بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- قسمت ۱۱۶

 • تعیین پروتکل مناسب تولید ریزغده:
 • در این آزمایش برای دستیابی به غلظتهای بهینه هورمونها در محیط کشت جهت حصول حداکثری فاکتورهای رشد مطلوب گیاهچه از طرح آزمایشی رویه پاسخ استفاده گردید. اساس طرح رویه پاسخ بر این اصل استوار است که بر اساس الگوریتم خاصی که نرمافزار دارد با وارد نمودن کرانهای بالا و پایین غلظت مطلوب هورمونهای برتر مرحله تک به تک اقدام به طراحی آزمایش مینماید. پس از انجام آزمایش و تجزیه واریانس دادهها با بهینهسازی نتایج بهترین ترکیب هورمونی برای استفاده در محیط کشت را معرفی مینماید، که ممکن است این ترکیب جزء ترکیبات آزمایشی نباشد؛ اما بر اساس نتایج حاصل از آنها بهینه گریده است. در مرحله بعد نرمافزار برای بهینهسازی بیشتر اقدام به طراحی طرح آزمایشی جدید با غلظتهای پیشنهادی مینماید. این روند بهینهسازی تا حصول به بهترین نتایج ادامه مییابد.
  پیشنهاد میشود محققین گرامی که علاقه به فعالیت در این زمینه دارند با توجه به نتایج حاصل از این آزمایشها اقدام به انجام آزمایشهای تکمیلی نمایند. جداول ۴-۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ طراحی آزمایش بر اساس طرح رویه پاسخ توسط نرمافزار Design Expert نسخه ۸ میباشند.

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  • استفاده از روش ایروپونیک جهت بهینهسازی تولید بذر عاری از ویروس سیبزمینی و مقایسه این دو روش با یکدیگر.
  • از نرمافزار Design Expert و طرحهای رویه پاسخ به منظور کاهش سطوح آزمایشی و حصول نتایج بیشتر استفاده گردد.

