تحقیق دانشگاهی – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان …

۷۰/۳۵

 

پس‌آزمون

۴۴/۳۹

 

تشریح و تحلیل مشاهدات
در این بخش به تشریح و تحلیل مشاهدات هر جلسه میپردازیم :
روز اول:
روز اول بعد از سلام و احوالپرسی برای شروع بازی همه دانشآموزان به جلو کلاس آمدند و دورهم جمع شدند.۳ نفر از دانشآموزان با بازی ۱۰-۲۰-۳۰٫٫٫ به عنوان سرگروه انتخاب شدند و سپس با بازی من من-توتو هر کدام برای خود یک تیم انتخاب کردند.(اکثرا دوستان صمیمیتر سرگروه به عنوان هم تیمی انتخاب شدند و باقی بیشتر نظارهگر بودند) در نهایت ۴ نفر از دانشآموزان که انتخاب نشده بودند به صورت تصادفی در گروهها قرار گرفتند.(البته روال انتخاب گروه فقط در روز اول به این صورت بود تا دانشآموزان با احساس اجبار در گروه قرار نگیرند و انگیزه بیشتری برای بازی داشته باشند؛ و در روزهای بعد آموزشگر گروهها را تعیین کرد).
بعد از انتخاب و تعیین هرگروه مسابقهای برای انتخاب شکل پازل انجام شد، به این صورت که گروهها به شکل دایره ایستاده و یک کلاف را در دست داشتند، کلاف با صدای دست آموزشگر و دانشآموزان دست به دست چرخید تا زمانی که صدای دستها قطع شد. هنگام قطع صدا کلاف در دست هریک از اعضای گروهها میماند پازل اول به آنها تعلق میگرفت و سپس پازل دوم وسوم.
بعد از این بازی هرگروهی برسر میز خود نشست و شروع به چیدن پازل نمودند.بعد از چیدن پازل آموزشگر از دانشآموزان میخواهد داستان را برای آموزشگر تعریف کنند و بگویند که در تصاویر چه اتفاقی افتاده است و سپس از تک تک دانشآموزان میخواهد خود را به جای شخصیت داستان بگذارند و به سوالهای او پاسخ دهند. سپس هرگروهی با مشورت اعضا سعی میکند یک یا چند داستان دیگر برای آن پازل تعریف کند.
عملکرد دانشآموزان در متغیرهای همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد و به طور کلی در هوش میانفردی که شامل مقولههای : توانایی شرکت در گروه، رعایت نظم و انظباط، انتخاب گروه، پذیرش در گروه، رهبری گروه، مسئولیت پذیری، کمک به دوستان، پذیرش نظرات دوستان، درخواست کمک، همکاری، ایجاد تعامل، دلجویی از دوستان، انتقاد، احترام به دوستان، رفتار مودبانه، فهم احساسات دوستان، فهم احساسات شخصیتهای داستان، جاگذاری خود در نقشها، تشخیص عکسالعمل دوستان، تشخیص روال داستان، حدس ادامه داستان، تشخیص دلایل وقایع داستان، میباشد را میتوان به شکل جدول ۴-۰-۷ تشریح کرد:
جدول۴‑‏۰‑۷روز اول

غایب A.N.P.
ضعیف E.J.K.M.Q
متوسط C.D.G.L
خوب B.F.H.I.O.R
خیلیخوب در روز اول هیچ دانشآموزی دراین سطح مشاهده نشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir