دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب …

جدول ۴-۸- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر CCC……………………………………………………………………..60
جدول ۴-۹- نتایج مقایسه میانگین آزمایش بررسی اثر CCC با آزمون دانکن………………………………………………………………۶۱
جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر GA3…………………………………………………………………….62
جدول ۴-۱۱- نتایج مقایسه میانگین آزمایش بررسی اثر GA3 با آزمون دانکن…………………………………………………………….۶۳
جدول ۴-۱۲- نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار (غلظت هورمون GA3)………………………………………………………………………..64
جدول ۴-۱۳- وزن تر و خشک کالوسها بر اساس اندازه آنها………………………………………………………………………………….۶۵
جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر NAA…………………………………………………………………..66
جدول ۴-۱۵- نتایج مقایسه میانگین آزمایش بررسی اثر NAA با آزمون دانکن…………………………………………………………..۶۷
جدول ۴-۱۶- نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار (غلظت هورمون NAA)………………………………………………………………………68
جدول ۴-۱۷- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت تعداد شاخساره در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی رشد و نمو گیاهجههای حاصل از رشد ریزنمونههای گرهای………………………………………………………………………………………۶۹
جدول ۴-۱۸- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت ارتفاع گیاهچه در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی رشد و نمو گیاهجههای حاصل از رشد ریزنمونههای گرهای………………………………………………………………………………………………۷۰
جدول ۴-۱۹- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت تعداد گره در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی رشد و نمو گیاهجههای حاصل از رشد ریزنمونههای گرهای…………………………………………………………………………………………………۷۱
جدول ۴-۲۰- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت تعداد برگ در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی رشد و نمو گیاهجههای حاصل از رشد ریزنمونههای گرهای…………………………………………………………………………………………………۷۲
جدول ۴-۲۱- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت سطح برگ در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی رشد و نمو گیاهجههای حاصل از رشد ریزنمونههای گرهای…………………………………………………………………………………………………۷۳
جدول ۴-۲۲- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت تعداد ریشه در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی رشد و نمو گیاهجههای حاصل از رشد ریزنمونههای گرهای…………………………………………………………………………………………………۷۴
جدول ۴-۲۳- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت طول ریشه در آزمایش بررسی اثر متقابل هورموهای برتر بر روی رشد و نمو گیاهجههای حاصل از رشد ریزنمونههای گرهای…………………………………………………………………………………………………۷۵
جدول ۴-۲۵-نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی رشد گیاهچه برای رقم ساوالان………………….۷۶
جدول ۴-۲۶- نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی رشد گیاهچه برای رقم سانته…………………….۷۷
جدول ۴-۲۷- نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی رشد گیاهچه برای رقم آگریا…………………….۷۸
جدول ۴-۲۸- نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی رشد گیاهچه برای رقم مارکیز…………………..۷۹
جدول ۴-۲۹- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر ۲iP بر روی ریزغدهزایی………………………………………….۸۱
جدول ۴-۳۰- نتایج مقایسه میانگین صفت تعداد ریزغده در آزمایش بررسی اثر ۲iP با آزمون دانکن……………………………..۸۱
جدول ۴-۳۱- نتایج مقایسه میانگین آزمایش بررسی اثر ۲iP بر روی ریزغدهزایی با آزمون دانکن………………………………….۸۲
جدول ۴-۳۲- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر BAP بر روی ریزغدهزایی……………………………………….۸۳
جدول ۴-۳۳- نتایج مقایسه میانگین آزمایش بررسی اثر BAP بر روی ریزغدهزایی با آزمون دانکن……………………………….۸۴
جدول ۴-۳۴- نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار (غلظت هورمون BAP) بر روی ریزغدهزایی…………………………………………..۸۵
جدول ۴-۳۵- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر CCC بر روی ریزغدهزایی………………………………………۸۷
جدول ۴-۳۶- نتایج مقایسه میانگین صفت تعداد چشم در هر ریزغده در آزمایش بررسی اثر CCC با آزمون دانکن………..۸۷
جدول ۴-۳۷- نتایج مقایسه میانگین آزمایش بررسی اثر CCC بر روی ریزغدهزایی با آزمون دانکن……………………………….۸۸
جدول ۴-۳۸- نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار (غلظت هورمون CCC) بر روی ریزغدهزایی………………………………………….۸۹
جدول ۴-۳۹- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر NAA بر روی ریزغدهزایی……………………………………..۹۰
جدول ۴-۴۰- نتایج مقایسه میانگین آزمایش بررسی اثر NAA بر روی ریزغدهزایی با آزمون دانکن………………………………۹۱
جدول ۴-۴۱- نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار (غلظت هورمون NAA) بر روی ریزغدهزایی…………………………………………۹۲
جدول ۴-۴۲- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت تعداد ریزغده در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی تولید ریزغدههای حاصل از کشت گیاهچه……………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
جدول ۴-۴۳- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت اندازه ریزغده در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی تولید ریزغدههای حاصل از کشت گیاهچه……………………………………………………………………………………………………………….۹۴
جدول ۴-۴۴- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت وزن تر ریزغده در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی تولید ریزغدههای حاصل از کشت گیاهچه……………………………………………………………………………………………………………….۹۵
جدول ۴-۴۵- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت وزن خشک ریزغده در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی تولید ریزغدههای حاصل از کشت گیاهچه……………………………………………………………………………………………………….۹۶
جدول ۴-۴۶- نتایج آزمون تجزیه واریانس صفت تعداد چشم در ریزغده در آزمایش بررسی اثر متقابل هورمون های برتر بر روی تولید ریزغدههای حاصل از کشت گیاهچه……………………………………………………………………………………………………….۹۷

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.