مقاله دانشگاهی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- …

وی به منظور آزمون فرضیات فوق و برآورد ضرایب الگو از روش حداکثر درستنمائی(MLE) استفاده نموده و مهمترین نتایج بدست آمده عبارتند از:
سطح تحصیلات از مهمترین عوامل موثر بر نرخ مشارکت زنان به شمار می آید. لذا در سال های آتی با افزایش سطح تحصیلات زنان، نرخ مشارکت آنها افزایش خواهد یافت.
تاهل بر نرخ مشارکت زنان در بازار کار تاثیر منفی دارد، یعنی ازدواج زنان اثری منفی بر نرخ مشارکت آنها دارد.
کاهش قدرت خرید درآمد سایر اعضای خانوار سبب افزایش نرخ مشارکت زنان شده است.
افزایش تعداد فرزندان و افزایش پوشش تحصیلی در کاهش نرخ مشارکت زنان اثر داشته است.
نتیجه گیری کلی این تحقیق با توجه به برآیند متغیرهای موثر بر نرخ مشارکت زنان، نشان می دهد که نرخ مشارکت زنان در سال ۱۳۸۵ به ۱۳ درصد بالغ می شود که به طور متوسط سالانه حدود ۱۳۷ هزار نفر به عرضه نیروی کار زنان شهری در کشور افزوده خواهدشد.
باصری (۱۳۸۴) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی ارتباط جهانی شدن، اقتصاد نوین و بازار کار ایران؛ نشان داد که جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین درنظر گرفته می شود و اثر آن را بر بازار کار ایران مورد مطالعه قرار داده است. در این مطالعه بیان شده است که جهانی شدن تعامل گسترده ای میان افراد، نهادهای اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و دولت ها به وجود می آورد. در نتیجه می توان گفت که بازارها نیز به عنوان نهاد اقتصادی در فرآیند جهانی شدن تحت تاثیر یکدیگر قرارگرفته و در طول زمان دست خوش تغییر می گردند. فرضیه این مطالعه آن است که جهانی شدن اثر مثبتی در ساختار بازار کار ایران دارد. همچنین در این مقاله ادعا شده است که در فرآیند جهانی شده، بازار کار انعطاف پذیرتر و شفاف تر شده و قوانین به نحوی اصلاح می شوند که منافع کارفرمایان اقتصادی بر مبنای متغیرهای اقتصادی تعیین می گردد. به عبارت دیگر ساختار بازار کار باید اصلاح گردد. وی در این مطالعه، مبانی نظری و شواهد تجربی اثر جهانی شدن بر بازار کار را ارائه کرده است. وی بیان نموده است که الگوهای نظری تاثیر جهانی شدن بازار کار را از زوایای مختلفی تحلیل کرده اند. از جمله می توان از زاویه افزایش درجه رقابت پذیری و انعطاف پذیری بازار کار، از دیدگاه اثرگذاری بر دستمزدها، از منظر اثر تجارت جهانی بر بازار کار از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار جهانی شدن بازار کار پرداخت. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که اولا ضریب جهانی شدن اثر مثبتی بر اشتغال نیروی کار دارد. ثانیا در کوتاه مدت کشش اشتغال نسبت به تجارت خارجی به عنوان کانال اثر گذاری میان بازار کار و جهانی شدن پائین است. اما، در بلند مدت کشش مذکور افزایش یافته و ظرفیت اشتغال های موجود به سمت بهره وری بالاتر گرایش دارند. از این رو ، در کوتاه مدت اشتغال نیروی کار ساده کاهش می یابد. لیکن، انتظار می رود که اشتغال در صنایع دارای فناوری بالا و بهره وری بالا افزایش یابد( باصری ؛ ۱۳۸۴).
