پژوهش دانشگاهی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت ۱۱

(۲-۳۰) m
یعنی عرضه نیروی کار سایر اعضاء خانوار بستگی به عرضه نیروی کار اولین فرد دارد. اگر فرد اول بیکارشده و درآمد کاری فرد اول به صفر تقلیل یابد، قطعا عرضه نیروی کار سایر اعضاء خانوار برای رسیدن به حداقل ساعات کار مورد نیاز افزایش می یابد. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ بیکاری ( بدلیل بیکارشدن اولین عضو خانوار)، عرضه نیروی کار سایر اعضاء خانوار افزایش می یابد. البته در اینجا دو حالت متصور است؛ حالت اول آن است که فرد دیگری( یا چند فرد) از خانوار جایگزین فرد اول شود. حالت دوم آن است که فرد دوم به همراه فرد اول جویای کار باشند( مکمل). این تغییرات و شرایط می تواند با استفاده از معادله اسلاتسکی توضیح داده شود(Yuan M. & W. Li ; 2000).
۲-۱-۹ مبانی نظری تقاضای نیروی کار
تقاضای نیروی کار یکی از ابعاد مهم بازار کارمحسوب می شود. بطورکلی، دو رهیافت ایستا و پویا در زمینه استخراج تابع تقاضای نیروی کار وجود دارد. تئوری های ایستا، وضعیت تقاضای نیروی کار از سوی کارفرمایان را در یک مقطع زمانی معین مورد بررسی قرارمی دهند و درمقایل تئوری های پویا، تقاضای نیروی کار از سوی واحدهای تولیدی را طی چند دوره زمانی درنظر می گیرند(Andres, B ; 2001).
۲-۱-۱۰ الگوی ایستای تقاضای نیروی کار
دو روش حداکثرسازی سود و حداقل سازی هزینه تولید بنگاه، مهمترین رهیافت های الگوی ایستای تقاضای نیروی کار می باشند که در ادامه ارئه خواهندشد(Branson, W.H ; 1979 & Bean, C.R, and Turnbull, Pxj , 1980 & Brisco, G. and R. Wilson ; 1992 ).
۲-۱-۱۰-۱ روش حداکثر کردن تابع سود تولیدکننده
یک تولیدکننده معمولا می تواند سطح هزینه و تولید را بطور همزمان تغییر دهد و هدف نهائی او حداکثرکردن سود است. با فرض رقابتی بودن بازار محصول، درآمد کل تولیدکننده از حاصل ضرب تعداد واحدهای فروش رفته در قیمت هرواحد کالا که ثابت است، به دست می آید و سود بنگاه تفاوت بین درآمد کل و هزینه کل می باشد که به صورت زیر تعریف می شود:
(۲-۳۱)
که در آن قیمت هر واحد محصول، نرخ دستمزد، قیمت سرمایه، هزینه ثابت، و به ترتیب مقادیر سرمایه و نیروی کار استفاده شده و تابع تولید بنگاه می باشد. از طریق حداکثر سازی تابع سود تولیدکننده و تشکیل شرایط مرتبه اول و حل آنها برای و برحسب ، و می توان توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه را به دست آورد. بنابراین ، تابع تقاضای نیروی کار به صورت زیر خواهدبود:
(۲-۳۲)
بنابراین تقاضای نیروی کار با نرخ دستمزد رابطه معکوس و با قیمت محصول ارتباط مثبت دارد. ارتباط تقاضای نیروی کار با قیمت سرمایه بستگی به رابطه جانشینی و یا مکملی بین نیروی کار و سرمایه خواهدداشت، بطوری که اگر سرمایه و نیروی کار مکمل باشند ارتباط تقاضای نیروی کار با قیمت سرمایه معکوس بوده و در حالتی که نیروی کار و سرمایه جانشین هستند، رابطه مستقیم بین تقاضای نیروی کار و قیمت سرمایه وجود خواهد داشت.
۲-۱-۱۰-۲ روش حدقل کردن تابع هزینه تولیدکننده
در این روش، تابع تولیدکننده با توجه به سطوح مفروض از تولید و قیمت های ستاده و نهاده حداقل می شود. هزینه تولید تابعی از سطح تولید و قیمت نهاده ها تعریف می شود و در شرایط رقابت کامل توصیفی از رفتار بنگاه را فراهم می کند. اگر از تابع هزینه تولیدکننده نسبت به قیمت نیروی کار مشتق جزئی بگیریم، تابع تقاضای نیروی کار به دست می آید. در این وضعیت تقاضای نیروی کار به سطح تولید بستگی دارد. از طرف دیگر، با توجه به اینکه تابع تقاضای نیروی کار نسبت به عوامل تولید همگن از درجه صفر است، می توان رابطه تقاضای نیروی کار را به صورت زیر بیان نمود:
(۲-۳۳)
که در آن قیمت نسبی نیروی کار است که عامل مهم وتعیین کننده ای در انتخاب نوع تکنیک تولید از نظر کاربری و سرمایه بری می باشد. تقاضای نیروی کار با تولید رابطه مستقیم و با قیمت نسبی نیروی کار رابطه عکس دارد. این روش به عنوان روش بهینه یابی برای استخراج تابع تقاضای نیروی کار نیز معروف است. در این قسمت ابتدا فرم تابع تولید معرفی می شود و سپس تابع تقاضای نیروی کار به دست می آید. شایان ذکر است، در این روش تابع تولید براساس سطح معینی از هزینه حداکثر می شود که نتیجه آن با حداقل کردن هزینه نسبت به سطح ثابتی از تولید یکسان است.
