دسترسی به منابع مقالات : بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در …

فراگرد ارتباطی نظام گراست
مفهوم نظام گرایانه ارتباطات دربرگیرنده پیوستگی وتعامل میان اجزاء وعناصر ارتباطی با یکدیگراست .این مفهوم بیانگر این است که چگونه اعضاء با یکدیگر عمل می کنند و بر یکدیگر اثر می گذارند و در نهایت به یک نتیجه خاص دسترسی پیدامی کنند .به نظر صاحب نظران ارتباطات انسانی که بر این مقوله واقف و معتقد اند، در این راستا هیچ تفاوتی میان ارتباطات و سایر رشته های علوم که با ویژگی نظام گرایانه بررسی می شوند وجود ندارد .
در یک پدیده اجتماعی نیز انسانها ،فردفرد، افراد و انسانهای متفاوتی هستند باخواسته و نیازهای گوناگون و متفاوت ومتمایز از یکدیگر می باشند .گاه مقایسه میان دو نفر کاری است دشوار ،اما وقتی درگروه و جمع قرار می گیرند چیز دیگری شده ، نیازها و خواسته های آنان دگرگون شده وگاه کاملاً متفاوت ازآنچه به گونه فردی بودندمتجلی می شوند.انسان به گونه فردی اگرموردمطالعه قرار گیردیک چیز است و وقتی در جمع وبه صورت اجتماعی وگروهی مورد مطالعه قرار گرفت چیز دیگری می وشود.
به همین ترتیب، همان طور که اشاره شده ،فراگردارتباطی ،فراگردی نظام گرایانه است ،این فراگردمثل هرفراگردنظام گرایانه درگیر مجموعه ای از عوامل واجزاء سامازن یافته ومبتنی بر روی است که درکناریکدیگر قرارگرفته وبه مجموعه ای باهم عمل می کنند .ارتباطات شامل اجزاء وعناصر زیر می باشد :
۱)منبع :که پیام رامی فرستتد .درحقیقت فرستنده پیام است.
۲)پیام :چیزی که بایدبه دیگری منتقل شود ،خواه برای دادن اطلاعات به او وخواه جهت اثر گذاری بر او یا اقناع او
۳) از طریق مجرا یا وسیله ای این باید فرستاده شود. خود به خود پیام از فرستنده به گیرنده نخواهد رسید.
۴)این پیام به یک گیرنده پیام، فرستاده می شود. او که عموماً فردی دیگری است این پیام را دریافت می کند. نظام ارتباط بین دیگران عبارت است از: ارتباط یک انسان، یا تمام پیچیدگیهایش، در ارتباط با دیگران وپیوستگی هایش باآنان،که در ابعاد جسمی و روانی مورد توجه قرار می گیرد. این اجزاء وعناصر جسمی و روانی ، سازمان یافته بوده و مبتنی بر روش می باشد و برآن است که بتواند نظام انسانی را به گونه پیوسته ای تداوم بخشیده وآنها را به گونه ای پیوسته در کنار یکدیگر قرار دهد (فرهنگی،۱۳۸۹: ۲۲)
۲-۳-۴-۴- ارتباطات میان سازمان پلیس و سایر سازمان ها ونهادها
انواع ارتباطات (پلیس بامردم)
ارتباطات غیر کلامی
۱-ارتباطات غیر کلامی:به کلیه رفتار های صوتی وغیر صوتی اطلاق می شوندکه برای برقراری ارتباط بکار برده می شوند.به عنوان مثال حالتهای چهره ،ژستهاوحرکات بدنی،تن صدا ،سرعت گفتار،مقدار گفتار ولحن هستند که به انتقال اطلاعات کمک می کنند.(هارجی،۱۳۸۲ : ۵) امروزه پیامهای کلامی تنها بخش کوچکی ازارتباط میان فردی را تشکیل می دهند(فرگانس،۱۳۷۹: ۱۷۱)
بخش عمده ای از ارتباط درنتیجه ارتباط غیر کلامی و زبان حرکات بدن صورت می گیرد. پژوهش آلبرت محرابیان ،جامعه شناس دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس، نشان دادکه موثر بودن ارتباط چهره به چهره در دریافت پیام، بستگی به عوامل زیر در فرد دارد.
