ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها.پایان نامه در مورد سودآوری عملکرد مالی

مقالات و پایان نامه ها

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها

ارزیابی عملکرد حوزه راهبردی سازمان جایی که سیاستگذاری‌ها در آنجا صورت می گیرد. ارزیابی عملکرد حوزه راهبردی سازمان چیزی غیر از اندازه گیری اثر بخشی سازمان نیست. نهایتاً ارزیابی عملکرد کل سازماناندازه‌گیری بهره‌وری است که به اصطلاح اقتصادی بودن می‌شناسیم. ارتباط مفاهیم کارآیی، اثر بخشی و اقتصادی بودن با مفهوم ارزیابی عملکرد در شکل زیر آورده شده است(خدامرادی، 1390، ص48).

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها.پایان نامه در مورد سودآوری عملکرد مالی

 

 

جستجوهاي اوليه براي دستيابي به معيارهاي ارزيابي عملكرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداري در اين زمينه شده است. بسياري از معيارهاي ارزيابي عملكرد، مبتني بر مدل هاي حسابداري؛ بويژه مدل سود حسابداري گزارش شده يا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مديران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مديريت سود از طريق تحريف اعداد حسابداري پرداختند اين موضوع باعث شده است كه عليرغم آنكه برخي از شركتها داراي وضعيت مالي مطلوبي از نظر اعداد حسابداري و معيار هاي ارزيابي عملكرد مبتني بر مدل هاي حسابداري بوده اند، با بحرانهاي مالي از جمله كمبود نقدينگي مواجه شوند. بنابراين، معيار هاي ارزيابي عملكرد مبتني بر مدل هاي حسابداري و طرحهاي پاداش مبتني بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و ساير گروههاي برونسازماني حركت كنند و موجب تعديل تضاد منافع شوند(مهدوی، حسینی، 1387، ص3).

براي رفع نارسائيهاي مدل هاي ارزيابي عملكرد كه به دليل استفاده از اطلاعات حسابداري بوجود مي آيد، پژوهشگراني مانند « سوجانن » ، « استيوارت » ، « باسيدور و همکاران » و «باش و همکاران»  به جستجوي ارائه معياري جديد براي ارزيابي عملكرد پرداختند. با پيدايش نظريه هايي در زمينة سود اقتصادي يا سود باقيمانده، مدلهايي به منظور محاسبه سود اقتصادي پيشنهاد شد. در اين مدل ها، سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات و هزينه سرمايه به عنوان سود اقتصادي يا سود باقيمانده تعريف مي شود. هدف اصلي بنگاهها، حفظ و افزايش ثروت سهامداران است و ارزش آفريني براي بنگاهها تنها راه نيل به اين هدف تلقي مي شود. بنابراين، خلق سود و يا ارزش افزوده اقتصادي را كه باعث افزايش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران مي شود، مي توان عامل ارزش آفريني بنگاهها تلقي كرد. بنابراين معيارهاي ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقيمانده اقتصادي در سير تكاملي خود تلاش دارند ضمن توجه به پيچيدگيهاي رفتاري مديران، به ارزيابي عملكرد آنها و تعديل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قيمت و بازده سهام را توضيح دهند(مهدوی، حسینی، 1387، ص4).

2-8-1 مدلهاي ارزيابي عملكرد

استفاده كنندگان گزارشهاي مالي با استفاده از معيارهاي مختلف، عملكرد شركت را ارزيابي مي كنند. روشهاي متعددي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه بطور كلي مي توان آنها را به دو دسته مدل هاي حسابداري و مدل هاي اقتصادي تقسيم كرد(مهدوی، حسینی، ص5).

2-8-2مدلهاي حسابداري ارزيابي عملكرد

حاصل سيستم اطلاعات حسابداري، گزارشهاي مالي است كه سود گزارششده در آنها از اهميت زيادي براي استفاده كنندگان برخوردار است. سرمايه گذاران با اتكا به سود حسابداري، عملكرد شركت را ارزيابي كرده و پيش بيني هاي خود را بر آن اساس انجام مي دهند. مديران نيز از سود براي برنامه ريزي آينده شركت استفاده مي كنند. در مدل حسابداري ارزيابي عملكرد، ارزش شركت از حاصلضرب دو عدد بدست مي آيد؛ عدد اول، سود شركت و عدد دوم، ضريب تبديل سود به ارزش است. همانطور كه پيش از اين نيز بيان شد در مدل هاي حسابداري ارزيابي عملكرد، ارزش يك شركت، تابعي از معيارهاي مختلفي نظير سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمايه گذاري ، جريان نقدي آزاد و سود تقسيمي است(مهدوی، حسینی، 1387،ص5).

سود حسابداري، سنتي ترين معيار ارزيابي عملكرد است كه براي سرمايه گذاران، سهامداران، مديران، اعتباردهندگان و تحليلگران اوراق بهادار از اهميت زيادي برخوردار است.      سود حسابداري كه با فرض تعهدي محاسبه مي شود به نظر بسياري از پژوهشگران مانند « لهن و ماخيجا »، «چن و داد» و «ورثينگتون و وست» يكي از مهمترين معيار هاي سنجش عملكرد محسوب مي شود. با توجه به مزيت در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز در اين مدل ها و آساني محاسبات مربوط به آن، اين گروه از معيارهاي ارزيابي عملكرد به شكل گسترده‌اي توسط استفاده كنندگان از اطلاعات مالي، مورد استفاده قرار مي گيرد. بررسيهاي انجام شده توسط پژوهشگران نيز نشان مي دهد كه سود حسابداري و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفيدي را در اختيار استفاده‌كنندگان قرار می‌دهد كه در تصميم گيرهاي آنها بسيار مؤثر است. در پژوهش انجام شده توسط جنينگز و همكاران محتواي اطلاعاتي شكلهاي مختلف سود حسابداري مورد ارزيابي قرار گرفته است كه نشان مي دهد سود هر سهم در تمام اشكال محاسبة خود، براي استفاده كنندگان مفيد مي باشد. با اين حال، مدل هاي حسابداري(سنتي (ارزيابي عملكرد داراي نارساييهاي زير است(مهدوی، حسینی، 1387،ص6):

  1. امكان تحريف و دستكاري سود از طريق انتخاب روشهاي مختلف.
  2. رويه هاي عمومي پذيرفته شده حسابداري، عدم يكنواختي را در اندازه گيري سود در شركتهاي مختلف مجاز مي كند.
  3. با تغييرات سطح قيمتها سود اندازه گيري شده با واحد پول تاريخي، تغيير مي كند.
  4. به دليل كاربرد اصل بهاي تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نيافته داراييهايي كه در يك دورة زماني مشخص نگهداري شده اند، در محاسبه سود حسابداري شناسايي نمي شود. اين ويژگي باعث مي شود كه نتوان اطلاعاتي سودمند را افشا كرد.
  5. به دليل استفاده از روشهاي مختلف پذيرفته شده براي محاسبه بهاي تمام شده و روشهاي مختلف براي تخصيص هزينه ها، تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي، كار مقايسه اقلام را بسيار مشكل مي سازد.
  6. تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل تحقق درآمد، اصل بهاي تمام شده تاريخي و محافظه كاري باعث مي‌شود تا اطلاعات گمراهكننده اي در اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد.
  7. در نظر نگرفتن هزينه سرمايه.

نارساييهاي بالا نشان مي دهد كه معيارهاي حسابداري مبتني بر سود حسابداري نمي تواند به عنوان تنها معيار و مبناي ارزيابي عملكرد مورد استفاده قرار گيرد.