مقاله – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

“بسیج شجره ی طیبه ودرخت تناور وپرثمری استکه شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین وحدیث عشق میدهد…….من همواره به خلوص وصفای بسیجیان غبطه میخورم و از خدا میخواهم من را با بسیجیانم محشور گرداند.چراکه رد این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام.”
۸- حضور بسیج در همه جای کشور
از دیگر ویژگیهای بسیج،حضور آن در همه جای کشور میباشد.پایگاههای بسیج در محلّه ها و مساجد شهرهاوروستاهای سراسر کشور استقرار یافته است.این استقرار به قدری گسترده وفراگیر است که تقریبا در همه محله ها ومناطق مسکونی شهری وروستایی کشور ،بسیج حضور دارد.بدون تردید این حضور فراگیر وگسترده از لحاظ حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی ومقابله باعناصر ضد انقلاب داخلی وخارجی بسیار حائز اهمیت است و از نظر ایجاد امنیت داخلی وملی نقش مهمی راایفامیکند.
۹-امتحان پس دادن بسیج
دیگر خصوصیت ارزشمند بسیج ،این است که باتوجه به وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله ونیز تهدیدا ت و اقدامات عوامل ضد انقلاب داخلی در طول سالهای پس از انقلاب ،بسیج توانسته در هر دوجبهه ،حضوری موّفق ،مـوثر و موفق وتعیین کننده ای داشته باشد.بی شک موفقیت مقاومت و دفاع مقدس هشت ساله در تجاوز دشمن بعثی عراق ونیز مقابله با عناصر ضد انقلاب داخلی ،مدیون حضور بسیج بوده وبدون آن کسب چنین توفیقی غیر ممکن بود این موفقیت بسیج را به عنوان نیرویی امتحان پس داده و توانا در عرصه ایجاد امنیت داخلی وملی کشور معرفی کرده است.
۱۰-باانگیزه بودن فداکار بودن بسیجیان
بسیجی در هر میدانی که نیاز جمهوری اسلامی وانقلاب باشد حضور میابد.از دفاع نظامی در برابرتجاوزات-که در هشت سال دفاع مقدس صحنه های حماسی وبه یاد ماندنی آن را مشاهده نمودیم-تا حضور در صحنه های سازندگی وبازسازی ورشد اقتصادی وحرومیت زدایی از مردم ومنطق محروم ،تا بسیج در ریشه کنی فلج اطفال وتآمین بهداشت عمومی ،تا حفظ امنیت مردم در برابر اشرار واغتشاشگران ،تاحضور در مرزها وجلوگیری از ترانزیت مواد مخدر واعتیاد جوانان ،همه ی این میدانها ؛مسئولیت پذیری ،انگیزه بالا وفداکاری بسیجیان رابارها وبارها آزموده وثبت نموده است.رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف این ویژگی میفرمایند:
“وآن کسانی که اگر جان لازم باشد،میدهند،اگر مال لازم باشد،میدهند؛اگر حضور به تن وجسمشان لازم باشد.آن را حاضر میکنند؛اگر بحث سازندگی باشد،پاوسط میدان میگذارند؛اگربحث دفاع باشد،در وسط میدان می آیند؛اگر لازم باشد برای هدفهای کشور،خود راازلحاظ علمی آماده کنند این کاررا میکنند؛هرچه هدفهای والا از آنها بخواهند حاضرند آن را تقدیم بکنند؛آن جمعی که این خصوصیت را رادارند،اسمشان بسیج است.”
۱۱- منطقی بودن در اندیشه وعمل
تبلیغات مسموم دشمنان در پی آن است تا بسیج وبسیجی را امواج انسانی کور بنامند.در حالی که کارنامه درخشان بسیج،به خوبی خلاف بودن این تبلیغات رانشان میدهد.تفکر بسیجی ،یک حقیقت بزرگی است که هم در عرصۀ اندیشه وهم در میدان عمل به خوبی میداند چه میکند وچه چیزی را انتخاب نموده است.منطقی می اندیشد ومنطقی عمل میکند و از سر عشق ودلبستگی به عظمت وآبروی اسلام وملت مسلمانان ورهبری وارسته ی آن ،انگیزه وشور واخلاص کم نظیری نشان داده وباجان ودل،اقدام میکند.این حالت است که پیش برنده بسیج وبه وجود آورنده صحنه های حماسی است وچشم دشمنان راخیره ساخته است.مقام معظّم رهبری در این باره میفرماید:
“هم در جنگ تحمیلی ،هم پیش از آن وهم بعد از آن تاامروز ،اساس فضیلت،متوجه به بسیج است.خود حرکت بسیج هم ،از روز اول تاامروز ،یک حرکت خردمندانه بوده است .به تبلیغات دشمنان ،که بهترین جوانان ما وفداکارترین وباصفاترین ونورانی ترین عناصر این ملّت را ،به تعصّب وتحجّر رمی میکنند،کاری نداریم.روشن بینی وحرکت منطقی وخردمندانه ،محاسبات دقیق ،کاردقیق ،جزو خصوصیاتی بوده که از روز اوّل تا به امروز ،در بسیج مردمی محسوس بوده است.”(موسسه فرهنگی قدر ولایت،۱۳۸۲)
۲-۳-۴ تعریف بسیج
مقام معظم رهبری ،حضرت آیت الله خامنه ای بسیج را به اشکال مختلف توصیف وتبیین کرده اند که به طور نمونه به برخی از آنها اشاره میشود:
“بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترین انسانها ،فداکارترین و آماده به کار ترین جوانان کشور در راه اهداف متعالی این ملت وبرای به کمال وبه خوشبختی رساندن این مردم جمع شده اند”
“بسیج عبارت است از تشکیلاتی است که در ان افراد متفرق وتنها به یک مجموعۀ عظیم ومنسجم ،به یک مجمو عۀ آگاه وتعهد وبصیر وبینای به مسائل کشور ونیاز ملت تبدیل میشوند.مجموعه ای که دشمن را بیمناک ودوستان راامیدواروخاطر جمع میکند.”