هاشمی(۱۳۸۵) در مطالعه ای تحت عنوان پیش بینی تقاضای نیروی انسانی متخصص براساس متغیرهای اقتصادی ایران برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۷۴ ؛ ضمن بررسی نظری تقاضای نیروی کار، به برخی مدل های برنامه ریزی نیروی انسانی نیز اشاره کرده است. به این صورت که تقاضای بنگاه برای استخدام نیروی کار تا سطحی ادامه می یابد که ارزش تولید نهائی نیروی کار مساوی با هزینه واقعی آن باشد و ان در شرایطی است که بنگاه در رقابت کامل باشد. نکته مهم این مطالعه آن است که از دیدگاه اقتصادی، تقاضا برای نیروی کار از حداکثر کردن تابع تولید نسبت به هزینه به دست می آید که مستلزم داشتن قیمت عوامل تولید است. اما از آنجا که داده های مورد نظر در دسترس نمی باشد، برای برآورد تابع تقاضای نیروی کار متخصص از تابع تولید استفاده شده است. براین اساس ، تابع تولید به صورت تبدیل لگاریتمی مناسب تشخیص داده شده است. در تابع مذکور با هدف گذاری بر روی متغیرهای GDP، شاغلین فاقد آموزش عالی و موجودی سرمایه و جایگزین کردن آنها در این تابع، تقاضای نیروی کار دارای آموزش عالی برآورد شده است. نتیجه گیری مهم این تحقیق این است که با سرعت گسترش آموزش عالی و نیز تعداد دانشجویان، اختلاف به طور نسبی زیادی بین نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص با دانشجویانی که طی همین مدت از مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، به وجود می آید(هاشمی؛ ۱۳۸۵)
فاضلی (۱۳۸۴) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی وضعیت بازار کار استان یزد و شناسائی علل افزایش نرخ بیکاری آن؛ تحولات عرضه و تقاضای نیروی کار استان یزد و عدم تعادل منطقه بازار کار و همچنین شناسائی دلایل افزایش نرخ بیکاری استان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بدین منظور از تلفیق روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و مطالعه میدانی در برخی از شهرستان های استان یزد استفاده شده است. مهمترین نتایج این مطالعه به این شرح است( فاضلی؛ ۱۳۸۴):
متوسط رشد جمعیت استان یزد در طی دوره ۱۳۴۵-۱۳۸۲ بالاتر از متوسط کشور بوده است.
نرخ شهرنشینی یزد ۱۳ درصد بالاتر از متوسط کل کشور است.
نرخ مشارکت نیروی کار استان یزد ۴ درصد بالاتر از نرخ مشارکت کشور است.
رشد اشتغال استان یزد به مراتب کمتر از متوسط کل کشور است.
زنان در مقابل مردان و افراد روستائی در مقابل شهری از وضعیت نامناسب تری در بازار کار استان برخوردارند.
۱/۵۹ درصد بنگاه ها در این استان مشکل فروش دارند.
بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن و بخش آموزش و بهداشت متناسب با سهم این بخش ها در اشتغال استان، فرصت شغلی ایجاد نکرده اند.
در ترکیب تحصیلی بیکاران ، استان یزد مواجه با کاهش سهم بیکاران زیر دیپلم و افزایش سهم بیکاران بالاتر از دیپلم می باشد.
فلیحی۱۳۸۲) در مطالعه ای تحت عنوان برآورد الگوهای عرضه و تقاضای نیروی کار مناطق روستائی و بررسی میزان انعطاف پذیری بازار کار روستائی و شهری؛ الگوهای عرضه و تقاضای نیروی کار روستائی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او مطرح می کند که عدم توجه به توازن منطقه ای ( بین شهر و روستا) و عدم ایجاد فرصت های شغلی مناسب در مناطق روستائی، مشکلات موجود بازار کار کشور در سال های آتی را افزایش خواهد داد. او ضمن شناسائی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار روستائی، مقایسه ای تطبیقی بین بازار کار روستائی و شهری صورت می دهد. عرضه نیروی کار روستائی به تفکیک جنس و گروه های سنی، تابعی از پوشش تحصیلی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، تعداد افراد دارای تحصیلات عالی، نرخ تورم، شاخص دستمزد، سرانه هزینه های تامین اجتماعی و نرخ بیکاری درنظر گرفته شده است. تقاضای نیروی کار روستائی به صورت ایستا و پویا، تابعی از اعتبارات بانکی در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، شاخص دستمزد واقعی و نسبت ارزش صادرات محصولات کشاورزی به ارزش افزوده بخش کشاورزی می باشد. براساس این الگوها ضریب تعدیل محاسبه شده و نتایج نشان می دهد که انطاف پذیری بازار کار روستائی بیشتر از انعطاف پذیری بازار کار شهری است. همچنین با توجه به این معادلات، پیش بینی براساس دو سناریو صورت گرفته است؛ براساس نتایج این مطالعه، هرچه تاکید روی اشتغال روستائی بیشترگردد، نیاز به ایجاد فرصت های شغلی در بخش های غیر کشاورزی بیشتر خواهدبود. لازم به ذکر است که بخش کشاورزی توانائی ایجاد فرصت های شغلی جدید را ندارد.ایشان در پایان مطالعه خود پیشنهاداتی برای کاهش مشکلات بازار کار روستائی ارائه شده است ( فلیحی۱۳۸۲).
