بندی نموده ایم. دانشگاهیان درک خوبی از چگونگی تفاوت برون سپاری داخلی و بیرونی مشخص نموده اند.

شیوه های برون سپاری بیرونی بیشتر به دلیل تفاوت های منطقه ای و زمانی است (Gokhale, A.A., 2007)، نیاز به کنترل بیشتر (Choudhury, V., Sabherwal, R., 2003)، مشکلات ناشی در چگونگی انتقال دانش (Oshri, I., Kotlarsky, J., Willcocks, L., 2007)، تفاوت های فرهنگی (Carmel, E., Abbott, P., 2007)، نیاز به تعریف دقیق الزامات(Gopal et al,2003)  و مشکلات و مسایل پدید آمده در مدیریت تیم های پراکنده (Oshri, I., Kotlarsky, J., Willcocks, L., 2007). هزینه های برون سپاری بیرونی هستند که بطور قابل توجهی بالاتر از برون سپاری داخلی است. ( Dibbern et al,2008).

جدول ۲-۱۰- قابلیت های مشتریان و تامین کننده

قابلیت تعداد مقالات
قابلیت های متدولوژیک فنی سیستم اطلاعاتی ۱۳
قابلیت های مدیریت منابع انسانی سیستم اطلاعاتی ۱۰
قابلیت مدیریت تامین کننده ۱۰
قابلیت مذاکره در قرارداد ۴
قابلیت های درونی ۷
قابلیت مدیریت تغییر سیستم اطلاعاتی ۳
قابلیت مدیریت تراکنش ۲
قابلیت مدیریت مشتری ۲

 

جدول ۲-۱۱- امیخته قابلیت های مکمل

مطالعات پایه تجربی تمرکز قابلیت های بحرانی مشخض شده
فینی و ویلکاک (۱۹۹۸) تحلیل بیش از ۱۰۰ تصمیم برون سپاری مشتری ۱-رهبری سیستم اطلاعاتی۲-تفکر سیستمی کسب و کار۳-ساخت ارتباطلات۴-معماری فنی۵-ساختار تکنولوژیک۶-خرید۷-تسهیل قرارداد۸-نظارت بر قرارداد۹-توسعه فروش
لوینا و راس(۲۰۰۳) مطالعات موردی روابط مشتریان تامین کننده تامین کننده ۱-توسعه پرسنل فناوری اطلاعات۲-توسعه و انتشار تکنولوژی۳-مدیریت ارتباط با مشتری
فنی(۲۰۰۵) تحلیل بیش از ۱۰۰ تصمیم برون سپاری تامین کننده ۱-برنامه ریزی و قرارداد۲-نظارت۳-طراحی سازمانی۴-رهبری۵-مدیریت کسب و کار۶-توسعه مشتری۷-تخصص بومی۸- مدیریت رفتار

 

پژوهشگران همچنین به شناسایی شیوه ها و قابلیت های خاص برون سپاری بیرونی نیز توجه داشته اند (Ranganathan, C., Balaji, S., 2007). شیوه های نمونه عبارت از استفاده از واسطه های موجود در اکتساب تکنولوژی (Mahnke et al, 2008)، طراحی رابط های ویژه بین مشتری و کارکنان تامین کننده بیرونی است (Ranganathan, C., Balaji, S, 2007). محققان همچنین به ۱۰ قابلیت مورد نیاز برای برون سپاری بیرونی پی برده اند (Ranganathan, C., Balaji, S., 2007). دستیابی به صرفه جویی در کل هزینه یکی از مشکلات در زمینه برون سپاری بیرونی است.

