اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی …

چرخش کلاف:کلاف با شروع آهنگ دست به دست میچرخید و در دست هرکس آهنگ متوقف میشد بسته مربوط به پازل گروه خود را دریافت میکرد.
پاکتنامه: یک گروه از کلاس خارج شده و دیگر گروهها پاکت نامه حاوی داستان را در کلاس مخفی میکردند.بعد از ورود به کلاس و بستن چشم گروه، باید با توجه به راهنمایی دوستان و ضربآهنگها پاکت را پیدا میکردند و سپس گروه بعد و…
مرحله سوم: انجام بازی اصلی و پیگیری اهداف پژوهش مانند:
پازل: داستان به شکل یک پازل در اختیار دانشآموزان قرار گرفته و شخصیتهای داستان و روال کلی داستان برای آنها گفته شده و آنها میبایست قطعات پازل را کنار هم قرار دهند و آن را بسازند و در نهایت داستان را برای همگروهیها و آموزشگر تعریف کنند.داستانهای این مرحله از نرم افزار آموزشی”داستانهای نانی” انتخاب گردید که محور آن آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان است.
روال داستان اول این بود: نانی (دخترک داستان) روز اول مدرسه در اتوبوس متوجه حضور یک مادر و بچه کوچک میشود و بعد از چند دقیقه به نشانهی احترام به بزرگتر جای خود را به او میدهد در داستان دوم، نانی به همراه مادر بزرگ خود به مسجد میرود و با دوستی آشنا شده و بازی میکند اما بعد از مدتی برای رعایت حقوق دیگران سکوت کرده و همراه دوستش نماز میخواند. در داستان سوم نانی در حیاط مدرسه خوراکی میخورد وآشغال میریزد و وقتی در کلاس نشسته میبیند که بابای مدرسه در حال برداشتن زباله اوست و او تصمیم میگیرد دیگر این کار را تکرار نکند و از کار خود ناراحت شده.
تصویر داستان: چند تصویر مرتب از یک داستان با روال مشخص در اختیار دانشآموزان قرار گرفت و از آنها خواسته شد داستان آنرا کشف کرده و آنرا بیان کنند و بعد از آن داستانی دیگر نیز بسازند.
داستانهای این مرحله از کتاب” داستانهای من و بابام” انتخاب شد.
داستان اول این بود که کودک (شخصیت داستان) همراه پدر خود قدش را روی درختی کوچک علامت میزند تا رشد او را مشخص کنند اما سال بعد متوجه میشوند که قد پسرک از سال پیش کوتاهتر است داستان دوم پسرک به همراه پدر خود به ماهیگیری میرود، آنها یک ماهی بزرگ گرفته و به منزل برمیگردند. اما در راه بازگشت کودک ناراحت شده و از پدر میخواهد که ماهی را به آب برگردانند همچنین در داستان سوم پسرک همراه پدرش برای بازی یه ساحل میروند و به دریا سنگ پرت میکنند بعد از مدتی سنگها تمام میشود و پسرک ناراحت میشود وقتی به خاته بازمیگردند پدر به ساحل رفته و از جای دیگر برای پسرش سنگ جمع میکند.
نیمهداستان: نیمی از داستان برای دانشآموزان بیان شده و نیمه دیگر را دانشآموزان بیان کرده و بعد هر قسمت از داستان را بین همگروهیها تقسیم کرده و هرکدام باید قسمت خود را نقاشی کنند.و در نهایت نقاشی را به آموزشگر میدهند.
نیمه داستان این بود که: یک مورچه برای جمع کردن غذا بیرون میرود و هنگام برگشت به منزل خود باد شدیدی میوزد و دانههایش را روی زمین پخش میکند در همین حال دوست مورچه (لاک پشت) از آنجا میگذرد…
نمایش: یک داستان مشهور از طرف خود دانشآموزان انتخاب شده و از آنها خواسته شد با تقسیم نقشهای داستان بین همگروهیها،آنرا اجرا کنند.
ایفای نقش: اینبار دانشآموزان خود یک داستان ساخته و با تقسیم نقش آنرا اجرا کردند.
دیاگرام پژوهش:
تعریف مساله، شناسایی و بررسی پیشینههای نظری و عملی تحقیق
شناسایی مساله مورد علاقه
تعیین اهداف و فرضیههای پژوهش
انتخاب روش ترکیبی با طرح همسوسازی
انتخاب جامعه و نمونه
تهیه فرم مصاحبه
تعیین فرم مشاهدات
ساخت پرسشنامه محقق ساخته
روش شناسی تحقیق
تهیه ابزارهای گردآوری دادهها
کلیه دانشآموزان پیش دبستانی منطقه ۱۹ تهران،نمونه گیری هدفمند در بخش کیفی و در دسترس در بخش کمی
شناسایی مخاطب
انتخاب محتوا: داستان
تهیه وسایل بازی و تعیین داستان
بهرهگیری از نتایج مطالعات انجام شده در انتخاب نوع بازیها
بهره گیری از کتب و نرمافزارهای آموزشی متناسب با سن کودک
انتخاب محتوا و تهیه مواد
استفاده از برنامه طراحی مهارتهای اجتماعی
نوشتن طرح درس
انتخاب نوع، شیوه و جزییات بازی و داستان هر جلسه
انتخاب بازیهای آشنا برای کودکان
اجرای پیشآزمون
بهرهگیری از تجارب مربیان مجرب
یک جلسه توجیهی
اجرای طرح و ارائه آموزش
۵ جلسه ارائه آموزش
اجرای پسآزمون
کمی
پرسشنامه: پیشآزمون وپسآزمون

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.