اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا برافزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران- قسمت 19

– قدرت شگرف تصدیق مثبت یا تقویت خود
– موفقیت با تجسم خلاق
شرح جلسه : پس ازخوش آمدگویی وایجاد ارتباط به بررسی تکالیف اعضاء پرداخته شد، آنها اهداف خود را نوشته و تحویل دادند که بعد از مطالعه بعضی از اشکالات فکری آنها بیان شد از جمله اینکه تعیین اهداف نه باید آنقدر دور از ذهن باشد که با توان و قابلیت آنها ناهماهنگ باشد که در این صورت ممکن است به شکستی زودهنگام منجر و فرد سرخورده شود همچنین توضیحات دیگری که لازم بود در این زمینه داده شود، ارائه شد.
عنوان مطالب این جلسه گفته شد . نوع عملکرد ما در گذشته در شکل گیری احساس کفایت و خودکارآمدی ، اعتقاد و باور درونی نسبت به ظرفیت و توان موجود در درون فرد نقش بسیارمهمی دارد. دانشمندان و ازجمله بارزترین آنها بندورا که حدود سی سال بر روی این موضوع کار کرده و اساس نظریه خود را بر آن قرار داده است ، معتقد است که دریافت موفقیت و یا شکست در گذشته می تواند احساس مثبت کارآمدی را در ما قوت ببخشد یا تضعیف کند . فرایند کار به این شکل است که ما خودمان را در کاری یا فعالیتی مثل رانندگی درگیر می کنیم ، سپس نتایج حاصل از این اقدام را برای خود ارزیابی و تعبیر و تفسیر می کنیم ، مثلاً اگر کار را با موفقیت انجام داده باشیم خودمان را مثبت و دارای توانمندی لازم ارزیابی می کنیم و چنانچه در آن کار با مشکلی روبرو شده باشیم، تعبیر ما از خودمان به عنوان فردی با کفایت پائین است . این ارزیابی در واقع بخشی از اعتقاد و باورما نسبت به خودمان می شود به صورتی که در تصمیم ما برای ادامه یا انجام مجدد آن کار تأثیر مهمی می گذارد . مثلاً اگر در رانندگی خود با مشکلی مواجه شدیم یا تصادف کردیم در صورتی که دارای خودکارآمدی پائین باشیم، این شکست را دلیلی بر بی کفایتی خود تلقی کرده و لذا شاید ادامه رانندگی کار مشکلی باشد . افرادی که دارای خودکارآمدی پائینی هستند حتی زمانی که پس از یک تلاش مجدانه به موفقیت می رسند باز هم سعی می کنند تردید خود را نسبت به خودکارآمدیشان ادامه دهند. سپس از اعضاء خواسته شد تا تجارب خود را اعم از موفقیت و شکست و اثری که براحساس آنها داشته است بیان کنند ودر موردعملکرد گذشته خود وتشویق های دریافتی که ازخود ویا دیگران دریافت کرده اند، صحبت کنند. و در مورد خورده هدفهای دیگر مطالبی به صورت مفصل ارائه شد و در پایان این جلسه و تمامی جلسات به ارائه تکلیف و گرفتن بازخورد از اعضاء پرداخته شد.
جلسه چهارم : خوداثربخشی و اثرات آن
– بیان تأثیر الگوهای نقش به عنوان عامل دیگر برای تحکیم باور درونی
– بررسی اثر تقویت کلامی از سوی دیگران
– دعوت (( فرد خودکارآمد بالا و موفق و پرسش و پاسخ اعضاء ))
پس از سلام و احوال پرسی به بررسی تکالیف گذشته پرداخته شد ، سپس با دریافت بازخورد افراد در مورد جلسه قبل مبنی بر استفاده از خودگویی مثبت و تجسم مثبت و اثرآن بر عملکرد افراد و بررسی تکالیف در مورد تجربه های گذشته و تنبیه و تشویق های دریافتی آن مرور شد. و سپس جمع بندی و خلاصه ای از آن به عنوان عواملی که با تأثیر مستقیم بر روی باور فرد، باعث موفقیت یا شکست فرد شده اند، مطرح شد.
ازفرد جانباز خودکارآمد خواسته شد که در بیان مطالبی درباره باورهای خود ونقش آن در موفقیتهایش بپردازد.
جلسه پنجم : باورهای خودکارآمدی بالا با افزایش حالات مثبت عاطفی و فیزیولوژیکی
راهبردها:
– بررسی تکلیف هفته گذشته
– کاهش بازخوردهای فشار روانی افراد و تغییر دادن گرایشها و تفسیرهای منفی آنها از حالتهای جسمانی شان
– آموزش خود کنترلی و تن آرامی ( آرام سازی)
– شوخ طبعی
– ورزش کنید (اهمیت و فواید آن )
– جمع بندی و ارائه تکلیف
مطالب این جلسه به این صورت بیان شد که اضطراب ، فشار روانی ، برانگیختگی ، خستگی و تنش اغلب به عنوان شاخص های آمادگی برای شکست تفسیر می شوند . احساسات و هیجانات منفی هم به شکل رسوباتی در اعماق ذهن و جان جای می گیرند و موجب عدم تمرکز می شوند . من برای غلبه با ناامیدی ها از روشی عاقلانه و صحیح استفاده می کنم .
جلسه ششم : خود باوری و اعتماد به نفس واقعی (1)
راهبردها:
 بررسی تکلیف هفته گذشته
– اعتماد به نفس واقعی چگونه است؟
– چگونه خود باوری و اعتماد به نفس را از هم اکنون در خود تقویت کنیم ؟
چرا اعتماد به نفس ضعیف عادتی است که ترک آن مشکل است ؟ –
– خلاصه، نتیجه گیری، ارائه تکلیف
پس از خوش آمدگویی به افراد و بررسی تکالیف جلسه قبل یکی از افرادی که به خوبی به تکنیک تن آرامی مسلط شده بود ، به کمک یکی از شرکت کنندگان آن را اجرا نمود، افراد از این تکنیک راضی بودند و آن را بسیار مؤثر دانستند .
سپس بحث این جلسه با این سؤال شروع شد که اعتماد به نفس واقعی چیست ؟ چگونه از تخریب خویشتن دست بشوییم و به رؤیاهای خود اعتماد کنییم ؟ با این پرسش افراد درگیر موضوع شدند و نظرات خود را گفتند . سپس رهبرگروه گفت ، مهارتهای معدودی وجود دارد که شما می توانید به خوبی آنها را بیاموزید و در انجام دادنشان توانایی فوق العاده به دست آورید . بنابراین چنانچه اعتماد به نفس درونی خود را بر اساس کارهایی که در آن مهارت دارید بنا کنید ، فقط مواقعی که مشغول انجام دادن ابن قبیل کارها هستید احساس اعتماد به نفس و خود باوری می کنید نه در همه اوقات .
اعتماد به نفس واقعی آن است که روی آگاهی ها وتوانایی های ما نیز اثربگذارد . اعتماد به نفس واقعی هیچ گونه ارتباطی با آن چه در

