دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- …

bc26/2

cd33/3

bc33/51

ab83/18

c00/2

۰/۱۰

b51/2

ab08/4

b42/57

ab08/20

b50/2

۵/۱۲

bc19/2

d75/2

d92/36

c25/12

d25/1

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختلاف معنیدار بر اساس آزمون دانکن است.
۴-۱-۱۱-آزمایش ۱۱: بررسی اثر CCC بر روی تولید ریزغده:
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۳۵) بر روی صفات تعداد ریزغده، اندازه ریزغده، وزن تر ریزغده، وزن خشک ریزغده و تعداد چشم در هر ریزغده نشان داد که اثر متقابل تیمار در رقم برای کلیهی صفتهای اندازهگیری شده در این آزمایش به جز صفت تعداد چشم در هر ریزغده معنیدار بود. با توجه به معنیداری اثر متقابل برای صفتهای تعداد ریزغده، اندازه ریزغده، وزن تر ریزغده و وزن خشک ریز غده آزمون مقایسه میانگین بر اساس روش مقایسه همه جفت میانگینها برای ترکیبات تیماری این صفات انجام گرفت. برای صفت تعداد چشم در ریزغده نیز آزمون مقایسه میانگین بر روی اثرهای اصلی یعنی اثر تیمار و اثر رقم انجام گرفت.
نتایج مقایسه میانگین صفت تعداد چشم در هر ریزغده (جدول ۴-۳۶) نشان داد که تیمار پنجم با میانگین ۸۳/۲ عدد بیشترین تعداد چشم در هر ریزغده را دارا بود. در بین ارقام رقم آگریا با تعداد ۵۶/۲ عدد چشم در هر ریزغده بیشترین و رقم سانته با میانگین ۰۶/۲ کمترین تعداد چشم در هر ریزغده را دارا بودند.
مقایسه میانگین (جدول ۴-۳۷) نشان داد که تیمار سوم رقم آگریا با میانگین ۳۳/۶ عدد بیشترین تعداد ریزغده در هر گیاهچه را تولید نمود. بزرگترین اندازه ریزغده مربوط به تیمارهای دوم و سوم رقم ساوالان و کمترین تعداد ریزغده مربوط به تیمار یک رقم ساوالان بود. بیشترین وزن تر ریزغده مربوط به رقم ساوالان تیمارهای دوم و سوم و رقم سانته تیمار سوم بودند. رقم آگریا تیمار پنجم بیشترین وزن خشک ریزغده را نشان داد. کمترین وزن تر و خشک ریزغده مربوط به تیمار اول رقم ساوالان بودند.
جدول ۴-۳۵- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر CCC بر روی ریزغدهزایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

میانگین مربعها
تجزیه واریانس