“بسیج یعنی حضور ناشی از ایمان واخلاص وانگیزۀ دینی وایمان صادقانه در هرمیدانی که انسان احساس میکند کارایی وتوانایی حضور در آن میدان راداراست.این معنای بسیج است.”
در مادۀ ۳۵ اساس نامه بسیج که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدهریا،تعریف بسیج عبارت است است:
“کلیه افراد کشور اعم از نظامی وداوطلب که برای دفاع ازنظام جمهوری اسلامی واهداف انقلاب اسلامی وهمچنین کمک به هنگام بلایا وحوادث غیرمترقبه آموزش دیده وسازمان دهی میگردد.ودر زمان جنگ وصلح ومواقع اظطراری به کارآید.”
هدف از تشکیل بسیج
هدف از تشکیل بسیج عبارت است از :
“ایجاد توانایی های لازم در کلیۀ افراد معتقد به قانون اساسی واهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع از کشور،نظام جمهوری اسلامی ونیز کمک به مردم هنگام بروز بلایا وحوادث غیر مترقبه باهماهنگی مراجع ذیربط”
۲-۳-۵ اهمیت وضرورت تشکیل بسیج:
هرکشوری که منابع ودارایی های ارزشمندی داشته باشد که دشمنان چشم طمع به آن داشته باشند ویا حرفهایی داشته باشد که موجب بیداری ملتها علیه ظالمان وستمگران شودفیقینا دشمنانی خواهد داشت که در صددند تا در هر فرصت ممکن چنین کشوری راازپای درآورند.
انقلاب اسلامی ایران که به رهبری امام خمینی (ره)ابتدذا رژیم شاهنشاهی را در ایران از بین برد ودست طمع مستکبرین را از منابع عظیم ایران اسلامی کوتاه کرد از ابتدا تا کنون همچون خاری در چشم دشمنان ایران باقی مانده است وتبعا تا زمانی که این انقلاب متکی به اسلام وحضور فعال مردم در صحنه باشد، هیچ آسیبی نخواهد دید.اما این امر به منزله قطع طمع دشمنان نخواهد بود و آنان هروقت که کوچکترین ضعفی را در آمادگی وحمایت مردم از نظام اسلامی احساس نمایند بربآن خواهند بود تا ضربه ای را به جمهوری اسلامی وارد کنند، بنابراین بایستی آحاد مردم از طریق آموزش وتمرین ،آمادگی های دفاعی لازم راکسب نموده ودر قالب یک سازمان وسیع مردمی به نام بسیج سازماندهی شوند تادر مواقع لزوم همچون صاعقه برسر دشمنان خارجی وعوامل داخلی آنها فرود آیند تانه تنها دشمنان امکان تجاوز به ایران اسلامی را نداشته باشند ، بلکه فکر آنراهم نکنند.
۲-۳-۶ بسیج از دیدگاه امام خمینی
گائمه ما باهمان دید الهی که داشتند میخواستند این ملتها راباهم بسیج کنند از راههای مختلف،اینهارا یکپارچه کنند تاآسیب پذیر نباشند”
“مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد وتعلیمات نظامی داشته باشد”
“اگر دفاع برهمه واجب شد،مقدمات دفاع هم باید عمل شود….اینطور نیست که واجب باشد برما که دفاع کنیم وندانیم چه جور دفاع کنیم”
“ارتش بیست میلیونی (بسیج)فرمول دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی است”
“بسیج مدرسه عشق ومکتب شاهدان وشهیدان گمنامی است که پیروانش برگلدسته های رفیع آن اذان شهادت ورشادت سرداده اند”
“بسیج لشکر مخلص خداست که دفترتشکیل آن را همه ی مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده اند”
۲-۳-۷ بسیج ازدیدگاه مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری ،حضرت آیت الله خامنه ای درباره بسیج فرمایشات متعدد ومفصلی دارند که برای نمونه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
“اگر بخواهیم انقلاب وکشور بیمه باشد وجمهوری اسلامی اسیب پذیر نباشد این شوروشوق ،این حرکت عمومی واین بسیج عظیم نیروهای ملت را روز به روز تقویت کنیم.”
“بسیج باید باهمان روحیه شور وقدرت جنگ باقی بماند وجوانان آموزش ببینند وسازماندهی شوند وآمادگی حضور پیداکنند.”
“در دوران جنگ بسیج مال جنگ است ،در دوران پشتیبانی مال پشتیبانی ،در دوران دوران علم مال تحصیل وتدریس ودر دوران سازندگی مال سازندگی است.”

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است