دسترسی متن کامل – بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه …

-سطح تحصیلات
-وضعیت تاهل
تعدیل شده مدل Moonkyung Kate choi 2011
داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی
دارای فرزند بودن بیمه گذار
میزان استفاده (بیمه گذار در ۱۲ ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته)
میزان دسترسی بیمه گذار به خدمات دندانپزشکی
ویژگی های قابل مشاهده بیمه گذار:
DMFT- شاخص
سن-
– جنسیت
– سطح تحصیلات
– وضعیت تاهل
۱-۷- فرضیات تحقیق
۱ – داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
۲- دارای فرزند بودن بیمه گذار بر روی میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
۳- میزان دسترسی به خدمات دندانپزشکی بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
۴- ویژگی های قابل مشاهده بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
۴-۱ شاخص DMFT (تعداد دندان های پر شده، کشیده شده، پوسیده) بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
۴-۲ سن بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
۴-۳ جنسیت بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
۴-۴ سطح تحصیلات بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
۵-۴-وضعیت تاهل بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
۱-۸- متغیر ها و داده ها
متغیر وابسته
استفاده از خدمات دندانپزشکی
طبق پرسشنامه های استاندارد شده، به این صورت تعریف می شود که اگر شخص در طول ۱۲ ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته باشد، بنابراین از خدمات دندانپزشکی استفاده نموده است.
متغیر های مستقل
-داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی: بیمه درمان شخص بیمه گذار دارای پوششهای بیمه دندانپزشکی نیز باشد
-دارای فرزند بودن
-میزان دسترسی به خدمات دندانپزشکی
-سطح تحصیلات
-شاخص DMFT:
DMFT از چهار کلمه Decayed(پوسیده)، Missed(از دست داده شده به علت پوسیدگی)، Filled (پر شده)، و Teeth(دندان ها) اقتباس شده است.
-سن
– جنسیت
– وضعیت تاهل
۱-۹- جامعه آماری مورد مطالعه
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه از افراد یا واحدهایی که دارای حداقعل یک صفت مشترک باشند و معمولا در هر تحقیق علمی، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که محقق مایل است صفات یا صفت های متغیر بین واحد های آن را مورد مطالعه قرار دهد.
موضوع این مطالعه از نظر قلمرو موضوعی در حیطه دانش بیمه های مکمل است. و بیمه گذاران بیمه دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. با استعلامی که از مدیر وقت بیمه اشخاص شرکت بیمه ایران، جناب آقای دکتر ریاحی فر صورت گرفت تعداد ۹۰۰۰۰۰ نفر بیمه شده دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران در سال ۱۳۹۲ جامعه آماری تحقیق حاضر تعیین شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.