  اینشاءالله نتایج این تحقیق بتواند جهت پیشبرد اهداف متعالی بشریت مفید فایده قرار گیرد. به امید روزی که هیچ گرسنهای در دنیا نباشد.
  فهرست منابع:
  اسعدی، س. س. امیدی، م. و داودی، ۱۳۸۵٫ ریزغده زایی سیبزمینی با استفاده از مواد جایگزین ارزان قیمت به روش درون شیشه. پژوهش و سازندگی، ۲: ۷۱٫
  اطرشی، م. مرادی، ک. و نبینژاد، ع. ۱۳۸۹٫ بررسی تاثیر هورمونهای رشد در شرایط درون شیشه بر رشد و تولید گیاهچه و غدهچه در سیبزمینی. زیستشناسی گیاهی، ۲: ۵٫
  افشاریپور، س. ۱۳۷۲٫ مبانی کشت بافت گیاهی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ص ۳۴۲٫
  حسنپناه، د. ۱۳۸۹٫ اثر بسترهای مختلف کاشت در تولید مینیتیوبر ارقام مختلف سیبزمینی در شرایط گلخانهای. مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز، ۱۵: ۱۳۸-۱۲۷٫
  حسنپور اصطهباناتی، ا. غفاری، ه. و مدیری، م. ۱۳۶۷٫ تولید ریزغدههای عاری از ویروس در سیبزمینی به روش کشت بافت. موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال، تهران.
  خزاعی، ح. ر. و ارشدی، م. ج. ۱۳۸۷٫ بررسی اثر مدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیلمتر بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیبزمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی مشهد. مجله علوم باغبانی، ۲۲: ۶۳-۴۹٫
  خواجهپور، م. ر. ۱۳۸۳٫ گیاهان صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. ۵۸۰ ص.
  رضایی، ع. و سلطانی، الف. ۱۳۷۵٫ زراعت سیبزمینی. تالیف اچ. پی بیوکما و دی. ای وان درزاگ. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ص ۱۷۹٫
  عبادی، م. ایرانبخش، ع. و بخشی خانیکی، غ. ۱۳۸۶٫ حجیم شدن ریزغده سیبزمینی (Solanum tuberosum L.) و رشد ناهمگن یاختههای پارانشیمی در شرایط کشت بافتی. پژوهش و سازندگی، ۱: ۷۸٫
  کریمی، م. دانش، د. و سپاهی، ع. ر. ۱۳۶۷٫ بررسی تاثیر نور و تنظیم کننده رشد بنزیل آمینوپورین در تشکیل غدهچه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
  معینی، ا. و کهریزی، د. ۱۳۸۲٫ کشت بافت گیاهی. انتشارات بسیج دانشجویی، ۱۶۳ص.
  موحدی، ز. ۱۳۹۰٫ بررسی اثر رقم و عوامل محیطی بر روی ریزغده زایی گیاهچههای درون شیشهای سیبزمینی در شرایط هواکشت. رسالهی دکترا، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
  Akita, M. and Takayama, S. 1988. Mass propagation of potato tuber using jar fermantor. Acta horticulture: No. 230.
  Akita, M. and Takayama, S. 1994. Induction and development of potato tubers in a jar fermantor. Plant cell tiss. Org. Cult 36: 177-182.
  Almekinders, C. J. M. and Struik, P. C. 1996. Shoot development and flowering in potato (Solanum tuberosum L.). Potato research 39: 581-607.
  Alsadon, A. A., Knutson, K. W. and Wilkinson, J. C. 1988. Relationships between microtuber and minituber production and yield characteristics of six potato cultivars. potato Abs 14(10).
  Andedrade, L. B., Echeverrigaray, S. E., Fracaro, F., Pauletti, G. F. and Rota, L. 1999. The effect of growth regulators on shoot propagation and rooting of common lavender. Plant cell tiss. Org. Cult 56: 79-83.
  Aslam, A. and Iqbal, J. 2010. Combined effect of cytokinin and sucrose on in vitro tuberization parameters of two cultivars i.e., DiamantI and Red Norland of potato (Solanum Tuberosum). Pakistan J. Bot 2: 1093-1102.
  Babbar, S. B. and Jain, N. 1998. Isubgol as an alternative gelling agent in plant tissue culture media. Plant Cell reports 17: 318-322.
  Bajaj, Y. P. S. 1987. Biotechnology and 21st century potato. Biotechnology in agriculture and forestry 3. Bajaj, Y. P. S. Germany, Springer-verlay۱-۲۰٫
  Bajaj, Y. P. S. and Sopory, S. K. 1988. Biotechnology of potato improvement. Biotechnology in agriculture and forestrey 2. Bajaj, Y. P. S. Germany, Springer-verlay۴۲۹-۴۵۴٫
  Baron, E. J. and Finegold, S. M. 1990. Diagnostic microbiology. Bailey & Scotts. 1066pp
  Belarmino, M. M., Abe, T. and Sasahara, T. 1994. Plants regeneration from stem and petiole protoplasts of sweet potato (Ipomoea batatas) and its wild relative, I. lacunose. Plant cell tiss. Org. Cult 37: 145-150.
  Beukema, H. P. and Zaag, D. E. 1990. Introduction to potato production. The Journal of Agricultural Science 116: 169-169.
  Bohac, J. R., Miller, J. C. and Borque, J. E. 1988. Tuberization respons of potato to high tempertures in a tissue culture system. Amer. Potato 65: 471.
  Bolandi, A. R. and Hamidi, H. 2008. Effect of microtuber size and planting density on minituber production in potato. Iranian Journal of Crop Sciences 10: 208-218.
  Bonga, J. M. and Vonaderkas, P. 1992. In vitro culture of tree. Kluwer academic publishers. 238pp.
  Bowen, W. T. 2003. Water productivity and potato cultivation. In: J. W. Kijne, R. Barker and D. Molden (eds). Water productivity in agriculture: Limits and opportunities for improvement. CAB international 2003. 229-238.