 

۱- ۱- ۲-  تدارک خدمات کاربردی

تدارک خدمات کاربردی نوعی از خدمات است که در آن تامین کنندگان میزبان هستند و طبق استانداردهای کاربردی برای مشتریان از طریق اینترنت خدمات ارائه می کنند. تدارک خدمات کاربردی یکی از راه هایی است که شرکت های مشتری کوچک می توانند دسترسی به نرم افزارهای گران قیمت داشته باشند برای مثال نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی توسط SAP یا اوراکل، در حالی که اجتناب از هزینه های زیرساخت های بالا، هزینه های پشتیبانی و یا هزینه های سنگین مجوز نرم افزار مدنظر است.

مدل تدارک خدمات کاربردی در دوران dot.com رونق گرفت، اما اگر چه باعث ارزش به مشتریان شد، تامین کنندگان به سختی تولید درآمد می کنند. بسیاری از تامین کنندگان تدارک خدمات کاربردی ورشکسته می شدند زیرا قراردادهای مشتری خیلی کوچک بودند، طول مدت خیلی کوتاه بود، هزینه های بازاریابی و آموزش مشتریان بیش از حد بالا در مورد تدارک خدمات کاربردی بود، هزینه های معامله از خدمت به مشتریان نیازمند حد بسیار بیش از حد بالا است.(Kern et al, 2002). حباب تدارک خدمات کاربردی در سال ۲۰۰۱ مطرح شد، اما از زمانی که منبع یابی شبکه ای مطرح شد رونق گرفته است. منبع یابی شبکه ای با استفاده از اینترنت به عنوان مکانیزم تحویل عمل می نماید، اما تامین کنندگان، مشتریان و خدمات تغییر کرده است.

تامین کنندگان منبع یابی شبکه ای، مدل های کسب و کار جدید و جذب مشتریان با اندازه بزرگ را دنبال می کنند. به جای فروش نرم افزار های دیگر، تامین کنندگان منبع یابی شبکه ای، برنامه های کاربردی (برنامه های اختصاصی طراحی شده و به طور خاص برای تحویل در اینترنت را توسعه داده اند) که تنها از طریق تحویل تدارک خدمات کاربردی است(به عنوان مثال، Salesforce.com).

مشتریان می خواهند تا خدمات سفارشی حتی اگر محصولات استاندارد شده وجود داشته باشند دریافت کنند. نیاز برای دریافت خدمات سفارشی در واقع در جریان بودن ارائه دهندگان خدمات را افزایش می دهد زیرا آنها می توانند سود را با شارژ برای ارزش افزوده تولید خدمات داشته باشند. شرکتهایی مانند Xchanging قراردادهای خدماتی بسیار سفارشی ارائه کرده اند اما ارائه بسیاری از خدمات را در تدارک خدمات کاربردی توانسته اند ارائه کنند(Lacity et al, 2006). این پژوهشگران دید کلی خوبی از تدارک خدمات کاربردی بیان می کند که متفاوت از برون سپاری سنتی فناوری اطلاعات است. آنان نتیجه گرفتند که خطرات تدارک خدمات کاربردی شبیه به برون سپاری سنتی فناوری اطلاعات است اما احتمال وقوع خطرات بسیار بالاتری در تدارک خدمات کاربردی وجود دارد.

برخی از پژوهشگران بررسی عوامل تعیین کننده منبع یابی شبکه ای در ۸۸ شرکت آلمانی را انجام داده اند. نویسندگان یافته اند که شرکت هایی که برنامه های کاربردی منبع یابی شبکه ای مقادیر قابل توجهی پایین تر برای (۱) ارتباط رقابتی نرم افزارهای کاربردی، (۲) آسیب پذیری استراتژیک از منبع یابی استراتژیک، و (۳) عدم قطعیت فنی است. بنابراین ، برنامه های کاربردی که منبع یابی شبکه ای شده اند غیر استراتژیک و از نظر فنی خاصی تلقی می شوند. (Susarlaet al,2003) به  بررسی عوامل تعیین کننده موفقیت تدارک خدمات کاربردی رضایت تدارک خدمات کاربردی و عملکرد تامین کننده پرداخته اند.

