جستجوی مقالات فارسی – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان پیش …

در بازی بیشتر به بازی کاربرد اشیا توجه میشود.
بازی با آزادی از مقررات خارجی تحمیلی مشخص میشود
بازی متضمن فعالیت است.
بازی کودکان تحت تاثیر سنت است، به این معنا که در بازیهای خود از بزرگسالان تقلید میکنند.
بازی از الگوی قابل پیشبینی رشد و تکامل با توجه به سن کودک پیروی میکند.(خزاعی و خزاعی،۲۴،۱۳۹۲)
بازی بهترین وسیله است تا کودکان به آنچه شخصا دوست دارند،بپردازند.مقررات لازم را شخصا وضع کنند.احساس هویت و استقلال کنند.مقدار وقت لازم و حتی زمان و مکان را شخصا انتخاب کنند. آنچه را که میخواهند تجربه کنند،کشف کنند و بیاموزند. به تبادل عاطفی با همسالان خود بپردازند.به میزان نیازشان لذت ببرند و خوشحال شوند.مسائل زندگی را درخود تجربه کنند،به درون سازی و برونسازی بپردازند.امیال سرکوفته خود را ارضا کنند، نگرانیهای خود را کاهش دهند و از بین ببرند. مهارتهای حسی حرکتی خود را رشد و گسترش دهند. در دنیای خیالی خود فرو روند.نقشهای جنسی خود را دریابند،به خلاقیت برانگیخته شوند .با انضباطهای لازم جهت زندگی جمعی آشنا شوند و خود را در خویشتن،رشد و گسترش دهند.(همان منبع)
دیدگاه دانشمندان اسلامی درزمینه بازی:
در اسلام به مراحل رشد انسان از کودکی تا پیری توجه خاصی شده است. آنچنان که پیامبر اکرم(ص) در دوران زندگانی خود و به خصوص با وجود شرایط دشوار صدر اسلام، با ظرافت ویژهای به کودکان توجه داشتند که باعث شد آینده سازان جامعه اسلامی پرورش یابند.
عطوفت و مهربانی به کودکان بارها از طرف پیامبر اکرم(ص) توصیه شده است. آن حضرت کودکان را بسیار دوست میداشت و همواره توجه و احترام به شخصیت آنها را توصیه میکردند و رفتار و تربیت کودکان را با توجه به سن و سال و مراحل رشد آنها ضروری میدانستند. آن حضرت در حدیثی میفرمایند “هرکس کودک دارد باید مانند کودک با او رفتار کند”.(همان منبع،۳۰)
رفتار پیامبر زمانی که در حال نماز جماعت، نوه خردسال ایشان برگردهاش سوار میشد چنان بردبارانه و با شکیبایی بود که اطرافیان را به تعجب وامیداشت و علاوه بر آن کودکان مدینه بر خود جرات میدادند و از پیامبر میخواستندتا با آنها بازی کند و ایشان قبول میکردند.اینگونه سیره و رفتار پیامبر با کودکان بود که فرزندان حضرت علی(ع) چنان دلاور مردانی بارآمدند.(همان منبع)
ابوعلی سینا: حکیم ابو علی سینا اعتقاد داشت که سلب آزادی و جلوگیری از جنب و جوش و بازی کودکان، زمینهای برای افسردگی آنها میباشد و این افسردگیها باعث میشود تا رغبتها از بین برود و کودکان شادابی،طراوت،تحرک و جنب و جوش خود را از دست بدهند و رفتار آنها،بیمارگونه شود.(همان منبع)
امام محمد غزالی : این دانشمند اسلامی همانند سایرین به بازی و ورزش کودکان اعتقاد دارد و در برنامه تربیتی پیشنهادی خود برای آموزش کودکان، ساعتی از اوقات مربوط به آموزش را به بازی و ورزش اختصاص میدهد و بازی و ورزش را عاملی در جهت رشد کودکان در ابعاد مختلف میداند و اعتقاد دارد که باید حداقل کودک روزی یک ساعت به ورزش و بازی بپردازد.(همان منبع)
خواجه نصیرالدین طوسی: این دانشمند اسلامی در بخش ششم از برنامه تربیتی خود برای آموزش کودکان خردسال، ورزش و بازی را وسیلهای برای رفع خستگی از فعالیتهای جدی میداند که به او کمک میکند برای ادامه کار و فعالیتهای روزانه آمادگی بهتری کسب کند.(همان منبع)
ابوعلی مسکویه: از دیگر دانشمندان ایرانی است که در برنامه تربیتی پیشنهادی خود در کتاب ظهاره الاعراق، درمورد پرورش کودکان اعتقاد دارد که والدین نباید کودکان خود را معتاد به کم تحرکی کنند و باید تلاش کنند آنها،به تلاش و جنب و جوش و جست و خیز و بازی مشغول باشند.