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

زندگی بیرونی شما اتفاق می افتد ندارد، اعتماد به نفس واقعی زاییده ی شغل شما نیست . اعتماد به نفس راستین ، نتیجه باور قلبی و درونی شما به توانایی ها و قابلیت های تان است . این باور که هرکاری را بخواهید ، می توانید انجام دهید . هنگامی که اعتماد به نفس وخودباوری خود را بر اساس آن که و آن چه به راستی هستید ونه براساس موفقیت ها و دست یابی ها یا شکست ها و ناکامی های خود بنا کنید؛ چیزی را در خود خلق می نمایید که هیچ کس و هیچ چیز یارای گرفتنش را ازشما نخواهد داشت . به خود بگویید اعتماد به نفس من برخواسته از این حقیقت است که می دانم چنان چه تصمیم بگیرم کاری را انجام دهم حتماً آن را انجام خواهم داد.
جلسه هفتم : اعتماد به نفس و خود باوری واقعی (2)
راهبردها :
– چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در خود شکوفا کنیم ؟
– سه نوع اصلی و اساسی از اعتماد به نفس که ما در خود باید ایجاد کنیم کدام است ؟
اعتماد به نفس رفتاری به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن کارهاست از کارهای ساده تا مشکل .
چگونه اعتماد به نفس رفتاری را در خود بالا ببریم ؟
1- اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی در عمل کردن .
2- اعتماد و ایمان با اینکه پشتکار خواهید داشت و پیوسته و مداوم به اقدام های خود ادامه خواهید داد تا به نتیجه مطلوب و نهایی برسید.
3- اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی خود در ، از سر راه برداشتن مانع ها و مشکل ها
4- اعتماد و ایمان داشتن به اینکه قابلیت و توانایی آن را دارید تا در صورت لزوم از دیگران کمک بخواهید
در مورد هریک از موارد مذکور توضیحاتی همراه با مثال ارائه شد .
جلسه هشتم : جمع بندی و نتیجه گیری و خاتمه گروه
راهبردها:
– جمع بندی بحثهای مطرح شده در جلسات گروه به کمک اعضاء
– بیان تجربیات اعضاء از شرکت در گروه و میزان رضایت آنها از نتایج جلسات
– پر کردن پرسشنامه ها( پس آزمون) توسط اعضاء
در پایان از همکاری اعضای هر دو گروه تشکر و قدر دانی گردید و بنا به درخواست گروه کنترل و مسؤول مرکز در یک جلسه 2 ساعتی اهم مطالب مطرح شده به صورت خلاصه مطرح شد .
برنامه آموزشی باورهای خودکارآمدی
بر اساس الگوی شناختی- اجتماعی آلبرت بندورا
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ساختار جلسات :
بسم الله الرحمن الرحیم
همچنانكه قبلأ هم اشاره شد، هدف اصلی ای‍‍‍ن پژوهش این است كه بر اساس رویكرد شناختی- اجتماعی بندورا، راهبردهای افزایش خودكارآمدی به جانبازان آموزش داده شود ، سپس بررسی شود كه این جلسات آموزشی تا چه اندازه باعث بالا رفتن خودكارآمدی آزمودنی ها شده است . در راستای رسیدن به این هدف اصلی ، هشت خرده هدف در نظر گرفته شد و هر خرده هدف در یک جلسه یک و نیم ساعته دنبال شد . در زیر به طور خلاصه هر كدام از خرده هدفها و راهبردهای رسیدن به آنها مطرح شده است :
جلسه اول : معارفه و آشنا شدن اعضا‍‍ء با فرایند كار راهبردها:
– معارفه و بیان قوانین گروه و انجام پیش آزمون با مقیاس GSE با هر دو گروه و سپس ادامه دادن با گروه آزمایش
– ارائه توضیحاتی در مورد اهداف جلسات و فرایند كار توسط رهبر
– معرفی مکتب شناختی – اجتماعی و بیان اهمیت باورهای خودکارآمدی درکارآیی و توانمند سازی انسان
– تأکید بر اهمیت نگرش مثبت
– جمع بندی مطالب و ارائه تکلیف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*