دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- …

فصل اول: کلیات تحقیق
۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۱- مبداء و تاریخچه سیب زمینی………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۲- خصوصیات گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

      1. مورفولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲-۲- مراحل رشد و نمو……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۲-۲-۱- رشد جوانه غده (مرحله رشدی I)…………………………………………………………………………………………………………..9
۱-۲-۲-۲- استقرار گیاه (مرحله رشدی II)……………………………………………………………………………………………………………….9
۱-۲-۲-۳- شروع غده دهی (مرحله رشدی III)……………………………………………………………………………………………………….9
۱-۲-۲-۴- حجیم شدن غده ها (مرحله ی رشد IV)……………………………………………………………………………………………….10
۱-۲-۲-۵- رسیدگی غده (مرحله رشد V)……………………………………………………………………………………………………………..10
۱-۳- بیماری های ویروسی سیب زمینی………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۴- تاریخچه کشت بافت……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۵- ریزازدیادی سیب زمینی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۶- عوامل موثر در ریز ازدیادی سیب زمینی…………………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۶-۱- ترکیبات محیط کشت……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۶-۱-۱- قند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۶-۱-۲- مواد معدنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۶-۱-۳- عامل ژلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۱-۶-۱-۴- ویتامین ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-۶-۱-۵- تنظیم کننده های رشد گیاهی………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-۷-۱- عوامل فیزیکی موثر بر کشت بافت…………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۱-۸-۱- تاثیر مواد گیاهی بر کشت بافت…………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۱-۹-۱- تولید غده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده