اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان …

غایب

C

ضعیف

دراین سطح دانشآموزی مشاهده نشد

متوسط

D.E.J.K.M.N.P.

خوب

A.B.F.G.I.L.Q.R.

خیلیخوب

O.H

توضیحات:
با توجه به چک لیست روز سوم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی متغیرها میتوان اشاره کرد که بهترین عملکرد دانشآموزان در متغیر همکاری به نظر میرسد و در دو مولفه دیگر تقریبا یکسان عمل کردهاند.
همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۹ میتوان گفت برخی از دانشآموزان عملکرد متفاوتی در ۳ متغیر مورد نظر نشان دادهاند.برای مثال : دانشآموز کدG در متغیرهمکاری و تشخیص مقاصد عملکرد بهتری نسبت به متغیرهمدلی از خود نشان داده است.همچنین دانشآموز کد K درمتغیر همدلی ضعیفتر از دو مولفه دیگر عمل کرده است.
با صحبتی که بعد از جلسه با معلم دانشآموزان انجام شد نتیجه گرفتیم که هر دانشآموز ادامه داستان را براساس شخصیت خودش تعریف میکند، برای مثال دانشآموز کد D که دانشآموز کم تحرکی به نظر میرسید بلافاصله در تعریف داستان گفت که مورچه به منزل رفته و میخوابد.
از روز سوم به بعد معلم در کلاس حضور داشت و تغیرات دانشآموزان را مشاهده میکرد. همچنین بازیها شکل پیچیدهتر داشت و کمتر حمایتی از سمت آموزشگر ارائه میشد تا دانشآموزان فعالیت و مشارکت بیشتری در بازیها داشته باشند.
روز چهارم:
روز چهارم، هم مانند جلسه پیش معلم در کلاس حضور داشت؛ البته دخالتی در روال انجام بازیها نداشت. بازی با شعر پینوکیو شروع شد به این ترتیب که دانشآموزان به صورت دایره ایستاده و شعر پینوکیو را میخواندند و دائما پاها را جابهجا میکردند، در پایان شعر هرچند نفری که پای راستشان جلو مانده از دایره بیرون آمده و یک گروه را تشکیل میدادند.بعد از تشکیل گروهها و نشستن در جای خود هرگروهی به دلخواه یک داستان از داستانهای مشهور را انتخاب کرده و با مشورت هم هر یک از اعضا یک نقش را بر عهده میگرفتند و شروع به تمرین میکردند.در حین انجام تمرین از دانشآموزان سوالاتی درباره دلیل انتخاب نقش پرسیده میشد.سپس به صورت داوطلبانه هرگروه برای ایفای نقش به سکوی کلاس رفته و دیگر گروهها نیز به بازی آنها توجه نموده و امتیاز میدادند.
عملکرد دانشآموزان در متغیرهای همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد و به طور کلی در هوش میانفردی که شامل مقولههای : توانایی شرکت در گروه، رعایت نظم و انظباط، انتخاب گروه، پذیرش در گروه، رهبری گروه، مسئولیت پذیری، کمک به دوستان، پذیرش نظرات دوستان، درخواست کمک، همکاری، ایجاد تعامل، دلجویی از دوستان، انتقاد، احترام به دوستان، رفتار مودبانه، فهم احساسات دوستان، فهم احساسات شخصیتهای داستان، جاگذاری خود در نقشها، تشخیص عکسالعمل دوستان، تشخیص روال داستان، حدس ادامه داستان، تشخیص دلایل وقایع داستان، میباشد را میتوان به شکل جدول ۴-۰-۱۰تشریح کرد:
جدول۴‑‏۰‑۱۰روزچهارم

غایب Q.J.C
ضعیف دراین سطح دانشآموزی مشاهده نشد
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.