ظاهر: ۵۵ درصد
صدا: ۳۸ درصد
پیام: ۷ درصد
۲- مکمل رفتار:گاهی لازم است که از ارتباط غیرکلامی برای افزایش یا هیجانی کلام وغنای کلماتی که برای اتقال پیام استفاده می شوند،استفاده شود.
۳- توصیف محتوای پیامها: در برخی از موارد ارتباط غیرکلامی صرف نظر از بار هیجانی مطالب ترسیم و توصیف محتوای پیام هاکمک می کند. به عنوان مثال هنگام نشان دادن سیری خاص و یا توصیف یک شکل یا یک شغل، معمولاًدر کنار گفته ها از حرکات و ژست ها استفاده می کنیم. وقتی افراد را هنگام گفتگومورد مشاهده قرار می دهیم، می بینیم این حرکات عملاًبه آنان کمک می کنندتا فضاها وشکلها راتوصیف کنند.
۴- چهارمین کارکردرفتار غیر کلامی این است که تنظیم جریان ارتباط سخنگووشنونده کمک می کند.وقتی تعاملات رازیرنظرمی گیریم،می بینیم طرفین بی آنکه به یکدیگر بگویند”شروع کن حالا نوبت توست”در وقت مناسب، تعویض نوبت می کنند. دانکن وفیسک(۱۹۷۷) به شناسایی نشانه های غیر کلامی پرداخته اندکه بادیگران می فهمانند نوبت صحبت آنهاست. این نشانه هاعبارتنداز: افزایش یاکاهش زیروبمی صدادرپایان جمله ،کاهش بلندی صداوتوقف حرکات دست.آنهاهمچنین متوجه شدند،اگرسخنگوبه استفاده از ژستها (مثلاًحرکات دست) ادامه دهد شانس شنونده رابرای به دست گرفتن صحبت کم می کند.
۵- پنجمین کارکردرفتارغیرکلامی: این است که بافراهم آوردن بازخوربرای تعامل کنندگان،به شروع وحفظ ارتباط کمک می کند.تعامل کنندگان بایدنتوانندبه نوعی درک مشترک دست یابند.آنهابرای رسیدن به این منظور وبرای آنکه حساسیت بیشتری نسبت به دیدگاههاواحساسات طرف مقابل پیداکنند،بایداطلاعات زیادی درموردیکدیگرداشته باشند .آنهاباتوجه به نحوه دریافت پیامهایشان توسط طرف مقابل،مدام رفتارهای خودراتغییرداده واصلاح می کنند.مثلاًمصاحبه گری که از مراجع می خواهداحساساتش راموردموضوعی بازگوکندودر عین حال متوجه بروزعلائم ناراحتی دررفتاراومی شود،سریعاًصحبت راعوض می کندوبرای کاهش تنش بحث رابه سوی دیگری می کشاند.
رفتار غیر کلامی همچنین از طریق تعریف ضمنی روابط، تاثیرقابل توجهی بردیگران می نهد مثلاًکسی که می خواهدبردیگری تسلط پیداکندمی تواندبرای رسیدن به هدف خودبه رفتارغیر کلامی متوسل شود.رفتارهای ذیل نشانه های غیرکلامی سلطه هستند: صدای بلند، زیادصحبت کردن، قرارگرفتن درمرکزاتاق، ایستادن برروی سکو،نشستن درراس میز،انتخاب صندلی باابهت،قطع صحبت بادیگران،نگاه کردن به طرف مقابل درحین صحبت.
