سایت مقالات فارسی – بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت …

۱-۱- مقدمه
بیمه ی پایه و بیمه های تکمیلی موجود در کشور در حال حاضر خدمات ترمیمی و تخصصی دندانپزشکی را تحت پوشش ندارند، اما بیمه هایی مانند بیمه ارتش، بانک ها، کشتیرانی و برخی دیگر از سازمانها یا وزارتخانه ها در قالب تعریف جدید، خدماتی را در این زمینه تحت پوشش داده اند. عدالت وقتی تعریف درستی پیدا می کند که در قالب بیمه پایه همه ی مردم کشور، تحت حمایت بیمه ی خدمات دندانپزشکی قرار گیرند، اما در حال حاضر از نظر توان اقتصادی چنین کاری از توان بیمه پایه به دور است.
از طرف دیگر توزیع نامناسب دندانپزشکان در سطح کشور و محدود بودن خدمات تخصصی در شهر های کوچک، روستاها و مناطق محروم سبب می شود در صورت تعرفه گذاری خدمات بیمه ای این بخش، فرد روستایی، حق بیمه ای معادل با کسی که در شهر زندگی می کند، بپردازد. که این مسئله، تعرفه گذاری خدمات دندانپزشکی را مخدوش می کند.
مهمترین شاخص بهداشت دهان و دندان در ایران و جهان شاخص (DMFT) است. که میزان دندانهای پوسیده، کشیده و پر شده را در گروه های مختلف سنی نشان می دهد. در کشور آخرین بار در سال ۸۳ این شاخص برای گروه سنی ۱۲ سال به صورت کشوری اندازه گیری شد و نشان داد که هر ایرانی ۱۲ ساله به طور متوسط ۸۶/۱ دندان پوسیده، پرشده، یا کشیده شده دارد.
در کشورهای پیشرفته افراد در سن ۸۰ سالگی باید حداقعل ۲۰ دندان سالم داشته باشند. در این کشور ها در سنین ۳۵ تا ۴۰ سالگی تمام دندان ها سالم نگهداشته شده اند. متاسفانه این در حالی است که بر اساس آمارهای اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، میانگین مذکور تعداد دندان های سالم در بین ایرانی ها، در سنین حدود ۲۱ تا ۷/۲۱ مشاهده می شود. در واقع نتیجه کشیدن دندانها به عنوان یک راهکار درمانی، به این مشکل ختم می شود که در سنین ۴۰ تا ۵۰ سالگی در ایران به پروتزهای دندانی نیاز شود. از یک طرف بیمه برای خدماتی نظیر پرکردن یا عصب کشی دندان ها هزینه ای پرداخت نمی کند، از طرفی هزینه این امور در دندانپزشکی ها دست کم معادل یک سوم و یا نیمی از حقوق یک کارگر یا کارمند است و در نهایت به مدد بیمه، فقط کشیدن دندان شامل خدمات بیمه ای می شود. این در حالی است که ارتباط سلامت بهداشت دهان و دندان با سایر اعضای بدن ثابت شده مثلا : کاهش وزن با سلامت لثه، توانایی خوب جویدن با ریسک زوال عقل، جرم گیری دندان با کاهش حملات قلبی ومسائل دیگر مرتبط است.
۱-۲- بیان مساله
اصولاً بیمه هم به عنوان یک کالا وهم به عنوان یک دارایی قابلیت تجزیه و تحلیل ، بر اساس روش اقتصاد خرد را دارد. با توجه به اینکه نظریات مرتبط،عموما بیمه را کالایی نرمال معرفی می کنند ،انتظار بر این است که سطح تقاضا برای بیمه درمان ، با افزایش درآمد افزایش یابد. از سوی دیگر، ویژگی های خانوار که به نوعی معرف سطح ریسک گریزی است، نیز می توانند بر سطح تقاضای هر نوع بیمه درمانی موثر باشند.
ارزیابی دقیق ویژگی های بازار بیمه یکی از فعالیت های مهمی است که باید در راستای ایجاد شناخت لازم، برای طراحی و تنظیم سیاست های موجد توسعه انجام گیرد.
پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش های درمان مازاد تکمیلی توسط بیمه های تجاری در این بخش، بررسی میزان استفاده بیمه دندانپزشکی و تأثیر آن در شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در این زمینه منبع اصلی این تحقیق محسوب می شود.
