سایت مقالات فارسی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

تذکر ۲:اعضای عادی وفعال بسیج علاوه بر سازماندهی در پایگاههای مقاومت محلی میتوانند متناسب با نوع محل کار وتخصص ویژه خود در یکی از اقشار دیگر بسیج نیز سازماندهی میشوند. که مهمترین این بخشها عبارتند از:
۱-بسیج دانش آموزی
۲-بسیج ادارات ،کارخانجات واصناف
۳-بسیج دانشجویی
۴-بسیج فرهنگیان
۵-بسیج مهندسین
۶-بسیج پزشکان
۷-بسیج طلاب
۸- بسیج ورزشکاران
خدمات دهی به اعضای بسیج:
حضور آحاد مردم در سازمان بسیج،داوطلبانه وناشی از فداکاری وتعهد انان نسبت به انقلاب اسلامی است،بزرگواری وعظمت روحی آنان سبب شده است تا هیچگونه چشم داشت وانتظاری در قبال حضور بسیج وفعالیتهای آن نداشته باشند. بااین وجود “نیروی مقاومت بسیج”به پاس این همه فداکاری وتلاش ،خود را متعهد به ارائه خدمات ضروری به بسیجیان دانسته ودر این راستا اقداماتی صورت داده است که به برخی از انها اشاره میشودک
خدمات تکلیفی نیروی مقاومت بسیج استان چهارمحال وبختیاری :
۱-خدمات درمانی:
نیروی مقاومت بسیج موظف است تمامی بسیجیانی که در حین آموزش،رزمایش وبه کارگیری دچار صدمه یا مجروحیت میشوند در مراکز درمانی تحت پوشش خود بصورت رایگان بستری ومعالجه کند ویا هزینه درمان وداروی آنان را پرداخت نماید.
۲-پرداخت مستمری
کلیه افراد بسیجی که در حین ماموریتهای مصوب بسیج دچار سانحه میشوندودر یکی از وضعیت شهید،جانباز،معلول قیودخدمتی ومتوفای قیودخدمتی قرار میگیرند مستمری آنان توسط بنیاد شهید یابنیاد جانبازان وسازمان بیمه وبازنشستگی سپاه پرداخت میشود.
۳-حمایت قضایی:
در مواردی که بسیجیان بنا به دستور و به عنوان ضابط قوه قضاییه ویادر نتیجه انجام مآموریتهای مصوب بامشکلی ویامساله ای مواجه شوند دفتر حمایت قضایی بسیجیان در حدود قانون حمایت قضایی ومقررات مصوب از آنها حمایت خواهد نمود.
-خدمات حمایتی
علاوه بر خدمات تکلیفی ،نیروی مقاومت بسیج تلاش میکند تادر زمینه های دیگر نیز متناسب با میزان ونوع همکاری بسیجیان در حدود امکانات وطبق ضوابط مربوطه خدماتی به آنها ارائه کند که از جمله میتوان به خدمات وام،خدمات درمانی،برای بسیج وخانواده آنان ،تامین اقلام مصرفی،مسکن ،اشتغال علمی وفرهنگی توسط موسسات تابعۀ بنیاد تعاون بسیج اشاره نمود.(بختیاری ،۱۳۸۵)
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه :
در این فصل ابتدا روش تحقیق، جامعه مورد مطالعه و نمونه آماری انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است سپس با توجه به روش تحقیق انتخاب شده، میزان اطلاعات موردنیاز، روش جمعآوری اطلاعات و خواص آن تشریح شده است.
فرآیند گردآوری اطلاعات، دربرگیرنده فعالیتهای متنوعی است و برای این کار از ابزارها و شیوههای متفاوتی استفاده میشود. در این تحقیق با توجه به ویژگیهای جامعه آماری مورد پژوهش و اهداف تحقیق و به منظور جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی و مزایای دیگر پرسشنامه بر سایر روشها، برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.
۳-۲ روش تحقیق :
الف: ماهیت تحقیق از لحاظ اهداف
تحقیق حاضر از نظر ماهیت و اهداف جزو «تحقیقات کاربردی»[۶۴] می باشد، منظور از پژوهش کاربردی، پژوهشی است که نه در جهت ارضاء کنجکاوی های ژرف پژوهشگر، بلکه حل مسأله ای فردی، گروهی یا اجتماعی انجام می پذیرد. در این نوع پژوهش ها، با توجه به فوریت نتیجه گیری، رابطه ای منطقی بین کار پژوهش و جامعه پدید می آید و به همان ترتیب و در همان زمان که محقق به پژوهش می پردازد، در اندیشه کاربرد دستاوردها نیز هست (ساروخانی، ۷۳:۱۳۸۴).
ب: ماهیت تحقیق از لحاظ روش جمع آوری داده ها
با توجه به ماهیت تحقیق و نمونه آماری موردنظر، روش تحقیق توصیفی میباشد. با استفاده از کتابها، مجلات و سایتهای اطلاع رسانی و همچنین بهرهگیری از نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع به تدوین ادبیات موضوعی تحقیق پرداخته شده است؛ و همچنین ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات، پرسشنامه میباشد، که دادهها و اطلاعات لازم از نمونه آماری مورد نظر گردآوری شده است.
بدین ترتیب بر مبنای ادبیات تحقیق، و با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات اساتید محترم راهنما و مشاور، پرسشنامهای با پنجاه سوال تهیه و تنظیم شده است.
پرسشنامه، بی نام و سئوالات به صورت بسته طراحی گردیده است. پاسخگویی به این سئوالات وقت چندانی نمی گیرد و در واقع تسهیل در جواب دادن، باعث جلب توجه و تمرکز پاسخ دهنده و بر روی موضوع خواهد بود. بی نام بودن پرسشنامه نیز جلب اعتماد و آسایش خاطر پاسخگو را به همراه داشته و سبب میشود که وی با آزادی بیشتر، پاسخهای صحیحتری ارائه نماید.
۳-۳ جامعه آماری :
تعریف جامعه عبارتست از همۀ اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (دلاور، ۱۳۸۵: ۱۲۰). جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیات مشخصی تطبیق می کنند با این توصیف، تحقیق حاضر با زمینه کاربردی، درصد تعیین پارامترهای جامعه انتخابی میباشد. جامعه آماری، این تحقیق بسیجیان حوزه های مقاومت بسیج استان جهار محال و بختیاری به تعداد ۵۰۷۹۰۱ نفر است.
۳-۴ روش نمونهگیری :
روش نمونهگیری طبقهای، متناسب با حجم- تعداد نمونهها به نسبت هر یک از جامعه آماری زیر گروهها (حوزه های مقاومت ) به صورت تصادفی توزیع و جمعآوری گردیده است. که از بین افرادی که دارای سن، جنیست، محل تولد، زمان سکونت، وضعیت تاهل، تغییر محل اقامت، وضعیت شغل، مدرک تحصیلی و نظام وظیفه متفاوت بوده اند انتخاب گردیده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.