در مطالعه ای توصیفی پیمایشی تحت عنوان عوامل موثر براشتغال زنان همراه ورود فن آوریهای نوین به عرصه اقتصادی که توسط محبوبه نامدار در بر روی ۱۰۱ خانوار ۱۳۸۸ انجام شدنتایج به دست آمده حاکی از آن بود که عواملی از قبیل وضعیت اشتغال ،میزان درآمد خانواده،تعداد فرزندان،سطح سواد نبود فرصتهای شغلی در روستا بیشترین تاثر را در اشتغال زنان گذارده است.
در مطالعه ای توصیفی تحت عنوان رابطه بین آموزش عالی ،کارایی واشتغال دانش آموختگان جنگل در قالب رساله دکترا که توسط رحیم میرزایی ملا احمد وهمکاران در سال در چند استان کشوردر ۱۳۸۴ انجام گرفتنتایج حاکی از رضایت نسبتا کم مدیران از مهارت دانش آموختگان ،رابطه ضعیف بین آموزش واشتغال وموثر بودن پذیرش دانشجویان بومی در کارایی واشتغال وتاثیر جنسیت ودانشگاه محل تحصیل در اشتغال بود.ولزوم ایجاد ظوابط قانونی برای جذب فارغ التحصیلان تاکید شد.
در مطالعه ای تحت عنوان بررسی علی بین کارآفرینی وبیکاری در بخش صنعت ایران که توسط دکتر محمد باقربهشتی وهمکاران در سالهای ۱۳۶۴-۱۳۸۵ انجام شد بررسی رابطه علی ِبین بیکاری وکارآفرینی به مفهوم ایجاد کسب وکارهای کوچک مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاکی از آن بود که بین این دو یک رابطه علی یک طرفه وجود دارد.یعنی افراد باوجود رنج از بیکاری ترغیب به خود اشتغالی نمیشوند.بلکه افزایش نرخ خود اشتغالی وکار آفرینی وایجاد کسب وکارهای کوچک نرخ بیکاری را در کل کشور کاهش میدهد.واین همهن رابطه علی یک طرفه است
دادفر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان تحلیلی از موضوع اشتغال براساس مفهوم کار شایسته در سال ۱۳۸۷ به بررسی دقیق تعداد کار شایسته میپردازد.ایشان ابتدا به بررسی تئوری الگوی کار شایسته ،ضرورت بازار کار وعوامل موثر بر عرضه وتقاضا ی کار درکوتاه مدت وبلند مدت و سپس به تئوری تاثیر توسعه انسانی برکار شایسته پرداخته است
تاریخچه
۲-۳-۱ بسیج و بسیج استان چهارمحال و بختیاری
دراستان چهارمحال وبختیاری که قلمرو مکانی این تحقیق بوده است تشکیلات بسیج زیر نظر راس سلسه مراتب یعنی سپاه قمر بنی هاشم قرار دارد.به نواحی هفت گانه از قرار ناحیه شهرکرد ،اردل ،بروجن فارسان ،کیار،لردگان و کوهرنگ تقسیم شده است واین نواحی حدود ۲۲ حوزه مقاومت را تشکیل میدهد
حوزه های مقاومت بسیج
۱-بسیج اساتید
۲-بسیج اصناف
۳-بسیج جامعه زنان
۴-بسیج حقوقدانان
۵-بسیج دانش آموزی
۶-بسیج دانشجویی
۷-بسیج راهیان نور
۸-بسیج سازندگی
۹-بسیج صدا و سیما
۱۰-بسیج طلاب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.