پژوهش – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان …

متوسط

.D.E.L.G

خوب

A.B.K.M.N.P.R

خیلیخوب

O.H.I.F

توضیحات:
با توجه به چک لیست روز چهارم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی متغیرها میتوان گفت دانشآموزان در هر سه متغیر به میزان مشابهی عمل کردهاند.
همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۱۰ میتوان گفت برخی از دانشآموزان عملکرد متفاوتی در ۳ متغیر مورد نظر نشان دادهاند.برای مثال : دانشآموز کدD در متغیرهمکاری وهمدلی عملکرد بهتری نسبت به متغیر تشخیص مقاصد از خود نشان داده است و بالعکس دانشآموز کد E در متغیر تشخیص مقاصد عملکرد بهتری نسبت به دو متغیر دیگر از خود نشان داده است.
امروز در مرحله تقسیم نقشها، چند مورد بر سر انتخاب نقش بحث و کنارهگیری اتفاق افتاد که یا برطرف میشد یا با کمک آموزشگر حل میشد بیشترین مشکل نیز بین دانشآموزانی به وجود آمد که در توانایی پذیرش نظرات و همکاری کمترین میزان عملکرد را داشتند و یا از پذیرش مسئولیت شانه خالی میکردند. برای رفع این مشکل سعی شد به دانشآموزان ناسازگار مسئولیتهای بیشتری داده شود و نقشهای دلخواه به آنها سپرده میشد تا انگیزه بیشتری برای مشارکت داشته باشند.
روز پنجم:
روز پنجم نیز همانند دو روز پیش معلم بدون دخالت در روال بازیها در کلاس حضور داشت.امروز با بازی هرکی شکلک درآره شروع شد به این ترتیب که دانشآموزان شعر را خوانده و در پایان شعر همه باید به شکل یک مجسمه ثابت میماندند و هیچ حرکتی نمیکردند سپس دو نفر از دانشآموزان مسئول خنداندن آنها میشدند. هر دانشآموزی که میخندد از بازی بیرون رفته و گروهها تشکیل میشدند.بعد از تشکیل گروهها و نشستن دانشآموزان بازی برای آنها توضیح داده شد. بازی به این صورت بود که باید یک داستان را به دلخواه برای خود ساخته و هر نقشی را به یکی از اعضا بدهند و بعد از تمرین آنرا اجرا کنند، تفاوت بازی امروز با دیروز در آن است که دیروز، داستانهای مشهور انتخاب شدند اما امروز باید داستان ساخته ذهن خود را اجرا کنند (که ساخت داستان توسط دانشآموزان و ایفای آن هدف اصلی برگزاری کارگاه داستانگویی بود). در نهایت هر یک از گروهها داستان ساخته شده را اجرا نمودند و آموزشگر با کمک معلم و دانشآموزان به هریک امتیاز داده ودر نهایت به همه آنها، برای قدردانی از همکاری با آموزشگر، جوایزی اهدا شد.
عملکرد دانشآموزان در متغیرهای همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد و به طور کلی در هوش میانفردی که شامل مقولههای : توانایی شرکت در گروه، رعایت نظم و انظباط، انتخاب گروه، پذیرش در گروه، رهبری گروه، مسئولیت پذیری، کمک به دوستان، پذیرش نظرات دوستان، درخواست کمک، همکاری، ایجاد تعامل، دلجویی از دوستان، انتقاد، احترام به دوستان، رفتار مودبانه، فهم احساسات دوستان، فهم احساسات شخصیتهای داستان، جاگذاری خود در نقشها، تشخیص عکسالعمل دوستان، تشخیص روال داستان، حدس ادامه داستان، تشخیص دلایل وقایع داستان، میباشد را میتوان به شکل جدول۴-۰-۱۱ تشریح کرد:
جدول۴‑‏۰‑۱۱روزپنجم

غایب هیچ دانشآموزی غایب نبود
ضعیف دراین سطح دانشآموزی مشاهده نشد
متوسط D.E.J.M.P
خوب A.C.N.Q
خیلیخوب
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است