سامانه پژوهشی – بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- …

جدول ۴-۴۷-نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی تولید ریزغده برای رقم ساوالان………………….۹۸
جدول ۴-۴۸-نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی تولید ریزغده برای رقم سانته……………………..۹۹
جدول ۴-۴۹-نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی تولید ریزغده برای رقم آگریا……………………۱۰۰
جدول ۴-۵۰-نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی تولید ریزغده برای رقم مارکیز………………….۱۰۱
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۵-۱) نمودار بهینهسازی اثر متقابل هورمونها بر روی رشد و نمو گیاهچه رقم ساوالان………………………………………۱۱۱
نمودار۵-۲) نمودار بهینهسازی اثر متقابل هورمونها بر روی رشد و نمو گیاهچه رقم سانته………………………………………….۱۱۱
نمودار۵-۳) نمودار بهینهسازی اثر متقابل هورمونها بر روی رشد و نمو گیاهچه رقم آگریا………………………………………….۱۱۲
نمودار۵-۴) نمودار بهینهسازی اثر متقابل هورمونها بر روی رشد و نمو گیاهچه رقم مارکیز………………………………………..۱۱۲
نمودار۵-۵) نمودار بهینهسازی اثر متقابل هورمونها بر روی تولید و رشد ریزغده رقم ساوالان…………………………………….۱۱۸
نمودار۵-۶) نمودار بهینهسازی اثر متقابل هورمونها بر روی تولید و رشد ریزغده رقم سانته………………………………………..۱۱۸
نمودار۵-۷) نمودار بهینهسازی اثر متقابل هورمونها بر روی تولید و رشد ریزغده رقم آگریا………………………………………..۱۱۹
نمودار۵-۸) نمودار بهینهسازی اثر متقابل هورمونها بر روی تولید و رشد ریزغده رقم مارکیز………………………………………۱۲۰
فهرست شکلها
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
شکل ۱-۱ روش مرسوم تکثیر سیبزمینی (استروک، ۲۰۰۷)………………………………………………………………………………………..۶
شکل ۱-۲: مرفولوژی گیاه سیبزمینی……………………………………………………………………………………………………………………….۸
فصل سوم مواد و روش ها
شکل ۳-۱) الف: غدهی جوانهدار سیبزمینی ب: گیاه حاصل از کشت غده………………………………………………………………….۳۹
شکل ۳-۲: ضدعفونی سطحی مواد گیاهی……………………………………………………………………………………………………………….۵۲
شکل ۳-۳: نمایی از اتاق رشد………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
شکل ۳-۴) الف: نمایی از کشت اولیهی قلمههای تک جوانه ب: نمایی از مواد مورد استفاده در محیط کشت…………………..۵۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
شکل ۵-۱) شمایی از جوانهزنی ریزنمونههای گرهای پس از ضدعفونی……………………………………………………………………..۱۰۲
شکل ۵-۲) مقایسه رشد و نمو گیاهچه حاصل از ریزنمونههای گرهای رقم آگریا تحت تاثیر هورمون BAP. (A) فاقد هورمون. (B) غلظت غلظت mg.l-1 ۵/۰٫ (C) غلظت mg.l-1 ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۴
شکل ۵-۳) مقایسه رشد و نمو گیاهچه حاصل از ریزنمونههای گرهای رقم ساوالان تحت تاثیر هورمون GA3. (A) فاقد هورمون (B) غلظت mg.l-1 ۶/۰٫ (C) غلظت mg.l-1 ۲/۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۶
شکل ۵-۴) مقایسه کالوسزایی حاصل از ریزنمونههای گرهای در حضور غلظتهای گوناگون هورمون Picoloram. (A) غلظت mg.l-11. (B) غلظت mg.l-12. (C) غلظت mg.l-13. (D) غلظت mg.l-14. (E) غلظت mg.l-15. (F) غلظت mg.l-16……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………107
شکل ۵-۵) مقایسه ریشهزایی ریزنمونههای گرهای بین محیط کشت فاقد هورمون و محیط کشتهای دارای هورمون NAA. از سمت راست به چپ به ترتیب محیط کشت فاقد هورمون، غلظت ۰۳/۰ میلیگرم در لیتر NAA و غلظت ۰۶/۰ میلیگرم در لیتر NAA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
شکل ۵-۶) مقایسه رشد ریشه رقم آگریا. A: محیط کشت حاوی GA3 و NAA، B: محیط کشت حاوی BAP، GA3 و NAA، C: محیط کشت حاوی BAP و NAA، D: محیط کشت حاوی BAP و GA3…………………………………………109
شکل ۵-۷) مقایسه رشد گیاهچه رقم ساوالان. A: محیط کشت حاوی GA3 و NAA، B: محیط کشت حاوی BAP، GA3 و NAA، C: محیط کشت حاوی BAP و NAA، D: محیط کشت حاوی BAP و GA3……………………………110
شکل ۵-۸) مقایسه رشد و نمو گیاهچه ارقام مختلف سیبزمینی. A: رقم ساوالان، B: رقم سانته، C: رقم آگریا و D: رقم مارکیز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
شکل ۵-۹) ریزغدهزایی در حضور هورمون ۲iP……………………………………………………………………………………………………113
شکل ۵-۱۰) ریزغدهزایی در حضور هورمون BAP……………………………………………………………………………………………….114
شکل ۵-۱۱) ریزغدهزایی در حضور هورمون CCC………………………………………………………………………………………………115
شکل ۵-۱۲) تحریک شاخهزایی در محیط کشت حاوی هورمون GA3 و شرایط تاریکی……………………………………………۱۱۶
شکل ۵-۱۳) ریزغدهزایی در حضور هورمون NAA………………………………………………………………………………………………117

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.