بازار بورس؛پایان نامه درمورد سهام

مقالات و پایان نامه ها

– بازار بورس و انواع آن

در بازار بورس افراد حقیقی و حقوقی توسط کارگزاران خود به داد و ستد می­پردازند و در آن خریدار و فروشنده می­توانند یک فرد یا یک شرکت باشند. این خرید و فروش تابع قوانین خاصی است; که در مورد همه و با هر مقدار سرمایه به صورت یکسان برخورد می­کند. بازار بورس دارای انواع زیر است:

بورس کالا, بورس فلزات, بورس کشاورزی, بورس اوراق بهادار و بورس اسناد خزانه.

که در این پژوهش ما به به بررسی بازار بورس اوراق بهادار می­پردازیم.

2-2-1- بازار بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است، که در آن سهام شرکت­ها و اوراق مشارکت، تحت ظوابط و مقررات خاص, مورد معامله قرار می­گیرد; و این بازار متشکل و رسمی مهم­ترین عامل جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمع­آوري نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت­ها، ضمن به حرکت درآوردن چرخ­هاي اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه­هاي مورد نیاز پروژه­ها، کاهش دخالت دولت دراقتصاد و نیز افزایش درآمد­هاي مالیاتی، منافع اقتصادي چشمگیري به ارمغان می­آورد و در کنار آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می­برد. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع­آوری پس­اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه­های سرمایه­گذاری بلند­مدت است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس­اندازهای راکد می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه­گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه­گذاری در شرکت­ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت­ها و شرکت­های معتبر، از سود معین و تضمین شده­ای برخوردار شوند. 25 وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاري شفاف و منصفانه براي داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب براي نظارت بر جریان داد و ستد، عملیات بازار و فعالیت اعضاي آن است و ویژگی اساسی آن حمایت قانونی از صاحبان منابع پس­اندازي و الزامات قانونی براي متقاضیان سرمایه است.

به طور کلی باید گفت که رشد اقتصادي و افزایش رفاه عمومی در بلند­مدت بدون توجه به سرمایه­گذاري و عوامل مهم موجود در محیط سرمایه­گذاري که بر آن تأثیر می گذارد امکان­پذیر نیست. در بازار بورس مفاهیم و مؤلفه­هاي گسترده­اي مطرح می­شود که توجه به آن­ها براي سرمایه­گذاران امري ضروري است. در ادامه به توضیح برخی از این مفاهیم پرداخته می­شود.