۶- رفتار درست درموقعیت های مختلف: رفتارغیرکلامی به ماکمک می کندتادرموقعیتهای مختلف اجتماعی چه رفتاری راانجام دهیم.(دعاگویان، ۱۳۸۴ : ۱۱۹-۱۲۰)
ارتباطات غیر کلامی پلیس
تعاملات اجتماعی به معنای ارسال انتظارات،خواسته هاودریافت پیامهامستلزم چیزی بیش ازمهارتهای کلامی ساده است.
ارتباطات پلیس همیشه تعاملی استراتژیک است که درپی برآورده ساختن انتظارات،اهداف وبرنامه های نظامندمردم است. درروابط اجتماعی پلیس نه تنها دیگران راتحت تاثیرقرارمی دهد بلکه نحوه گسترش دیگران رانسبت به امنیت اجتماعی ناجا شکل می دهد.حساسیت این موضوع به حدی است که امروزه نوع برخورد پلیس بامردم ونحوه برقراری ارتباطات کلامی وغیر کلامی موجب افزایش ضریب احساس امنیت در مردم باوجود نادانی عینی در جامعه می گردد. افزایش مهارتهای ارتباطات غیر کلامی پلیس موجب عمق بخشیدن به روابط اجتماعی پلیس وکنترل محیط می شود. بدیهی است مهمترین عنصر ارتباط غیر کلامی پلیس، لباس فرم ،نحوه پوشیدن آن وتجهیزاتی که برروی بدن دارد. (گل محمدی خامنه، ۱۳۸۵: ۱۸)
ارتباط غیر کلامی
هرچند انسان از روزهای آگاهی وارتباط خود بادیگران کم وبیش به اهمیت آن وقوف حاصل کرده است، امّا مطالعات مدون در موردآن نسبتاً جدیداست . «جارجن روش » روانکاو و«ولدون کیز »تهیه کننده فیلم سینمایی ،اولین کسانی بوده اند که تلاشهای پژوهشی خود را به گونه ای جدی صرف ارتباطات غیر کلامی درتجارب روزمره کرده اند. آنان براین باورند که پیامهای غیرکلامی دریکی ازسه زبانی که ذیلاً خواهند آمد قابل ارسال به دیگری می باشند :«زبان علامات» «زبان عمل» و یا «زبان اشیاء» (تاجیک، ۱۳۸۳: ۶۷)
زبان علامات را زمانی به کار می بریم که به گونه ای واضح حرکات راجایگزین کلمات کرده وازآنهابه عنوان نماد اعداد و علایم نگارشی استفاده کنیم .این حرکات و جنبشها درزمره«ارتباطات غیر کلامی ارادی »قراردارند .همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، انسانهابخشی ازپیامهای خودرا ارادی وکاملاً مبتنی برقصدونیّت به دیگران ارسال می دارند وبخش دیگری از آن رابدون آنکه خودمتوجّه باند براساس عوامل وهیجاناتی که دردرون آنهاشکل گرفته است نا خواسته وناخودآگاه به دیگران منتقل می کنند ارتباطات غیر کلامی ارادی ، درواقع ،همان حرکات وجنبش هایی هستند که شخص کاملاً آگاهانه و با قصد ونیّت به دیگری منتقل می کند. این حرکت می تواند بسیار ساده باشد وبه راحتی همه آن رادرک کنند مانند حرکت مسافر در راه مانده درکنار جاده و یا مانند مجموعه علایم بازی کنان بسکتبال یاچوگان وبیس بال دریک بازی به صورت پیچیده منتقل شود.
زبان عمل ازنظر «روش »و«کیز»عبارت است از تمام حرکاتی که منحصراًبه عنوان علایم بکار نمی روند. راه رفتن، دویدن،آشامیدن وغیره که درزندگی عادی ما خود نقش مهمی دارند وفقط به عنوان علایم انتقال دهنده معنی نمی باشند .اگرنه تمام بسیاری از این اعمال و محرکهای غیرکلامی ،غیر ارادی به حساب می آیند .برای مثال، اگر کسی با سرو گردنی فرو افتاده وشانه های رها شده راه برود «حالت اندامی »او بیانگر «حال»یا وضع روانی اوست .یااگربه هنگام مباحثه ودرگیری دریک گفتگوی جدی یکی ازطرفین گفتگو به شدت مشت گره شده خودرابالاآوردوبه میزی که کنار آن نشسته اندبکوبدعمل اوبیانگر «حال»عصبانیت وخستگی توام باناکام[۴۷] اومی باشد.(فرهنگی، ۱۳۸۹: ۲۷۳).