برای به دست آوردن تابع هزینه از تابع تولید معین، پس از محاسبه مشتق جزئی تابع تولید برحسب نهاده ها و لحاظ شرایط تعادلی، تابع هزینه برپایه قیمت عوامل تولید حاصل می شود. شکل عمومی این تابع هزینه به صورت ارائه می گردد. در تابع مذکور، بیانگر بردار قیمت عوامل تولید، و به ترتیب بیانگر میزان هزینه و مقدار تولید هستند. در تابع ، اگر چنانچه و تابع برای بردار و متغیر پیوسته باشد، براساس” لما شهارد[۳۳]” تابع تقاضای هریک از نهاده ها برابر مشتق جزئی تابع هزینه نسبت به قیمت نهاده مرتبط با آن می باشد. بنابراین، تابع تقاضای نیروی کار برابر مشتق جزئی تابع هزینه نسبت به قیمت نهاده کار(دستمزد) می باشد. با استفاده از ” مسئله بهینه یابی” با معرفی تابع تولید از نوع کاب – داگلاس می توان تابع هزینه و تابع تقاضای نیروی کار را استخراج نمود:
 
(۲-۳۴)
که در تابع تولید فوق متغیرها به صورت زیر تعریف می شوند:
موجودی سرمایه
نرخ رشد بهره وری کل عوامل (TEP[34]) یا نرخ پیشرفت فنی
اگر نرخ دستمزدها() و نرخ بهره یا نرخ سود بانکی() به ترتیب بیانگر قیمت و باشند، مساله بهینه یابی و حداکثر سازی کل تولید به صورت زیر تعریف می شود:
(۲-۳۵)
معادله (۲-۳۵) بیانگر تابع هزینه بلندمدت اقتصاد می باشد. تابع لاگرانژ مساله بهینه یابی موردنظر را می توان به شکل زیر تعریف نمود:
(۲-۳۶)
در معادله(۲-۳۶) پارامتر بیانگر ضریب لگرانژ( مشتق تابع هدف نسبت به محدودیت) می باشد. پس از آن گرفتن مشتق های جزئی و مساوی صفر قراردادن آنها، مقادیر و را از آن به دست آورده و با جاگذاری در تابع تولید ( ۲-۳۴)، تابع هزینه برحسب قیمت عوامل و میزان تولید استخراج می گردد. نتیجه نهائی به صورت معادله (۲-۳۷) خواهدشد:
(۲-۳۷)
در تابع هزینه فوق( معادله ۲-۳۷)، می باشد. براساس لم شهارد، از تابع هزینه (۲-۳۷) نسبت قیمت کار مشتق گرفته می شود تا تابع تقاضای نیروی کار به شکل معادله(۲-۴۲) به دست آید :
(۲-۳۸)
در معادله (۲-۳۸) می باشد. اگر از معادله مذکور در پایه نپرین () لگاریتم گرفته شود، حاصل به صورت معادله (۲-۳۹) درخواهدآمد:
(۲-۳۹)
برطبق معادله(۲-۳۹) تقاضای نیروی کار تابعی از تولید(GDP) دستمزد()، قیمت سرمایه ای() و روند زمانی به عنوان شاخص از پیشرفت فنی می باشند.
۲-۱-۱۰-۳ روش حدقل کردن تابع هزینه تولیدکننده
الگوی پویای تقاضای نیروی کار، ابتدا در مطالعات برچلینگ(۱۹۶۵) بال و سیر(۱۹۹۶) برچیلینگ و برین(۱۹۶۷)، اسمیت و ایرلند(۱۹۶۷)، نکاب و حشمتی(۱۹۹۸) ارائه گردید. در مقاله نکاب و حشمتی، تابع تقاضای نیروی کار پویا، که به آن تابع تقاضای انعطاف پذیر[۳۵] نیز می گویند. از دو قسمت تشکیل یافته است. تابع تقاضای نیروی کار سنتی و تابع واریانس تقاضای نیروی کار، تقاضای نیروی کار سنتی تابعی از دستمزد، تولید، قیمت سایر نهاده ها، متغیر روند، موجودی سرمایه و …… می باشد و تابع واریانس تقاضای نیروی کار، علاوه بر بعضی از متغیرهای مذکور، به انعطاف پذیری بازار کار نیز بستگی دارد (EU ; 2002).
حال فرض کنید تابع تقاضای نیروی کار به صورت زیر باشد:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.