 

۱- ۱- ۳-  برون سپاری فرایندهای کسب و کار

برون سپاری فرآیند کسب و کار مستلزم بیش از یک تامین کننده برای اجرای فرآیندهای کسب و کار مشتری از طریق عملیات مدیریت منابع انسانی، امور مالی و حسابداری (Lacity et al, 2003) است. این روند رو به رشد دارد و با استاندارد سازی افزایش فرآیندهای کسب و کار است و انتظار می رود به نفوذ بیشتری در سازمانهای آینده عمل می کند (Davenport, T., 2005). اگرچه پژوهش در زمینه هنوز هم در این مفهوم در حال تحول است، در راه برون سپاری تحقیقات، برخی از مهم ترین الگوهای در حال ظهور رخ می نماید. در مورد استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات ممکن است کاهش هزینه های معامله در ارتباط با این مساله (Borman, 2006) ایجاد شود. بر اساس داده ها از ۲۸۷ کارخانه تولیدی، برخی از پژوهشگران گزارش کرده اند که هنگامی که فرآیندها را می توان از زیرساخت های اساسی آن در سازمان مشتری جدا نمود ممکن است برون سپاری بیرونی مناسب تر باشد (Bardhan et al, 2006). با این حال ، هنگامی که فرآیندهای اصلی با فناوری اطلاعات همراه باشد، منبع یابی داخلی ممکن است تا حدودی گزینه بهتری                                    باشد. (Tanriverdi et al, 2007). با برون سپاری فناوری اطلاعات، صرفه جویی در هزینه، انعطاف پذیری بیشتر و دسترسی به فرایند های تخصصی محرک های کلیدی برون  سپاری فرایندهای کسب و کارهستند (Davenport, T., 2005). با این حال ، شاخص برون  سپاری فرایندهای کسب و کار موفقیت فراتر از کاهش هزینه و انعطاف پذیری را از طریق بهبود کیفیت، تمرکز صلاحیتی هسته تحقق و متوجه مزیت استراتژیک است (Wullenweber, K., 2008) به مطالعه تاثیر مکانیسم های نظارت های قراردادی و نظارت های نسبی که استاندارد سازی فرایند، قراردادهای کامل، هماهنگی ، و اجماع به طور مستقیم با موفقیت برون  سپاری فرایندهای کسب و کار همراه است. آن ها همچنین متوجه شد که قراردادهای خوب (کامل قرارداد) و قراردادهای نسبی (ارزش های بالایی از هماهنگی و اجماع در بین سرویس گیرنده و شرکت های تامین کننده)  از عوامل تعیین کننده موفقیت است. پژوهش های آینده به طور فزاینده ای بر روی بسته بندی برون سپاری و برون  سپاری فرایندهای کسب و کار تمرکز کرده اند زیرا شرکت های مشتری به طور فزاینده ای دنبال این اقدام هستند. پویایی کسب و کار مدرن و بخش های دولتی ایجاب می کند که شیوه های استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد. با نگاهی به جلو،( McDonald, M., 2007) نشان می دهد که رهبران نیاز به توسعه قابلیت های سازمانی به صورت استاندارد و یکپارچه جهت دستیابی به اهداف استراتژیک هستند.نه عامل مهم در برون سپاری فناوری اطلاعات: سرمایه انسانی، سازمان، فرایندهای، امکانات و فن آوری، برنامه های کاربردی ، اطلاعات، قوانین و سنجش ، و عملیات خاص هستند.(Lacity et al, 2008) پیش بینی ۱۳ روند در مورد اندازه و رشد بازار برون سپاری و برون  سپاری فرایندهای کسب و کار، در مورد تامین کنندگان در سراسر جهان انجام شده است، و برون سپاری ارائه خدمات نرم افزار، منبع یابی درونی و منبع یابی خارجی است. برون سپاری بیرونی، دانش فرایند برون سپاری، برون سپاری آزاد از شیوه های جدید به حساب می آیند.