سامانه پژوهشی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت ۱۹

یک حوزه مقاومت هرناحیه یامنطقۀ آموزش وپرورش یک حوزه مقاومت دانش آموزی ، تشکیل شده است که مسئولیت اداره تعدای پایگاه یاواحد مقاومت را به عهده دارند.

پایگاه مقاومت بسیج :در هریک از مساجد،ادارات،کارخانجات،دانشکده ها ویامدارس یک ” پایگاه مقاومت بسیج”تشکیل میشود.

۲-۳-۱۱ “نظام خدمتی بسیج استان چهارمحال وبختیاری “
این نظام چگونگی جذب ،آموزش ،سازماندهی ،بکارگیری وچگونگی خدمات دهی به بسیجیان رامشخص میکند که به طور خلاصه ودر حد نیاز به تشریح آنها میپردازیم.
۲-۳-۱۲ انواع عضویت های بسیج:
الف)بسیج عادی:به عموم قشرهای معتقد به قانون اساسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی واهداف انقلاب اسلامی اطلاق میشود که پس از گذرانیدن دوره آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی در می آیند وسازماندهی میشوند.
ب)بسیج فعال:آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که دارای شرایط لازم برای تبدیل عضویت به فعال میباشند و پس از گذرانیدن دوره های آموزشی سازماندهی میگردند و ضمن شرکت در برنامه های حفظ انسجام در انجام ماموریتهای محوله باسپاه همکاری میکنند.
ج)بسیج ویژه یاکادر (پاسدار افتخاری):اعضایی هستند که صلاحیتهای یک پاسدار رادارا میباشند وپس از گذرانیدن دروه های آموزشی مطرح شده در قانون مقررات استخدامی سپاه سازماندهی ومتعهد میشوند تا بهب هنگام نیاز به صورت تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند.
۲-۳-۱۳ شرایط جذب وعضویت عادی بسیج:
۱-اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی واهداف انقلاب اسلامی
۲-داشتن حداقل ۱۱ سال سن.
۳-برخورداری از سلامت جسمس وروانی
شرایط جذب اعضای فعال بسیج:
۱-داشتن حداقل ۱۵ سال سن
۲-سابقه حداقل ۶ ماه وهمکاری با عضویت عادی در بسیج
۳-گذراندن دوره مقدماتی بسیج
۴-آمادگی لازم برای حضور در برنامه ها وماموریت های مصوب وابلاغی .
۵-نداشتن سابقه ی سوء امنیتی ومکتبی
۲-۳-۱۴ آموزشهای بسیجیان استان چهارمحال وبختیاری
دوره آموزشی مقدماتی بسیج(حلقه های عام ):برای بسیجیان عادی لازم است وطی سه مرحله اجرا میشود.
دوره اموزش تکمیلی بسیجی (حلقه های خاص):برای آن گروه از بسیجیان که دوره آموزش مقدماتی را طی کرده باشند برگزار میشود.
دوره آموزش تخصصی بسیج:این دوره آموزشی برای آن دسته از بسیجیان فعال که دوره های آموزش عمومی وتکمیلی را گذرانده باشند برگزار میشود.
دوره های آموزشی یاد آوری حفظ وانسجام:دوره های آموزشی یاد آوری وحفظ انسجام در حین فعالیت افراد وپس از طی کردن آموزشهای مقدماتی وتکمیلی بمنظور حفظ وارتقای توازن رزمی وتخصصی افراد برگزار میشود.
یادآوری
۱-دوره های آموزشی عرضی نیز به منظور تامین نیاز مشاغل خاص ومسئولیت های گوناگون پیش بینی واجرامیشود.
الف)بسیجیان عادی
این دسته از بسیجیان پس از طی آموزشهای لازم برای همکاری وانجام ماموریت های محوله در پایگاههای مقاومت شهری ،روستایی،دانشجوییفدانش آموزی وادارری وکارگری سازماندهی میشوند.وبه عنوان عضو در زمینه های غیر نظامی به انجام وظیفه میپردازند.
ب)بسیجیان فعال:
اعضای فعال نه تنها به عنوان عضو بلکه به تناسب قابلیت ها وتوانمندیهای خویش در مسئولیت های فرماندهی وشورای گروه وپایگاه مقاومت،گردان های عاشورا والزهرا وحتی در صورت برخورداری از شرایط لازم میتوانند مسئولیت فرماندهی وشورای حوزه مقاومت رانیز برعهده بگیرند.
تذکر ۱:حداقل مدت همکاری وفعالیت اعضای فعال باید ۶ ساعت در هفته باشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir