پژوهش – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

۲-۳-۳-۷- دسته بندی های ارتباطات برون سازمانی
بر اساس پرسش فوق نه فقط رویکرد متنوعی درون رویکرد نهادی خلق شد، که دسته بندی های مختلفی با توجه به ارتباط و تعامل میان و نهادها و سازمان های رسمی و غیر رسمی (در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) به وجود آمد. دسته بندی هایی بسته به متغیرهای مختلف (مانند ساختار، هدف، کارکردها، میزان رسمیت و غیره) متفاوت از یکدیگر بودند. برخی از این دسته بندی ها عبارت است از:
نخست، دسته بندی با تاکید بر رشته های دانشگاهیدسته بندی ارتباطات و تعاملات برون سازمانی با تاکید بر رشته هایی مانند مدیریت، علوم اداری، روابط عمومی، جامعه شناسی، مردم شناسی، مهندسی و ارتباطات. هر یک از رشته های فوق نه تنها مدعی ارائه بحث های نظری در خصوص امنیت اند، که پژوهش ها و طرح های مشترکی با یکدگر برای رسیدن به نتایج عملی به انجام رسانده اند. برای نمونه حوزه های جرم شناسی با جامعه شناسی، جرم شناسی با روان شناسی، ارتباطات و جامعه شناسی، جامعه شناسی با مدیریت و مهندسی اجتماعی با مهندسی از این قرار است. این تحقیقات خود باعث ظهور دسته بندی دومی، با توجه به گستره موضوعی گردید: مانند گستره اجتماعی امنیت، گستره روان شناسی و روان شناسی اجتماعی امنیت، گستره اقتصادی امنیت، گستره ارتباطی امنیت و گستره سیاسی امنیت.
دوم، دسته بندی با توجه به ساختار ارتباطی و تعاملی میان سازمان ها و نهادهاتعدادی از نظریه های مرتبط با ارتباطات برون سازمانی با توجه به ساختارهای سازمانی به وجود آمدند. برای نمونه ارتباطات برون سازمانی با توجه به ساختار رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی، ارتباطات برون سازمانی با توجه به میزان تشکل یافتگی(تشکل یافته، نیمه تشکل یافته و کمتر تشکل یافته)، ارتباطات برون سازمانی با توجه به ساختار باز، نیمه باز و بسته، ارتباطات برون سازمانی با توجه به ساختار ثابت (غیر قابل انعطاف)، متغیر (قابل انعطاف) و نیمه ثابت یا متغیر، ارتباطات برون سازمانی با توجه به ساختار پایدار و بادوام با ناپایدار.
سوم، دسته بندی هایی که با توجه به کانال های ارتباطی دسته بندی شده انددر این خصوص نظریه های ارتباطات بین سازمان برای غلبه بر مشکلات با توجه به کانال های ارتباطی خود به سه گونه اساسی تقسیم می شوند (آقاجانی، ۱۳۸۸؛ دفت، ۱۳۸۰): الف) تعاملاتی که مبتنی بر استفاده از کانال های ارتباطی سنتی (نامه ها، پیک، گفت و گو، نشست های دوستانه) هستند، ب) تعاملاتی که با استفاده از کانال های ارتباطی رسانه ای و مدرن (تله‌کنفرانس، تلفن تصویری، نمابر تصویر ثابت، پست الکترونیکی، صفحات وب و تابلوهای الکترونیکی) صورت می گیرند و بالاخره ج) تعاملاتی که نهادها و سازمان ها از هر دو نوع کانال ارتباطی به طور همزمان سود می برند (راجرز و شومیکر، ۱۳۶۹). شرام بر این باور است که نوع سوم این دسته بندی بیشترین اثر را در مخاطبان دارد.
چهارم، دست بندی بر اساس سطح مشارکت و همکاری بین سازمان هادر این دسته بندی می توان ارتباطات برون سازمانی را در سه سطح اصلی، یعنی خرد و میانه و کلان تقسیم بندی کرد. مانند نظریه های «تحولی»، «سوراخ ساختاری»، «نظریه همکاری یا پیوند»، «تئوری کالای عمومی»، «تئوری همکاری – رقابت»، و «تئوری سهام داران» برای نمونه مشارکت یک شهروند با پلیس برای دستگیری سارق یا قاچاقچی که جرمی مرتکب شده، را سطحی فردی، همکاری یک کلانتری با یک سازمان یا گروه کوچک (مانند صنف پزشکان، بازاری یا داروسازان) برای به دام انداختن گروهی از داروفروشان غیرقانونی را سطح میانه و همکاری و مشارکت سازمان پلیس با نهادهای اجتماعی را سطح کلان می نامند. ویژگی اساسی این مشارکت ها در تامین امنیت آن است که تقریبا یک طرف تمامی سطوح یادشده فاقد قالب، چارچوب ها و قواره های قانونی و رسمی اند .
پنجم، دسته بندی بر اساس اینکه چه تعداد یا چه نوع سازمان هایی می توانند با هم ارتباط و همکاری داشته باشنددر این دسته بندی ارتباطات برون سازمانی با توجه به این که چند سازمان با هم می توانند مشارکت و تعامل داشته باشند و این که این سازمان ها چه سازمان هایی هستند (فقط سازمان های دولتی/ سازمان های دولتی و نیمه دولتی/ سازمان های دولتی با غیر دولتی/ سازمان های غیر دولتی با یکدیگر/ و همه با هم/ ارتباط دارند، تقسیم می شود. برخی نظریه ها و نظریه پردازان ارتباطات برون سازمانی میان تعداد زیادی از سازمان ها را ناکارآمد می دانند و از این حیث برای تعداد سازمان ها محدودیت قایل اند.
ششم، دسته بندی نظریه ها بر اساس میزان اجرا در عملدر این دسته بندی، نظریه ها به دو بخش تئوری محض و کاربردی دسته بندی می شوند. به گونه ای که برخی از آنها در صدد برون رفت از تئوری و نزدیک شدن به عمل اند در حالی که برخی دیگر در همان حال و هوای نظری خود باقی می مانند. تحقیق حاضر یکی از تلاش ها مرتبط با ایجاد زمینه های عملی مشترک برای برقراری ارتباط و مشارکت میان سازمانی رسمی و تشکل یافته (پلیس) با سازمان ها و نهادهای مدنی است.
هفتم، دسته بندی بر اساس ابعاد گوناگون ارتباطات برون سازمانی: در این نظریه ها سازمان به سبب ابعاد گوناگون به پنج دسته نظریه تقسیم می شود: «ارتباطات برون سازمانی ضروری»، «ارتباطات برون سازمانی دو جانبه»، «ارتباطات برون سازمانی کارا»، «ارتباطات برون سازمانی ثابت»، و «ارتباطات برون سازمانی مشروع». هر یک از دسته بندی های پنجگانه نمایانگر مرحله یا نوعی خاص از ارتباط و مشارکت میان پلیس و سازمان ها و نهادهای مدنی است. برای نمونه در حالی که «ارتباطات برون سازمانی دو جانبه» سعی در ایجاد ارتباط متقابل میان سازمان پلیس و سازمان ها و نهادهای مدنی است، «ارتباطات برون سازمانی کارا» در صدد ایجاد ارتباط کارآمد با رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است.
هشتم، دسته بندی با توجه به درجه یا همکاری فی مابین، وابستگی و مشارکتدر این دسته بندی آن چه برای نظریه ها مهم است، میزان یکپارچگی و یکی شدن سازمان ها و نهادها، همانند یک سازمان و نهادی واحد مد نظر است. معمولا میزان این وابستگی ها از فوق العاده زیاد و بسیار زیاد تا زیاد، متوسط و کم قابل دسته بندی شدن است. در این دسته بندی می توان به نظریه هایی مانند: هیات مدیره های مشترک، اتحادیه ها، انجمن های حرفه ای و کاری، ائتلاف ها، شبکه ها و سرمایه گذاری های مشترک اشاره کرد.
۲-۳-۴- سطوح رویکرد تعاملی
تعاملات مردم با ماموران پلیس بخصوص کلانتریها حداقل در سه سطح تبیین و توصیف می شود ۱- ممکن است توجه خود را به نظامهای در برگیرنده و بزرگتر اجتماعی ،سیاسی واقتصادی متوجه سازیم که تاثیر قابل توجهی بر نگرش ها و رفتارهای شخصی دارند.این را رویکرد جامعه شناختی کلان می نامند (که قرار است کمتر توجه شود).۲- دومین شکل تعاملات اجتماعی ازخلال سازمان هاست،یعنی تاثیرات سازمان ها بر تعاملات افرادوگروههای اجتماعی .ما آن رادرحوزه های روانشناسی اجتماعی،مدیریت وجامعه شناسی باعنوان رویکرد سطح میانه می شناسیم ۳- سومین شیوه فرایندهای اجتماعی از نقطه نظر فردی است این رویکرد رارویکرد روانشناختی می نامند.
۲-۳-۴-۱- نظر یه تعامل
به باور طرفداران این نظریه ،افراد انسانی عملاً درهمه کنش ها و تعاملات اجتماعی خود در جست و جوی سرنخ هایی درمورد این هستند که چه نوع رفتاری در یک زمینه یاوضعیت مناسب است واین که چگونه آن چه که منظور دیگران است، را دقیقاً بفهمند و تعبیر کنند.کنش متقابل گراها سعی دارد نظر ما را به جزئیات کنش متقابل بین افراد یا تعاملات رودر رو جلب کندوآن که چگونه ازآن جزئیات برای فهمیدن آنچه دیگران می گویند وانجام می دهند،استفاده می شود.
کنش تعاملی دراصلی ترین شکل خود مستلزم یک رابطه سه قسمتی شامل «اشاره اولیه »، «پاسخ به آن اشاره توسط فرد دیگر» و «نتیجه آن عمل، معنی که هردو طرف تعامل دریافت یاتصور می کنند»است (لیتل جان، ۱۳۸۴ :۳۷۴) مثلاً درفرایندیک رشوه گیری در کلانتری یا عوامل گشت حوزه کلانتری ممکن است فرد متخلف بخواهد پلیس را با رشوه تطمیع کند،اما پلیس(مامور ) با بی توجهی یا اعلام به فرد خاطی او را آگاه می سازدکه وی فردی رشوه گیر نیست لذا فرایند رشوه اتفاق نمی افتد .به باوراین نظریه پردازان، تمامی افعال آدمیان تعاملی است(ریتزر، ۱۳۷۴ :۱۷۶-۱۴۹ )زیرا به سوی فرد یا گروهی جهت گیری شده است.بنابراین جامعه در دیدگاه این دو نظریه پرداز عامل شبکه ای از تعاملات اجتماعی است که درآن شرکت کنندگان بااستفاده از نمادها، به اعمال خودودیگران معنا می بخشند.به تعبیر دیگر،اعمال حاصل معانی نشات گرفته ازتعامل است (لیتل جان،۱۳۸۴: ۳۷۱- ۳۷۹)در الگوهای تعاملی ،ارتباط فرایندی است که در آن گیرنده هایاشنوندگان نیز متقابلاً برای سخن گویان یافرستنده پیام می فرستند.«بازخورد»یا پاسخ دهی به پیام، ویژگی اصلی الگوهای تعاملی است. مشهورترین الگوی تعاملی توسط ویلبر شرام مطرح شد که می گفت :پیام دهندگان پیام را در درون میدان شخصی تجربه خود، خلق و تفسیر می کنند. هر قدر میدان تجربه پیام دهندگان هم پوشی بیشتری داشته باشد، طرفین منظور یکدیگر را بهتر می فهمند.
۲-۳-۴-۲- اهداف تعاملات پلیس با مدارس
تعامل پلیس با مدارس درکل برای دستیابی به اهداف مشترکی است در سایه همکاری های همه جانبه بین این دو قشر تعامل به وجود می آیدواهداف مشترک زیر مد نظر می باشد:
۱- رسیدگی به معضلات و مشکلات دانش آموزان مربوط به وقوع جرم وبی نظمی اجتماعی گروههای خلاف کار وعوامل پخش مواد مخدردر مدارس و اطراف آن.
۲- جلوگیری از وقوع جرایم علیه دانش آموزان در مدارس ومحیط های اطراف آن.
۳- آگاه سازی معلمان ودانش آموزان به نکات ایمنی وآشنا سازی آنان برای پیشگیری از قربانی شدن آنها .
۴ – آگاه سازی دانش آموزان از اقدام های کیفری در صورت بروز جرایم از ناحیه آنها وجلوگیری از قربانی شدن وترس از انجام جرم.
۵- آگاه سازی دانش آموزان ازجرایم واجرای عدالت کیفری و تمرکز بر حل مجازات دانش
۶- شناسایی نقاط ضعف و قوت وتعیین تغییرات ضروری در مدارس و مناطق اطراف آن برای کاهش میزان وقوع جرایم .
۷- کاهش حوادثی همچون نزاع ،تهدید،حمله ،سرقت،زور گویی وحمل سلاح سرد.
۸- دخالت دادن معلمان ودانش آموزان در اجرای امور مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم.
۹- شناسایی دقیق تر از دانش آموزان که در معرض خطر بروز مشکلات رفتاری هستند وبسترهای آسیب رسانی می باشند
۱۰- کمک به مدیران وکار کنان مدارس در خصوص پیشگیری از جرایم واتخاذ تدابیر موثر.
در نهایت ایجاد مدارس امن وتربیت دانش آموزانی سالم وقانونمند در گروه همکاری وتعامل پلیس با مدارس و انجام مداخلات کارآمدتر می باشد (عبدی، ۱۳۸۲ :۲۵-۱۵)
یک رابطه خوب میان مدارس درجامعه وپلیس برای حفظ نظم جنبه حیاتی دارد.
سایر سازمانها ونهادهایی که ماموران پلیس باید با آنها تعامل موثری داشته باشند. عبارتنداز:اداره خدمات اجتماعی،کارکنان بخش بهداشت،کارکنان خدمات اضطراری اور‍‍ژانس) وهمه سازمانهایی که با جوانان سروکار دارند (پلیس دراجتماع
۲-۳-۴-۳- نقش جامعه پذیری در تعاملات پلیس با مردم
جامعه پذیری
جامعه پذیری جریانی است که شخص هنجارهای گروه را می پذیرد و تلاش می کند خود را با آن تطابق دهد.
جامعه پذیری فرآیندی است که به انسان،راههای زندگی کردن را در جامعه را می آموزد،شخصیت می دهدو ظرفیتهای او رادر جهت انجام وظایف فردی وبه عنوان عضوی از جامعه،توسعه می بخشد(توسلی، ۱۰۸:۱۳۶۹)
ازطریق جامعه پذیری است که افراد به جامعه وصل می شوند وفرد احساس عضویت در ما می کند(چلبی، ۱۳۷۵: ۱۳).
تقویت کننده های تعامل اجتماعی
در مبحث پلیس اجتماعی و ارتباطات و مهارتهای اجتماعی این مسئله باید مدنظر قرار گیرد ،که فرد احساس که می خواهد خوب بیاموزد تا آموخته های خود را به نحو احسن انجام داده و خوب ارتباط برقرار کند و در این راستا دچار استرس واضطراب نگردد، در واقع این مسئله برای حفظ صیانت وبقای اجتماعی فردمورد اهمیت است،چون اگر فرد بقا داشته باشدمی تواند ارتباط برقرار کند.
یکی از عوامل ارتباط مبحث تقویت کننده های اجتماعی است ،تقویت کننده های اجتماعی تاثیرات مهمی در ارتباط پلیس باشهروندان دارد. گیونزمعتقد است که محتمل ترین مسائلی که پلیس ممکن است
انتظارمشارکت فوری شهروندان رابرای حل آنها داشته باشندعبارتند از:
تقاضای اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرمی که بیشترین احتمال افزایش رادارد؛
تقاضای کمک خیرخواهانه مثلاً(پنچر شدن چرخ ماشین ،خراب شدن خودرو وغیره… )
اشیائ گم شده و پیدا شده کودکان گم شده (گیدنز، ۱۳۷۳: ۶)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است