سامانه پژوهشی – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی …

تعاریف مفهومی :
هوش میانفردی[۲۰]: “این هوش از طریق تعامل با دیگران تحریک میشود.دانشآموزانی که در این هوش قوی هستند اغلب نیازمند همکاری و مشارکتند تا یادگیری را برای خود معنادارکنند”.(مکنزی، ۲۰۰۵/۱۳۹۱، ۱۱)
بازی[۲۱]:هارلوک در تعریف بازی مینویسد”بازی عبارتست از هرگونه فعالیتی که برای تفریح وخوشی،و بدون توجه به نتیجه نهایی،صورت میگیرد. انسان به طور داوطلبانه به این فعالیت میپردازد و هیچ نیروی خارجی یا اجباری در آن دخیل نیست”.(خزاعی و خزاعی،۱۱،۱۳۹۲)
طراحی آموزشی[۲۲]:طراحی آموزشی را میتوان تهیه نقشهای مشخص درمورد چگونگی دستیابی به هدفهای آموزشی تعریف کرد.به عبارت دیگر هرگاه برای دستیابی به یک سلسله از دانشها و مهارتها به عنوان هدفهای آموزشی مجموعهای از فعالیتها و روشهای آموزشی، قبل از تحقق آموزشی، پیشبینی و تنظیم گردد،در واقع طراحی آموزشی انجام شده است. بنابراین طراحی آموزشی را میتوان تجویز یا پیشبینی روشهای مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانشها، مهارتها و عواطف شاگردان دانست(رایگلوث،۱۹۸۳،به نقل از شیرعلیپور،۱۳۸۶)
همدلی[۲۳]: یعنی خود را جای دیگران گذاشتن و از دریچه چشم آنها به موضوع نگریستن، مانند آنها احساس کردن و اندیشیدن، یکی از زیباترین تعاریف همدلی تعریف دانیل گلمن [۲۴]در کتاب هوش عاطفی است، وی معتقد است توان گفتگو با دیگران یعنی بهرهمندی از هوش عاطفی بیش از بهره هوشی در موفقیت سهیم است(دهقانپور،۱۳۸۹، ۱۵۲)
تشخیص مقاصد[۲۵]: عبارتست از توانایی آگاهی، درک و فهم مقاصد و انگیزه دیگران و درک اینکه آنها چرا،چگونه و چه چیزی را اینگونه به این طریق احساس میکنند وانجام میدهند،است (اسماعیلی ،۱۳۸۳).
همکاری: دوشه[۲۶] (۱۹۴۹) همکاری را اینگونه تعریف کرده است: موقعیتی که درآن یک فرد میتواند به ناحیه هدف وارد شود…تنها اگر همهی افراد(دیگر)نیز بتوانند به نواحی هدف وارد شوند.(رضاییفرد،۱۳۷۶)
تعاریف عملیاتی:
طراحی آموزشی: طراحی و تولید مواد آموزشی ویادگیری در قالب بازی برای آموزش محتوا و مهارتهای مورد نظر، در کلاس درس با کمک معلم و تکنولوژیست آموزشی.
بازی:آموزش محتوای مورد نظر و یادگیری در خلال انجام فعالیتهای مفرح و سرگرم کننده که توسط پژوهشگر طراحی شده است.
هوش میانفردی: هوش میانفردی بر اساس پاسخ فراگیران به پرسشنامه محقق ساخته و همچنین ثبت رفتارها توسط پژوهشگر با استفاده از مشاهده و مصاحبه سنجیده میشود.
همدلی : همدلی بر اساس پاسخ فراگیران به ۹ سوال از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین ثبت رفتارها توسط پژوهشگر با استفاده از مشاهده و مصاحبه سنجیده میشود.
همکاری: همکاری بر اساس پاسخ فراگیران به ۶ سوال از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین ثبت رفتارها توسط پژوهشگر با استفاده از مشاهده و مصاحبه سنجیده میشود.
تشخیص مقاصد: تشخیص مقاصد بر اساس پاسخ فراگیران به ۷ سوال از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین ثبت رفتارها توسط پژوهشگر با استفاده از مشاهده و مصاحبه سنجیده میشود.
مدل مفهومی پژوهش:
تشخیص مقاصد
همدلی
طراحی آموزشی
بازی
میانفردی
همکاری
طبیعتگرا
منطقی
درون فردی
کلامی
دیداری
موسیقیایی
جنبشی
فصل دوم :
ادبیات و پیشینه پژوهش