زبان عمل یکی ازاساسی ترین وسایل بیان و نشان دادن عواطف و هیجانات بشری است.هر چند این هیجانات در بسیاری ازمابه گونه ای غیر ارادی شکل گرفته و منعکس می شود، امّا هر اندازه فرد به خود و قوف داشته وخویشتن خوی رادر کنترل داشته باشد آنهارابااستادی خاصی به کار می بردوبروز می دهد ونمی گذاردکه رفتار اونشات گرفته از این هیجانات باشد. سیایت پیشگان حرفه ای وصاحبان حرفه هایی که باانتخاب مردم سروکار دارند بااستادی ومهارت فراوان این هیجانات راکنترل کرده وآن را ازخودنشان می دهند که مصلحت می دانند، نه آنی راکه درون خوددارند.
بسیاری براین باوراند که همواره ارتباطات غیر کلامی از نظر صحت ،ارجحیت دارد.چراکه علامات غیر کلامی از درون انسان نشات گرفته واغلب نمی توان آنها را کنترل کرد.این در واقع همان زبان عمل است همانطور که اشاره شد توسط عده ای کم وکنترل می شود .ولی عموماً بایدگفت اکثر انسانها از مهار کردن هیجانات خودعاجزاند، ناکامی رانمی توانند نادیده بگیرند و نشان ندهند و شعف را دیر یازود باحرکات خود به دیگری انتقال می دهند .ازاین رو می توان گفت،آگاهی به زبان عمل در کشف بسیاری از زوایای درونی دیگران به ما یاری می دهد. (یحیایی ایله ای، ۱۳۸۵: ۷۳ )
زبان اشیاء: عبارت است ازنمایش ارادی یا غیرارادی کالاهای مادی که توسط انسانها به کار گرفته می شوند. آثارهنری، ماشینها، زیورها و بسیاری از چیزهایی که انسانهااز آنها استفاده می کنند دراین زمره اند. درغرب، به ویژه درانگلستان، یک مرد با بستن کراوات از زنان متمایز می شود. در قفسه لباسهای اوشاید ده ها کراوات را بتوان مشاهده کرد؛ کراوات بازی گلف ،کراوات باشگاهی که به عضویت آن پذیرفته شده است ،کراوات نظامی وکراوات ایام عزاداری .هریک از آنهانشانگرمفهوم خاصی برای اوودیگران است علامت کوچکی که بنام یک دانشگاه یاموسسه برخودارد،همه وهمه یک زبان ارتباطی غیرکلامی هستند که به شیوه ارادی به کار گرفته شده اند .کسی که می خواهد به دیگران بفهماند که عزیزی رادست داده است ،لباسی مشکی برتن می کند.فارغ التحصیلی که می خواهددانشگاه خود رابه دیگران بنمایاند، انگشتری آن رابر دست می کند یاعلامت آنرابه سینه می چسباند.ورزش دوستی که می خواهد حمایت خودراازتیم خاصی به نمایش بگذارد،رنگ آن تیم راانتخاب می کند. قرمز یا آبی . پرچمی که برسردر منزل یا اتومبیل نصب می شود، وابستگی فرد را به کشور یا حزب خاصی نشان می دهد. حتی عطر و ادکلنی را که مصرف می کندخود نشانگرعلاقه و وابستگی او به گروه و دسته خاصی است.(لوییس، ۱۳۸۵: ۲ )
همانطور اشاره شد،استفاده از زبان اشیاءارادی می باشد.هرکس براساس قصد ونیت خود شی موردنظرخودراانتخاب کرده وبه وسیله آن سعی درانتقال معنی ومفهوم به دیگران می کند .در آموزش مهارتهای ارتباطی به این نکته بسیار توجه می شود فردی که قصد دارد در گروه خاصی نفوذ کند، می باید دقیقاً لباسی را بپوشد که باهنجارهای آن گروه توافق داشته باشد. می باید اتومبیلی را سوار شودکه با وضع آنان سازگار باشد و در نهایت می باید در منطقه ای زندگی کند که ازنظر آنان موردپذیرش است مثلاً اگر کسی می خواهد به عنوان مددکار اجتماعی دردهای مردمان بی چیز زاغه نشین را التیام بخشد، نمی تواند با اتومبیل لوکس و تجملی آخرین مدل و لباس ابریشمی تازه از بسته بندی خارجی، خارج شده مصرف ادکلن گران قیمتی که عطر آن درجامعه مفهوم اغنیا رامنتقل می کند؛ با زاغه نشینان ارتباط برقرارکند و مسلماً در اولین برخورد دفع می شود.
