بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

“بسیج در جبه های جنگ ،در داخل شهر ها ودر پایگاههای مقاومت نشان داد که بهترین مدافع انقلاب اسلامی است، حتی دشمنان ماهم به این نکته اعتراف کرده اند.”
بسیج یعنی حضور بهترین ،بانشاط ترین وباایمان ترین نیروی عظیم ملت در میدانهایی که برای منافع ملی فبرای اهداف والا ،کشورشان به آنها نیاز دارد”
۲-۳-۸ ماموریت های نیروی مقاومت بسیج استان چهارمحال وبختیاری
۱-جذب آموزش وسازماندهی اعضای بسیج
۲-حفظ وانسجام وارتقاء روحیه بسیجیان
۳-دفاع محلی ومقاومت مردمی
۴-همکاری با سازمانهای آموزشی ،سازندگی وبهداشتی کشور
باتوجه به ماموریتهای فوق ،وظایف کلی نیروی مقاومت بسیج به شرح زیر تعیین واز سوی فرماندهی معظم کل قواابلاغ گردیده است که یقینا توسط نیروی مقاومت بسیج استان چهارمحال وبختیاری دنبال میشود:
۲-۳-۹ وظایف کلی نیروی مقاومت بسیج
۱-جذب آحاد مردم از تمامی اقشار واصناف از قبیل کارگران ،کشاورزان،دانش آموزان،دانشجویان ،طلاب ،زنان ،عشایر ،کارمندان و….به منظور تشکیل ارتش بیست میلیونی از طریق ایجاد رده های مقاومت بسیج درمساجد،ادارات،مدارس ، دانشگاهها و… .بابهره گیری از همکاری دولت ونهادهای انقلاب اسلامی وسایر موسسه ها واصناف.
۱-اموزش نظامی اعضای بسیج
۳-آموزشهای عقیدتی-سیاسی اعضای بسیج
۴-سازماندهی اعضای بسیج وایجاد آمادگی در آنان برای مقاومت مردمی ودفاع از کوی وبرزن.
۵-تامین وپشتیبانی نیروی زمینی وسایر نیروها وسازمان های تابعۀ سپاه از نظر نیروی بسیجی برابر طرح مصوب ستاد مشترک سپاه
۶-کمک وهمکاری بانیروی زمینی در مناطق بحرانی داخلی از طریق تحت کنترل عملیاتی یاتحت امر قرار دادن تشکیلات وواحدهای نیروی مقاومت در مناطق یاد شده بنا به دستور
۷-عضویت در شورای امنیت کشور وشورای تامین استانها وشهرستانها وهمکاری بانیروهای انتظامی در برقراری نظم وامنیت وحاکمیت قانون در کشور
۸-همکاری بادولت با بهره گیری از بکارگیری نیروهای بسیجی سازمان یافته در فعالیت های امدادی ،اجتماعی ،عمرانی و خدماتی به نحوی که به آمادگی رزمی آنان لطمه وارد نشود بنا به دستور.
۹-کمک به آموزش وسازماندهی مردم برای انجام خدمات ونجات به هنگام حملات موشکی ،شیمیایی وسوانح طبیعی مانند سیل وزلزله بنا به درخواست دولت(به مقداری که به آمادگی دفاعی بسیج لطمه نخورد)
۱۰-شرکت در فعالیتهای پشتیبانی جنگ شامل جذب وهدایت کمکهای مردمی به منظور پشتیبانی از جبه های
۱۱-انجام امور کارکنان بسیجی،برنامه های انصارالمجاهدین وتلاش وپیگیری برای کسب وایجاد تسهیلات برای ارائه خدمات به بسیجیان
۲-۳-۱۰ سلسله مراتب سازمانی بسیج
جدول (۱-۳-۲) سلسله مراتب سازمانی بسیج

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی مقاومت بسیج:مرکز آن در تهران است وفرماندهی بسیج در سطح کشور را به عهده دارد
منطقه مقاومت بسیج:در سطح هر استان یک منطقه ،مسئولیت اداره امور بسیج رادر سطح استان به عهده دارد.
ناحیه مقاومت بسیج:در سطح هر یک از شهرستانهای کشور یک ناحیه مقاومت بسیج تشکیل شده است زیر نظر منطقه ی مقاومت بسیج استان فعالیت میکند
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است