بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب …

۴-۱-۹-آزمایش ۹: بررسی اثر ۲iP بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………………..۸۰
۴-۱-۱۰-آزمایش ۱۰: بررسی اثر BAP بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………….۸۳
۴-۱-۱۱-آزمایش ۱۱: بررسی اثر CCC بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………….۸۶
۴-۱-۱۲-آزمایش ۱۲: بررسی اثر GA3 بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………………..۹۰
۴-۱-۱۳-آزمایش ۱۳: بررسی اثر NAA بر روی تولید ریزغده………………………………………………………………………………….۹۰
۴-۱-۱۴-آزمایش ۱۴: بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی تولید ریزغده………………………………………………………….۹۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- آزمایش ۱: تعیین بهترین پروتکل ضدعفونی سطحی مواد گیاهی……………………………………………………………………..۱۰۲
۵-۲- آزمایش ۲: بررسی اثر ۲iP بر روی رشد و نمو گیاهچه………………………………………………………………………………….۱۰۳
۵-۳- آزمایش ۳: بررسی اثر BAP بر روی رشد و نمو گیاهچه……………………………………………………………………………….۱۰۳
۵-۴- آزمایش ۴: بررسی اثر CCC بر روی رشد و نمو گیاهچه………………………………………………………………………………۱۰۴
۵-۵- آزمایش ۵: بررسی اثر GA3 بر روی رشد و نمو گیاهچه……………………………………………………………………………….۱۰۵
۵-۶- آزمایش ۶: بررسی اثر Picoloram بر روی رشد و نمو گیاهچه…………………………………………………………………….۱۰۶
۵-۷- آزمایش ۷: بررسی اثر NAA بر روی رشد و نمو گیاهچه………………………………………………………………………………۱۰۷
۵-۸-آزمایش ۸: بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی رشد و نمو گیاهچه……………………………………………………….۱۰۸
۵-۹- آزمایش ۹: بررسی اثر ۲iP بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۵-۱۰- آزمایش ۱۰: بررسی اثر BAP بر روی تولید ریزغده……………………………………………………………………………………۱۱۳
۵-۱۱- آزمایش ۱۱: بررسی اثر CCC بر روی تولید ریزغده……………………………………………………………………………………۱۱۴
۵-۱۲- آزمایش ۱۲: بررسی اثر GA3 بر روی تولید ریزغده……………………………………………………………………………………۱۱۵
۵-۱۳- آزمایش ۱۳: بررسی اثر NAA بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………………..۱۱۶
۵-۱۴-آزمایش ۱۴: بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………….۱۱۷
جمعبندی و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
مرحله ضدعفونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
تعیین پروتکل مناسب تولید گیاهچه………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳
تعیین پروتکل مناسب تولید ریزغده………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل سوم : مواد و روش ها
جدول ۳-۱- ترکیب محیط کشت MS…………………………………………………………………………………………………………………..42
فصل چهارم : نتایج
جدول ۴-۱- نتایج تجزیه واریانس صفات زندهمانی و میزان آلودگی ریزنمونهها در آزمایش تعیین بهترین پروتکل ضدعفونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
جدول ۴-۲- نتایج مقایسه میانگین آزمایش بهترین پروتکل ضدعفونی با آزمون دانکن………………………………………………….۵۴
جدول ۴-۳- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر ۲iP بر روی رشد گیاهچه………………………………………….۵۵
جدول ۴-۴- نتایج مقایسه میانگین آزمایش بررسی اثر ۲iP بر روی رشد گیاهچه با آزمون دانکن…………………………………..۵۶
جدول ۴-۵- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر BAP بر روی رشد گیاهچه……………………………………….۵۷
جدول ۴-۶- نتایج مقایسه میانگین آزمایش بررسی اثر BAP بر روی رشد گیاهچه با آزمون دانکن……………………………….۵۸
جدول ۴-۷- نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار (غلظت هورمون BAP)………………………………………………………………………….59