حرکات چهره
دربسیاری ازموارددریک ارتباط ساده بین دوانسان حرکات چهره ممکن است به عنوان یکی از بهترین مجاری یا کانالهای ارتباطی این اشخاص به حساب آید. می توان گفت تمام کسانی که به نحوی به ارتباطات وبه ویژه ارتباطات غیر کلامی پرداخته اند به حرکات چهره های ویژه ای داده واز آن به عنوان یکی از ارکان عمده پیامهای غیر کلامی نام برده اند (مارک ناپ در یکی از نوشته های اولیه خود چنین می نویسد :چهره در فراگرد ارتباطی میان اشخاص به گونه ای بالقوه ازتوان ارتباطی بالایی برخوردار است .چهره اولین جایگاه نشان دهنده وضعیت عاطفی افراد است که تاثیر شگرفی بر نگرشهای میان فردی می گذارد. چهره ،تامین کننده بازخوردهای غیر کلامی دیگران است .برخی می گویند که پس ازسخن وسخنوری مهمترین منبع اطلاعات برای ایجاد ارتباطات مناسب چهره است)
باتوجه به این دلایل ونیز به خاطرقابل لمس بودن ومشهودبودن آن،ماتوجه ویژه ای به چهره افرادداشته وسعی می کنیم دریابیم که درچهره آنهاچه چیزهای معنی داری رامی توان یافت .نویسنده دیگری که دردهه۱۹۷۰درعرصه ارتباطات وروانشناسی ازاشتهارنسبی برخوردار بوده است چنین می نگارد 🙁 بیان حالات عاطفی از طریق حرکات چهره بسیاراستثنایی است … و از این رومی توان گفت این حالات به سمت هدفهای ارتباطی تمایل دارند. ( فرهنگی،۱۳۸۹: ۲۹۱)
به گونه ای که (اکمن)، (فرایسن) و(الس ورث) در نوشته های خویش اشاره کرده اند، هرچند برای بیان حالات وحرکات چهره، تعداد محدودی عبارات وکلمات مانند :لبخند، اخم، چین به پیشانی آوردن وچشمک زدن وجوددارند. عضلات چهره انسان به اندازه کافی پیچیده ودارای قدرت می باشند که بیش از هزارحالت خاص را ترسیم کنند. عمل این عضلات بسیارسریع ودرلحظات پیوسته به یکدیگر نشان داده می شوند. گاه می توان گفت بیش از هزارحالت رااین عضلات به طور متواتردریک ساعت به نمایش می گذارند .برخی از انسانها کم وبیش به این عضلات تسلط دارند اماّ اکثرقریب به اتفاق انسانهاچنین تسلطی رابراین عضلات نداشته وعضلات خود ،براثرطبیعت خویش وبه گونه ای غریزی کار خودراانجام می دهند .این عضلات درحالات عاطفی خاص به گونه ای متمایزعمل می کنندوازاین رومی توان بانگاه کردن به چهره اشخاص وباکشف رمزیارمزخوانی صحیح ازروی آن پیامها به مکنونات قلبی اشخاص پی برد ودریافت که درآن لحظه خاص در درون آنها چه می گذرد گفتیم که چهرها کمتر دروغ می گویند ومامی توانیم بانگاه کردن درست به آنها راز و رمزنهفته دردرون صاحب چهره رادریابیم ودر این مورد اگر از تجربه کافی برخوردارباشیم ،کمتراشتباه می کنیم .فقط عده معدودی توانایی دارند که عضلات چهره ای خود را کاملاً به کنترل درونی خویش در آورندودرون وبیرون خود رامتمایزازیکدیگر به مانشان دهند.