در این بخش ضمن بررسی بسته های درمان دندانپزشکی تکمیلی در قرار داد های تنظیم شده از زمان شروع اینگونه بیمه ها، به بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده خدمات دندانپزشکی که باعث ارتقاء شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان می شود، می پردازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان توانگری حاصل از خرید بیمه های درمان تکمیلی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی با توجه به ویژگی های مختلف بیمه شدگان و تأثیر شاخص های افزایش بیمه های سلامت بهداشت دهان و دندان با توجه به میزان توانگری عرضه شده است.
۱-۳- بیان اهداف تحقیق
-هدف کلی:
-بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی
-اهداف فرعی:
– بررسی برخی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی
-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری
-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور
۱-۴- بیان اهمیت موضوع تحقیق
الف) نیاز مبرم شرکت های بیمه بازرگانی به ورود در بسته مکمل درمانی دندانپزشکی با ضریب وزنی بالا.
ب)درخواست روزافزون مشتریان بیمه به خدمات دندانپزشکی در بسته های بیمه های درمان مازاد از شرکت های بیمه، و ارائه پاسخی مناسب به این درخواست ها.
ج)اهمیت مدیریت ریسک بیمه های مازاد دندانپزشکی در شرکت های بیمه تجاری و جلوگیری از زیان این شرکت ها.
د)ارائه تعرفه مناسب با خدمات دندانپزشکی با توجه به کشش قیمتی بسیار بالای تجهیزات و مواد این بخش از خدمات درمانی.
۱-۵- چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق، نگرش یا چشم اندازی که تمام تحقیق بر آن استوار است و در این مرحله نسبت به رد یا پذیرش مسئله مطرح شده در فرضیات تصمیم گیری می شود.
ادبیات و چهارچوب نظری این تحقیق با توجه به سوابق و پیشینه مطالعات گذشته در خصوص بیمه های دندانپزشکی و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان این صنعت در شرکت بیمه ایران، می باشد. در این تحقیق میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی به عنوان متغیر وابسته است که جهت شناسایی و سنجش آن از تحقیقی که Moonkyung kate choi انجام داده و نتایج تحقیق خود را در سال ۲۰۱۱ در مجله Journal of Health Economic چاپ نموده استفاده شده است.
Moonkyung kate choi میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی را متغیر وابسته که طبق پرسشنامه های استاندارد شده به این صورت است که اگر فرد در ۱۲ ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته باشد به این معنی ایست که از خدمات دندانپزشکی استفاده نموده است. و از طرفی داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی ، دارای فرزند بودن و ویژگی های قابل مشاهده فرد که عبارت است از: وضعیت تاهل، جنسیت، سطح تحصیلات، و شاخص DMFT ،را به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته است.
در این تحقیق علاوه بر متغیر های مستقل ذکر شده متغیر میزان دسترسی را با توجه به نظر متخصصان این صنعت به متغیر های مستقل اضافه نمودیم و سپس میزان تاثیر آنها را از نظر بیمه گذاران بیمه دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران مورد سنجش قرار دادیم.
در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی عوامل موثر در افزایش استفاده از خدمات دندانپزشکی در ایران بپردازیم و با معرفی آن به کارشناسان ، تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه بیمه به شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنعت بیمه کشور کمک کنیم.
۱-۶- مدل تحقیق
برای بررسی تأثیر فواید درمان دندانپزشکی از معادله مدل احتمال خطی به صورت زیر استفاده شده است:
طبق تعریفی که در پرسشنامه های استاندارد وجود دارد استفاده از خدمات دندانپزشکی به این صورت تعریف می شود که فرد در ۱۲ ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته است که در اینجا متغیر وابسته ومتغیرهای دیگر ،متغیر مستقل تحقیق می باشند.
مدل Moonkyung Kate choi 2011
داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی
دارای فرزند بودن شخص
داشتن پوششهای بیمه دندانپزشکی و دارای فرزند بودن شخص
میزان استفاده (فرد در ۱۲ ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته )
ویژگی های قابل مشاهده فرد:
ـ شاخص بهداشت دهان و دندانDMFT
-سن
-جنسیت

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.