 
 
مقدمه:
سالهاست فرایند یادگیری توسط روشهای علمی و بیشتر به وسیله روانشناسان مورد بررسی علمی قرار گرفته است. پژوهشگران یادگیری در واقع علاقهمند به تبیین نحوه روی دادن یادگیری هستند. اگر کسی قصد دارد سبب رخ دادن یادگیری شود،باید شرایط درونی و بیرونی یادگیری را عمدا به وجود آورد. وقتی میخواهیم طراحی آموزشی را چنان انجام دهیم که سبب یادگیری اثربخش گردد باید به دنبال عناصری از نظر یادگیری باشیم که به رویدادهایی که معلم میتواند در مورد آنها کاری انجام دهد مربوط شوند.(گلزاری،۱۳۸۳). هدف از آموزش یادگیری است هرچند ممکن است یادگیری از راههای مختلف انجام گیرد. ولی برای آموزش موثر و مفید باید طراحی کرد و به آموزش به صورت سیستماتیک برخورد نمود. طراحی نظامهای آموزشی از حدود سالهای ۱۹۶۰ با تکیه بر نظریه سیستمها پا به عرصه علوم تربیتی و به خصوص تکنولوژی آموزشی نهاد به منزله تخصصی بسیار تعیین کننده در موقعیت برنامههای آموزشی شناخته شده است و روز به روز بر اهمیت آن در بهبود بخشیدن به کارایی نظامهای آموزشی افزوده میشود.(سوری،۱۳۷۸). همچنین در آموزش نیز باید به تمام وجوه پرورش توجه نمود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. در این فصل به ادبیات و پیشینه این پژوهش میپردازیم
آموزش:
معمولا فعالیتهایی را که معلم به قصد آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان به تنهایی یا به کمک مواد آموزشی انجام میدهد آموزش مینامند، همچنین آموزش به فعالیتهایی گفته میشود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرحریزی میشود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت فعالیتهایی که از سوی معلم طراحی میشوند و هدف آنها سهولت بخشیدن یا کمک کردن به یادگیری یادگیرندگان است تاکید شده است. (سیف،۳۳،۱۳۸۸)
طراحی آموزشی:
طراحی آموزشی طی سالهای متمادی به روشهای مختلفی تعریف شده است. بسیاری از تعریفهای مطرح شده در اینباره، بر فرایند تاکید دارند. نمونهی این تعریفها، تعریفی است که اسمیت[۲۷] و راگان[۲۸](۲۰۰۵) از طراحی آموزشی به عمل آوردهاند. اگر چه، آنها از طراحی آموزشی، تعریفی بسیار کلی دارند اما به هرحال طراحی آموزشی از نظر آنها ” فرایند نظامدار و منطقی کاربرد اصول یادگیری و آموزشی برای برنامهها، مواد آموزشی، فعالیتها، منابع اطلاعاتی و ارزشیابی است”.به طور کلی طراحی آموزشی را میتوان: علم و هنر تعیین خصوصیات مفصل برای توسعه، ارزشیابی و حفظ موقعیتهایی است که یادگیری و عملکرد را تسهیل میبخشند (ریچی[۲۹]، کلاین[۳۰]، تریسی[۳۱]،۲۰۱۱/۲۳،۱۳۹۱)
 
 
 
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.