باتوجه به نکات ذکرشده باید گفت چهره وحرکات مستتر در آن، در ارتباطات میان اشخاص از اهمیت نسبی بالایی برخودار است و به آسانی نمی توان از آن گذشت.پس چهره یکی از عمده ترین مجاری (کانالهای) پیام رسانی به دیگران است وحجم عظیمی از اطلاعات ازطریق آن به دیگری قابل انتقال می باشد .به ویژه بایددرنظر داشت که این حجم عظیم اطلاعات درزمان نسبتاً کوتاه ومحدودی انتقال داده می شود، در یک نگاه و با حرکتی ازسوی دیگراین نکته حایز اهمیت است که نوع اطلاعاتی که ازطریق حرکات چهره منتقل می شوند،گاه منحصر به فرد وباهیچ وسیله وکانال دیگری قابل انتقال نیست .
از سوی دیگر در ادبیات ونوشته های مربوط به ارتباطات غیر کلامی نکته ای موردتوجه است که تاچه اندازه این رمزها وپیامها آموختنی وچه میزان از آنهامبتنی بر غریزه است. بخشی از رفتارهای غیر کلامی ،به ویژه آن دسته که به حرکات وحالات چهره مرتبط می شوند غیر ارادی وکاملاً مبتنی بر غریزه اند ترس پدیده ای است جهان شمول برای همه انسانها وآنها در هر فرهنگ ووضعیت در مقابل آن پیامهایی را به دیگران منتقل می کنند ومی توان گفت در همه جایکسان است .امّاباوجوداین بخشی از آموزشهای فرهنگی در طول زمان جای خود رادراین مقوله باز می کنند واین است که در فرهنگهای مختلف در مقابل این دسته از عواطف متمایز ویاتاحدودی متفاوت از هم رفتار می شود.هر چه که باشد چه غریزی وچه آموختنی مطالعه علم ارتباطات به ویژه غیرکلامی ،به ما این توانایی را می دهد که عواطف وغرایز بشر راشناخته وبر حسب طبیعت آنهاباانسانها برخوردکنیم وآنچه در درون آنها می گذرد،دریابیم ویاآموختن رفتارهای پذیرفتنی انسانهای دیگر ،در مقابل آنهاظاهر شده بهتر به آنها دسترسی پیدا کنیم.( فرهنگی، ۱۳۸۹: ۲۹۲)
۲-۳-۴-۵- تعاملات و ارتباطات برون سازمانی کلانتری ها
از مهمترین عواملی که در سرنوشت مامورین کلانتری، ارزش و اهمیت اساسی دارد و آنان را در رسیدن به اهداف یاری می کند، چگونگی ارتباط آنها با افراد و سازمانهایی است که با آنها سر و کار دارند؛ همچنین با افکار عمومی جامعه های است که در آن فعالیت می کنند. هر قدر این ارتباط، پیوسته و مفید باشد به همان اندازه آن فرد، ، سازمان و… در رسیدن به اهداف خود موفق خواهند بود.
دستگاه قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همزمان با استقرار و ثبات انقلاب شکوهمند امام و امت در کشور اسلامی عهده‌دار یکی از خطیرترین مسئولیت‌های ناشی از احیای حکومت اسلامی گردیده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.