فایل – بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- قسمت ۳

۲-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- محل انجام آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۲- تهیه مواد گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۳- کشت غده های سیب زمینی………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۴-تهیه محیط کشت و نحوه استریل آن……………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۴-۱- محیط کشت تکثیر قلمه تک جوانه (جامد)…………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۴-۲- محیط کشت تعلیقی تکثیر ساقه (مایع)……………………………………………………………………………………………………….۴۱
۳-۴-۳- محیط کشت غده زایی……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۵- کشت اولیه و تولید گیاهچه…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۳-۶- زیر کشت و تکثیر گیاهچه…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۷- آزمایش های انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۷-۱- آزمایش ۱: تعیین پروتکل ضدعفونی سطحی مواد گیاهی………………………………………………………………………………۴۵
۳-۷-۲- آزمایش ۲: بررسی اثر ۲iP بر روی رشد و نمو گیاهچه………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۷-۳- آزمایش ۳: بررسی اثر BAP بر روی رشد و نمو گیاهچه…………………………………………………………………………….۴۵
۳-۷-۴- آزمایش ۴: بررسی اثر CCC بر روی رشد و نمو گیاهچه…………………………………………………………………………….۴۶
۳-۷-۵- آزمایش ۵: بررسی اثر GA3 بر روی رشد و نمو گیاهچه……………………………………………………………………………..۴۶
۳-۷-۲-۵- آزمایش ۶: بررسی اثر Picholoram بر روی رشد و نمو گیاهچه…………………………………………………………….۴۷
۳-۷-۲-۶- آزمایش ۷: بررسی اثر NAA بر روی رشد و نمو گیاهچه………………………………………………………………………..۴۷
۳-۷-۲-۷- آزمایش ۸: بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی رشد و نمو گیاهچه………………………………………………..۴۷
۳-۷-۳- آزمایشهای مرحله تولید ریزغده……………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۷-۳-۱- آزمایش ۹: بررسی اثر ۲iP بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۷-۳-۲- آزمایش ۱۰: بررسی اثر BAP بر روی تولید ریزغده……………………………………………………………………………….۴۹
۳-۷-۳-۳- آزمایش ۱۱: بررسی اثر CCC بر روی تولید ریزغده……………………………………………………………………………….۴۹
۳-۷-۳-۴- آزمایش ۱۲: بررسی اثر GA3 بر روی تولید ریزغده………………………………………………………………………………..۵۰
۳-۷-۳-۵- آزمایش ۱۳: بررسی اثر NAA بر روی تولید ریزغده………………………………………………………………………………۵۰
۳-۷-۳-۶- آزمایش ۱۴: بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی تولید ریزغده……………………………………………………….۵۰
۳-۸- تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- نتایج آزمایشها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۴-۱-۱- آزمایش ۱: تعیین بهترین پروتکل ضدعفونی سطحی مواد گیاهی……………………………………………………………………۵۳
۴-۱-۲- آزمایش ۲: بررسی اثر ۲iP بر روی رشد و نمو گیاهچه………………………………………………………………………………..۵۵
۴-۱-۳- آزمایش ۳: بررسی اثر BAP بر روی رشد و نمو گیاهچه…………………………………………………………………………….۵۷
۴-۱-۴- آزمایش ۴: بررسی اثر CCC بر روی رشد و نمو گیاهچه…………………………………………………………………………….۶۰
۴-۱-۵- آزمایش ۵: بررسی اثر GA3 بر روی رشد و نمو گیاهچه…………………………………………………………………………….۶۲
۴-۱-۶- آزمایش ۶: بررسی اثر Picholoram بر روی رشد و نمو گیاهچه………………………………………………………………..۶۵
۴-۱-۷- آزمایش ۷: بررسی اثر NAA بر روی رشد و نمو گیاهچه……………………………………………………………………………۶۵
۴-۱-۸-آزمایش ۸: بررسی اثر متقابل هورمونهای برتر بر روی رشد و نمو گیاهچه……………………………………………………..۶۹