او جست و خیز و بازی و تحرک برای کودکان را توصیه میکند و از دستاندرکاران تعلیم و تربیت زمان خود میخواهد تا به ورزش و بازی کودکان توجه بیشتری نمایند،زیرا بدین وسیله موفقیت آنها تضمین خواهد شد. چنانچه در اشعار وی، این مساله نمایان است:(همان منبع)
چونکه با کودک سرو کارم فتاد هم زبان کودکان بایــد گشــاد
که بـرو کتاب تا مرغــت خـرم یـا مویـز و چوز وقسق آورم
هوش:
به علت پیچیدگی و چند ساختی بودن هوش، نظریات متفاوتی درمورد ماهیت هوش وجود دارد. عدهای آنرا عامل عمومی تعریف میکنند که نوع رفتار فرد در موقعیتهای مختلف را مشخص میکند.برخی، هوش را تعدادی عامل مستقل میدانند که در افراد مختلف، به نسبتهای متفاوت وجود داشته و عوامل اختصاصی نام دارد. برای مثال، بینه هوش را قابلیت درونی برای حل مساله میداند و براین اساس اولین آزمونهای هوش را تهیه نمود.(کدیور،۳۲،۱۳۸۹).
دیوید وکسلر[۵۶] روانشناس آمریکایی، هوش را مجموعه یا کل قابلیت فرد،برای فعالیت هدفمند، تفکر منطقی و برخورد کارآمد با محیط میداند(امیر تیموری،۲۶،۱۳۸۲)
اصطلاح هوش صرفا نامی است که به فرایند ذهنی فرضی و یا مجموعه رفتارهای هوشمندانه اطلاق میشود و نظریههای هوش عمات نظریههای مربوط به رفتار هوشمندانه است(ایکن[۵۷]،۱۹۸۵،نقل از شریفی، ۱۳۸۸).چنین رفتاری شامل تواناییهای مختلف و دیگر متغییرهای شخصیتی است که از فردی به فرد دیگر تفاوت میکند. بنابراین ارائه یک تعریف جامع و مانع از چنین مفهوم پیچیده آسان نیست( شریفی،۱۳۸۸،به نقل از داوری بینا،۱۳۹۱)
با اینحال، عناصری از هوش وجود دارند که مورد توافق اغلب پژوهشگران است. گیج و برلاینر(۱۹۹۲) این عناصر را در سه دستهی زیر قرار دادهاند:
توانایی پرداختن به امور انتزاعی: منظور این است که افراد باهوش بیشتر با امور انتزاعی (اندیشهها، نمادها، روابط، مفاهیم، اصول) سروکار دارند تا امور عینی(ابزارهای مکانیکی،فعالیتهای حسی).
توانایی حل کردن مسائل: یعنی توانایی پرداختن به موقعیتهای جدید، نه فقط دادن پاسخهای از قبل آموخته شده به موقعیتهای آشنا.
توانایی یادگیری: به ویژه توانایی یادگیری انتزاعیات، از جمله انتزاعیات موجود در کلمات و سایر نمادها و نیز توانایی استفاده از آنها.
هوش یگانه و چندگانه:
دیوید وکسلر(۱۹۸۵) و چارلز اسپیرمن[۵۸] (۱۹۲۷) از طرفداران هوش یگانهاند. وکسلر هوش را یک توانایی کلی میداند که فرد را قادر میسازد تا به طور منطقی بیاندیشد، فعالیت هدفمند داشته باشد، و با محیط خود به طور موثر به واکنش متقابل بپردازد. اسپیرمن نیز معتقد است به یک هوش کلی است و آنرا با حرفg نشان میدهد. (سیف،۳۲۵،۱۳۸۸)
دلیل طرفداران هوش یگانه یا هوش کلی استناد به وجود همبستگی چشمگیر میان تواناییهای مختلف انسان (مانند توانایی کلامی و استدلال انتزاعی) است. این روانشناسان در دفاع از اندیشهی خود استدلال میکنند افرادی که در یادگیری یک موضوع موفقاند موفقیت آنان در یادگیری موضوعهای دیگر نیز قابل پیشبینی است.در مقابل اندیشه هوش یگانه، مفهوم هوش چندگانه نیز طرفدارانی دارد. قدیمیترین روانشناس طرفدار هوش چندگانه لوئیس ترستون(۱۹۸۳) است. در نظریهی ترستون هوش از هفت توانایی عمدهی زیر تشکیل شده است:
درک کلامی(توانایی درک قیاسهای کلامی و خواندن و فهمیدن متن)
سیالی واژهها (توانایی کارکردن با کلمات، واژگان)
سهولت عددی ( سرعت و درستی محاسبات)
تجسم فضایی ( توانایی انجام کارهایی نظیر چرخاندن اشیاء در ذهن)
حافظه تداعی ( توانایی یادآوری کلمات یا اشیاء ارائه شده به صورت جفت)
سرعت ادراکی ( مانند توانایی یافتن دفعاتی که یک کلمه در یک متن تکرار شده است)
استدلال ( توانایی حل مسائل استدلالی ریاضی یا منطقی)(سیف،۳۲۵،۱۳۸۸)
نظریه هوشهای چندگانه:
گاردنر نیز از طرفداران هوش چندگانه است.هوشهای معرفی شده از جانب گاردنر و تعاریف آن عبارتند از:
هوش کلامی: در آموزش سنتی یکی از انواع هوشهایی است که در کلاس درس به شدت روی آن تاکید میشود. این هوش باارزش است چراکه مطابق با روشهای سنتیای است که ما با آن مورد تدریس قرارگرفتهایم از قبیل: سخنرانی،حفظ کردن، کتابهای درسی و کار با تخته سیاه. این هوش دربردارنده توانایی تشریح فرد از لحاظ شفاهی، کتبی و همچنین توانایی تسلط بر زبانهای خارجی را دربرمیگیرد.(مکنزی، ۲۰۰۵/۱۰،۱۳۹۱)
هوش منطقی: در آموزش سنتی نیز بسیار باارزش است. در حقیقت هوش ریاضیاتی نیست، بلکه منطق و استدلال است. این هوش به ما اجازه میدهد که حلال مشکلات باشیم. هوش منطقی به دنبال ساختار در محیط یادگیری است و براساس ترتیب و توالی دروس رشد مییابد. در کلاس درس سنتی، از دانشآموزان خواسته میشود که از زویکرد آموزشی معلم پیروی کنند و این هوش به آنها اجازه میدهد که چنین کاری را انجام دهند.(همان منبع)
هوش دیداری: هوشی است که استدلال سهبعدی را از طریق استفاده از نمودارها، نقشههای هندسی،طرحها،جداول،تصویرها،هنر،معماها، لباسهای محلی و بسیاری از دیگر مواد را بهبود میبخشد.هوش دیداری چیزی بیشتر از درونیسازی چشمی یک محرک است و به آنها این اجازه را میدهد تا قبل از تلاش برای کلامی کردن نظرات و راهحلهای مشکلات یا حتی عملی کردن آنها، ابتدا آنها را در افکارشان تصور کنند.(همان منبع)
هوش جنبشی: این هوش از طریق تعامل فیزیکی و فعال یادگیرنده با کمک محیط پیرامون فرد برانگیخته میشود. این هوش از طریق فعالیتهای حرکتی ریز و درشت پرورش مییابد از قبیل آنهایی که در مراکز یادگیری با اشیاء جورکردنی، آزمایشگاههای علوم،بازیهای کنشگر و ابتکارات نمایشی وجود دارد. دانشآموزانی با هوش جنبشی قوی ممکن است در کلاس سنتی به عنوان بیش فعال دیده شوند اما آنها در محیطهای یادگیری با اشیاء جورکردنی پرورش مییابند.(همان منبع)
هوش موسیقیایی: هوش الگوهایی دربردارنده آهنگها،شکل،ابزارها، صداهای محیطی و ریتمها است. با بهکار بردن این الگوها در موقعیتهای مختلف، یادگیرندگان میاوانند محیطشان را درک کنند و به طور موفقیت آمیزی با آن وفق یابند. دقت کنید که این هوش منحصراً یک هوش شنیداری نیست بلکه این هوش میتواند شامل همه انواع الگوها نیز باشد.به همین خاطر ریاضیات به عنوان مطالعه الگوها تعریف میشود و این هوش به درستی یک حوزه از آمورش ریاضیات میباشد.(همان منبع)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.